#7125_1: Åmåls Biografteater

ÄMÄLs BloGRAFTEATER.

Förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder.

Hvarje vecka nytt program in:

 

PROGRAM

för Lördagen den 19 och Söndagen den 20 Mars.

1. Bestigning af die jungfrau.
Ett kinematografiens underverk.

Nyligen omtalades i pressen att en svensk, red. Pallin från Stockholm, bestigit die
Jungfrau, en af glacierer omgifven och med bländande hvit firn betäckt bergkoloss af 4,167.
meters höjd i Berner Oberland, Schweiz. Bergstoppen bestegs första gången 1811, men har
sedan icke många gånger uppnåtts. Hvar och en som inser en alpbestignings faror, förstår
huru svårt det är att med en kinematografisk upptagningsapparat på en sådan färd uppfånga
så härliga naturbilder på filmen. Sedan förare engagerats, färdas man med bantåg till Scheidegg;
från banan ser man ett storslaget panorama af jungfrau. Det besvärliga uppstigandet till
Cucci-Hiitte belönas med en praktfull solnedgång. Så fortsättes öfver Cuccigletchern, hvarefter
tältläger slås för natten. Dagen därpå öfverskrides gletcherns is- och snöfält, laviner och
vattendrag i en farlig vandring. Man når ((Silfverväggene, men nu återstår det svåraste.
Uppför den nästan lodräta isväggen måste man taga sig genom att hugga in steg i isen, och
faran för ett fall till döds är öfverhängande. Slutligen stå de djärfva klättrarna på jungfraus
topp, hvarifrån utsikten är af öfverväldigande skönhet.

Enastående sevärdhet!
2- C711 slags egendomlzy sport Kom-sk.

3. M 0 d e    eko Storslagen, gripande" bild ur lifvef.

En förmögen änka, ännu ung och vacker, är omgifven af ett stort antal beundrare
och en af dem friar till henne. Men hennes ende son gillar icke att modern skall gifta om
sig, ty han har en dunkel aning om, att det då skall komma tråkiga (lagar för honom. Fria-
ren upprepar sitt frieri i barnets närvaro, men detta kastar sig om moderns hals och gråter
jämmerligt. Modershjärtat utkämpar nu en svår strid, men kärleken till mannen och tanken
på framtiden är större än kärleken till barnet. Friaren, hvilken kände sig kränkt genom bar-
nets afvärjande rörelse, har gått, men gossen skyndar nu efter honom och för honom tillbaka
till modern och lägger hans hand i hennes. Hon är nu åter gift och barnet har fått en styf-
far, för hvilken den lille är i vägen. Hans enda tanke är att skicka barnet i en pension. Slut-
ligen gillar modern detta och han blir sänd åstad. Det stackars barnet ligger i sin säng och
känner en gränslös hemlängtan. Han lyssnar om alla sofva. Då han förvissat sig om detta,
kläder han på sig och klättrar ut genom fönstret. Han skyndar sedan till föräldrahemmet,
där han begär att få komma in, men ingen vill öppna för honom. Slutligen faller han all-
deles uttröttad på gatan, där han blir liggande och ingen människa bekymrar sig om honom.
Då stannar en vagn utanför huset och ur densamma stiger fadern och modern, men de gå
in och stänga porten efter sig. En patrullerande polis finner barnet och underrättar genast
föräldrarna, men då polisen visar fadern barnet, stöter han det utom dörren. l samma ögon-
blick kommer modern och ser huru hennes barn blir utkastadt på gatan. Hon skriker till
och rycker barnet till sig. Någon tid därefter säger mannen till henne att hon får välja mellan
honom och gossen. Men moderskärleken är större än förståndet, och tryckande barnet intill
sig svarar hon honom, att hon vill behålla detta.

4- WEXZOÄLUZ-SÄQ dfméll. fuzmärbizder från Amman.

Äfven republiken Mexiko i Nordamerikas sydligaste del har sin armé, ganska akt-
ningsvärd i styrka för öfrigt. Vi se en del af densamma under en större manöver, vi se
officerarna vid sina kikare och afståndsbedömningsinstrument, vi se artilleri afbröstadt och under
eldgifning, vi få vara med om en synnerligen intressant broslagning o. s. v.

5- Jröéen fundslröms Älädmng. amma.

6- Legenden om Den Heliga lungfruns pärl-
halsband.

Gammal, vacker legend i konstnärliga fotografier; delvis kolorerade.

Vi se här en bild från det gamla Paris. En fattig sångare försöker förtjäna sitt bröd
genom att gå omkring på gatorna och spela på luta, men förgäfves, lyckan är honom inte
bevågen. Den plågande hungern förleder hdnom att tigga barmhärtighet af kyrkobesökande
från Notre Dame, men också här stöter man honom tillbaka utan att lyssna till hans böner.

Halft vanmäktig går han in i kyrkan och sjunker på knä ned framför Den Heliga
jungfruns staty för att innerligt bedja.

Och ett under sker.

Med otrolig förvåning ser den bedjande att statyn rör sig och böjer sig ned till
honom och lägger det kostbaraste af sina smycken, det berömda pärlbandet, kring hans hals.
Han tror sig drömma men pärlbandet öfvertygar honom snart att Jungfrun hört hans bön.
Framför den nu åter orörliga statyn knäböjer han och tackar henne af allt hjärta. Glad
skyndar han ut alltjämt betraktande sin dyrbara halskedja.

Vänd!

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages