#7119: Åmåls Biografteater

ÅMÄLs BIOGRAFTEATER.

förstklassiga iörevisningar ai lelvande bilder.

Hvarje vecka nytt program Mm:-

 

Program
för Lördagen den 12 och Söndagen den 13 Mars.

l. Peary hemma i sitt hem på Eagle lsland i Dewyork.
Fotograferad af The Witagrav då- C:o, Newyork.

l. Pearys son samt eskimåhunden, som åtföljer Peary på hans färd. 2. Kommen-

danten Peary omtalar för tidningsmän sin upptäckt af Nordpolen. 3. Kommendanten Peary,
hans hustru, dotter och lille son Robert.

2. Tjufuen som gjorde sig osynlig. :omr-Sk. Kazuma.

3- l sarbinien. Storslaget, gripande drama.

Både far och son eftersträfva att vinna samma bondedotters hand. Den förste är
änkling och redan tämligen till åren kommen. För att rödja ur vägen sin rival, sonen, hvil-
ken har mera utsikt att blifva hörd, låter han honom taga plats i en långt aflägsen och högt
upp i bergen förlagd mina. Efter sonens afresa upprepar fadern sitt frieri och eftersom han
är väl bemedlad, erhåller han ja-ordet af flickans fader, trots hennes protester och äldersskill-
naden. I sin ångest underrättar hon sonen hvilken genast lämnar sin plats och skyndar till
sin älskades skydd. Han inträffar just som vigseln är bestämd. Det kommer till häftiga
scener mellan fadern och sonen, under hvars förlopp faderns aflidna hustru visar sig, och
hvilken bevekande uppmanar honom att icke vara i vägen för de ungas lycka. Fadern afstår
ifrån sin rätt till förmån för sin son och faller i vanmakt öfverväldigad af sorg.

4. Ronungens of Siam regeringsjubileum.

Denna värdefulla bild af de i Bangkok nyligen afhållna festligheterna i anledning af
konung Chulalongkorns regeringsjubileum är något enastående för europeiskt folk och ut-
kommer i serier, hvar och en utgörande en afslutad del af festen. Komplett skall denna bild
utgöra en del i kinematografiens historia af det allra största intresse.

Med denna bild börja vi den första serien, som innehåller:

Det siamesiska folket; procession för konungen.

Denna folkliga hyllningsfest visar sig med en österländsk ödslande praktfullhet, som
på en gång fullkomligt konstnärligt och för europeiskt öga utgör ett slående bevis för detta
stora folks förkärlek till glans och prakt. De mäktiga framställningarna af kyrkor och palat-

ser, de olika industrigrenarna, härens, flottans och trons symboler aftvinga den största beun-
dran och munterhet.

5. [Öspefllkell En gammal rolig bild i ny upplaga.

6. Den stora branden hos nordbone-bolaget i Paris.
Hemskt storslagna scenerier från eldens hejdlösa framfart. "

V Nordbane-bolagets petroleumscisterner hade på ett oförklarligt sätt råkat i brand och
snart bildade reservoarer jämte närliggande byggnader ett enda stort eldhaf. Fotograferandet
af denna eldsvåda har1 vållat stora svårigheter men dock lyckats öfverraskande väl. An för-
mörka de oerhörda rökmassorna hela utsikten, än bryta mäktiga flammor fram och upplysa
omgifningen. Brandkåren arbetar energiskt men utan framgång. l två dagar varade denna
våldsamma brand.

7.   En storslagen bild.

Barnet till en polis ligger i svår feber och den ombesörjande modern vet intet råd.
Fadern måste till sin tjänst. En vänlig grannkvinna talar uppmuntrande till den olyckliga
modern och säger till henne att taga den unge doktorns hjälp i anspråk, hvilken bor en
våning högre upp. Hon skyndar till densamme. Tillsammans med henne inträder en god
vän till doktorn, som lämnar honom en tidning i hvilken han finner en notis om att ett
stort protestsammanträde skall äga rum vid universitetet, i hvilket samtliga studenter uppmanas
att deltaga. Modern framför sitt ärende. Vännen yrkar på att han skall komma med honom,
men den unge läkaren låter sitt hjärta afgöra saken och besöker först det sjuka barnet, hvilket
han gifver ett lindrande medel. Nu först går han ned till sammanträdet. Demonstrationen
blir at poliskåren blodigt tillbakaslagen och det händer sig att det sjuka barnets fader svårt
sårar dess räddare. Äfven polisen blir icke utan svåra sår. Båda blifva transporterade hem.
Den förfärade modern, som numera har en sårad man och det svårt sjuka barnet är nära att
förtvifla och störtar ännu en gång upp till den unge studenten, som just blef förbunden af
sin vän. Vacklande går han ned till den olyckliga familjen, där vännen och den särade stu-
denten undersöka barnet.

8. Unoer Orientens sol.

Denna intressanta film för oss till två af de största hamnstäderna i turkiska riket,
Saloniki och Smyrna.

Saloniki, som ligger vid bukten med samma namn, är hufvudstad i Macedonien.
Staden är trång och smutsig, men erbjuder med sina citadeller, kupoler och moskéer en må-
lerisk anblick från hafvet. Handeln från det inre af landet blir i brist på järnvägar ombesörjd
af kamelkaravaner.

Den andra delen af bilden visar oss Smyrna, hufvudplatsen för handeln i Mindre
Asien, hvilken stad är världsberömd för sina mattväfverier. Ett rörligt lif råder vid hamnen.
Det hela erbjuder en mycket intressant bild.

9. Dolisbetjönten i västfichon. safskmama.
---e

 

Älel i iBioirig-s- fabrikeer-Fistianstziifiöfö

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain