#7114: Kosmorama

Publiken bedcs medtaga programmet och ei kasta det på gatan.

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

---- Förevisningar af lefvande bilder z
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar

jamväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

33364? 1- eikä.

fr. o. m. den 10 t. o. m. den 13 Mars.

Ny serie af "Svenska bilderft:

1. Minne frän Västkusten,
dess klippor och skär.

Högst intressanta och vackra bilder från en sommarresa utefter Västkusten.

Lyckorna. Ljungkile. - Mollösund. Grebbestad. - Fjällbacka. - Strömstad.
Solen dalar öfver Nordsjön.

2. Från cowboy till-millionör.

Ny spännande äfventyrsskildring från Vilda Västern, hvari man får bevittna
de djärfvaste och mest häpnadsväckande prestationer på hästryggen.

Bud Noble är förman för Circle :Dv- ranch, en af de yttersta farmarna i Circle City, Idaho,
och vår första bild visar oss Bud tillika med en del cowboys, infängande och bindande vilda oxar på
prärien. Det Åär lördags afton och Bud tager gossarne med in till Circle City för att roa dem. Hvad
vi nu få se, sätter våra nerver i spänning, den ena djärfva bragden aflöser den andra, tills att Bild
sätter kronan pä verket genom att med blotta händerna infånga en vild tjur. Endast tre män ha öf-
verlefvat ett sådant konststycke, denna scen öfvergår allt hvad vi förut sett i lefvande bilder. Något
senare se vi Bud få ett telegram, som underrättar honom om, att hans farbror är död och efterlämnat
flera miljoner. Bud är enda arfvingen och efter en glad fest reser han till Newyork för att lefva sä-
som miljonär.

Ett år senare: Bud har sin klubb, som han flitigt besöker; på teatern är han ofta, och i sin
unga fru är han kär upp öfver öronen. Men där är något som fattas, det forna vilda lifvet. den
friska luften på prärien, se där hvad han saknar. En dag dä han betraktar en tafla, föreställande ho-
nom själf tämjande vilda hästar, uppstår plötsligt begäret efter de forna vännerna; gifvande efter för
en förryckt idé, afsänder han följande telegram: f

Col. Dalton, Förman för Circle 4vi). ranch, Circle City, Idaho. Societélifvet dödar mig. Jag
sänder Er ett extratåg, kom med hästarne och de vilda gossarne. Här behöfs lif. Kom och hjälp
det pr- Bud.

Fem dagar senare komma de. Bud och hans fru möta dem i auto. Nu börjar ett vildt lif,
Bud har blifvit som förryckt. Han och hans cowboys ställa till det ena upptåget efter det andra. Till
slut för han dem en dag till teatern, för att se ett melodrama ((Berha, syflickanff. Gossarne taga för
allvar hvad de se pä scenen, och snart hvina kulorna omkring styckets bof. Bud har all möda att
styra dem. Bud tager dem ut på en lusttur med ängjakten, men det visar sig att de äro dåliga sjö-
män och han mäste vända om. Då Colonell har råkat i gräl med en svart kock samt nedskjutit ho-
nom, och polisen söker det vilda bandet, vill Buds fru resa sin väg, men Bud sänder sina cowboys

till sitt land igen, vänder den förledande taflan om och säger: Det är slut nu, och de skola aldrig
komma igen.

 

 

M" Bilden för dagen .M

"Kyss Valsen"

(ffMädel klein, Mädel feinff)
ur Lehars senaste stora operettsucces

: Grefven af Luxemburg. I

Framställd och sjungen af Carl Bachmann och Lisa Weise Vid
Neues Operetten-leeater i Berlin.

Som bekant var det denna del af operetten i bild somföranledde protest från herr
Ranft.

4. Ett kungligt Eden.

Hänförande scenerier från det italienska kungaslottet Casertas världsberömda sköna park
med dess storartade vattenkonster och konstverk, sådana som Dianas jakt, Venus vid badet m. fl.
Caserta är beläget strax utanför Neapel.

5. Situationens herre.

Mmztrationsnummer i ett flertal afdelrzilzgar.

---o
Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats .15 öre, 3:e plats 10 öre.

Rcserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.
OBS.! Nytt program Måndagen den 14 Mars.

11.-11. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910.

 

YSQO

n

n

on

.mdoq om vunna!qu muqu .iasiejd ap cöviuj mnjsiaqpoö epic; amqosaq epoxy

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain