#7112_1: Kronan

BIOGBAFEN KBONAN

Lokal: Lilla Edets Hotell.
Förstklassiga förevisningar ai Iefvande bilder.

Föreställningar kl. 6 och 8 e. m.
OBSJ Förevisningar endast söndagar.

PROGRAM

för Söndagen den 6 Mars 1910.

l. Tolfte soenséa gymnaslznfeslen z" Öreöro.

Kronprinsparets besök i Örebro. .

Kronprinsparets ankomst. - Storbron och slottet. - Kronprinsen beser de
vid Slottet liggande i Kalmarsund upptagna kanonerna. - På väg till uppvisningarne.
w- Uppvisningen i gymnastiksalen. - Återresa till slottet.

2. Svärmor spökar. Kom-Sk.

3. Årlighet varar längst.
Dramatisk. Tilltalande.

.Vlannen saknar arbete och på samma gång det nödvändigaste, till råga på
olyckan har enda barnet insjuknat; sorgsen uppsöker han en läkare, som han beder
göra ett sjukbesök i hemmet, men hans bön blir afslagen. Modlös och med sorgen
-i hjärtat återvänder han till hemmet, han slår sig ned på en plats för att hvila och
öfvertänka sin ställning. Ett bankbud kommer och kvarglömmer sin penningvåska.
Frestelsen är stor, då han härigenom ser ett tillfälle att kunna rädda sig ur sin fat-
tigdom. Efter en kort tid segrar dock det goda öfver det onda, och han beslutar
återställa skatten till sin rätte ägare. Vår gode man har nu gjort flera lyckliga och
som belöning för sin ärlighet erhåller han en förtroendeplats med en lön af 400
francs i månaden. Hans dotter blir frisk, hans hem lyckligt och han är öfvertygad
med sig själf, att ärlighet varar längst.

4. C702111212 rund! z. aulomoözl.
Från Chicago till Behringssund.

5. .Studenlupptdg emma.
Ö. Caaesar som aulomoözlförare. original.n

7. Den svarta prinsessan.

Intressant, gripande oclz spännande bild ar llfvet bland Afrikas oclviliserade
folks-tamrnar.

Handlingens början försiggår i Sudan framför en boning, i hvilken en nybyggarefamilj, fa-
dern, modern, en ung flicka och en liten pojke bor. Européen har nyss afslagit ett frieri af höfdingen
Tonga, som kommer ut ur huset med sänkt hufvud. Men trotsigt höjer han det åter: (Jag skallr, sä-
ger han, tvisa att jag aldrig glömmer en förolämpninga. Följande dag anländer en tjänare i sporr-
sträck och orhtalar att ett band röfvare härjar i trakten. Man beslutar sig för att fly och kvinnorna
sätta sig skyndsamt upp på elefanten som föraren sätter i fart, och den lilla kolonien flyr mot den
närbelägna staden, som är deras enda ltillflyktsort. Snart synes emellertid ett dammoln eden svarta
prinsessans amasonerf:l ett tjugotal krigare med blixtrande ögon på sina stridskameler, och åtföljda af
sina tjänare. Den lilla familjen, kringränd på alla håll, tages till fånga. Mannen dödas, hustru och
barn göras till siafvar och blott en tjänare lyckas undkomma.

På lägerplatsen för en svart man den unga flickan till Tougas tält, enär han utsett henne
till offer. Men hon stöter honom tillbaka med ett trotsigt leende på läpparna, beredd på allt - miss-
handel och död. ingen af dem märker att rden svarta prinsessam, som lyft upp en flik af tältduken
har åhört deras samtla. Ursinnig öfver motståndet låter Touga binda sina offer vid martérpälen. Bå-
let är färdigt. De svarta utföra sin krigsdans under vilda triumfskri. Men plötsligt falla alla liksom
förstenade till marken. Den gudomlighet som skulle presidera vid festen7 faller under väldigt buller
till marken. Troende på en högre makts mellankomst, låta de sina offer fly. När deras fasa något
försvunnit, hämta de svarta sig åter och förfölja sina offer. Denna gång understödjas dessa af den

svarta prinsessam, hvars vilda och stormande sinne hellre låter henne öfverge sin man, än se ho-
nom älska en annan kvinna. Så räddade genom prinsessans modiga mellankomst, stiga de ombord
på en pirog, hvarifräu de franska färgerna svaja.

8. japanska fjarilar.
Hela den storslagna framställningen är för hand konstnärligt kolorerad.

En afdelningsskårm med bambudekorationer. På skärmen afbildar sig-en li-
ten täck japanska med en väldig bukett krysantemum. Hon syns så småningom allt
tydligare, far lif och stiger ner ur sin ram, i det hon kastar sina blommor i luften.
Dessa förvandla sig till ett helt moln af små japanskor under målade papperspara-
soller, som närma sig med små steg under ett täckt löje, tills de plötsligt försvinna.
Parasollerna växa som stora champignoner och försvinna i sin tur.

Den lilla japanskan tecknar sedan på skärmen en stor larf på ett mullbärsblad.
Larfven förändras, blir en puppa, ur hvilken en fjäril skälfvande höjer sig och breder
ut sina vjngar, som prunka i tusende färger. Därpå sveper den sina vingar kring
kroppen i en vacker serpentindans för att slutligen öfvergå i en väldig blomkalk.

Vänd!

Information

Title:
Kronan
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages