#7111: Kosmorama

Dublilzcn bedgs m-edtaga programmet och ei kasta det på gatan

KosMoRAMA

vid Ö.. I Storgatan, , .

(Aktiebolaget.Å Svenska xVB..i-ografttéatei-ilj; l
I Förevisningargaf let-vände bilder-J;=

alla dagar kl.16,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön-I och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m. -

åådläågag

fr. o. m. den 3 t. o. m. den 6 Mars.
:Nyhet för dagenl:

1. l. magnus Stenbocks-

festligheterna i Helsingborg Tisdagen den 28 Februari.
QOO-àrs-minnet af det stora slaget vid Helsingborg.

 

 

Storartade högtidligheter. Representanter för 20 olika regemenlen
(däribland frän Wendes artilleriregemente) nedlägga
kransor vid Stenbocksstotyen.

m Bilder tagna af vår utsände fotograf.m

På fleras begäran t. o. m. söndag:

Fänrik Stäls sägner.

Inspelad i trakten af Kristianstad.

Fänrik Ståls sägner, kinematografiskt framställda af A. B. Svenska Biografteatern, Kri-
stianstad, äro i inspelning och tekniskt utförande fullt jämförliga med de bästa utländska bilder.
Det fosterländska ämne som det behandlar är genom tidstrogna dräkter och inspelning 
skilda platser i fria naturen, mästerligt återgifvet.

Säkert är att ((Fänrik Ståls sägnera i lefvande bilder skall af svenska och finska folket
mottagas med varmt hjärta, och i minnet återkalla Johan Ludvig Runebergs härliga dikter
om det folk, som

2.

undng oag vunnamq "gwaq .iasaejd ap nämnt mnjsquoö apso; nu]

"frös och svalt och segrade tillika".

(Se medföljande beskrifning.)

Enastående biofonbild. Expressnyhet frän Flmerika.

3 m Uppträoonoe of w

Amerikanska truppen iAra Zebra 0. Vorai.

Fenomenala prestationer.

4. En jungfru för herrn, en be-
   KOnI-e-di af Max Linder.

Skådespelare .-
Betjänten ...................... .. Herr Max Linder.
Herrn . .............  ......... .. Herr Vandenne.
Jungfrun . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fröken Villars..
Frun... ........................ .. Fröken Bloment.

Herrn är svag för jungfrun och frun för betjänten. tOch de två draga fördel af
situationen för att låta sitt herrskap 1utföra sitt arbete, under det de. själfva lefva rullan. De
drifva sin djärfhet ända dithän att de presentera sig hos några af .sitt herrskaps vänner, hos
hvilka de ställa till en våldsam skandal, under det tagna namn-et baron och baronessan
Copurshick, härstammande från Montmartre, den uråldriga familjen. Herrn och frun få till
slut sina ögon ö])pnade.fö1" missförhållandena och jaga bort de två bedragarna samt försona

" sig med -hvarandra.

 

fEntré: :1:a ,pl,ats,35 öre, 2:aW och 3:e plats 25 öre.
Barn. .1:a platsl25 Jöre.:21:applats 15Yöre, 3:e plats 10 öre.
f Rcserverad .plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

IKÖWBSJ Nytt program Måndagen den 7 Mars.

A.-B. Bong-s Fabriker, Kristianstad, 1910

om mig rsao

.o

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain