#7110: Tranåsbiografen

Tranås-Biografen.

Goodtemplarsalen. -;-=

m
PROGRAM
för Lördagen den 5 och Söndagen den 6 MarsI

l. Rarnevalen i Di55a.

Tusentals främlingar från alla delar af världen besöka årligen denna enastående och
storslagna fest, som i prakt och utstyrsel öfvetträffar allt. i

2. Rörleken och be fem sinnena.

En clown och hans älskling åskådliggöra på ett tilldragande sätt, i hvilket intimt
samband kärleken står med samtliga våra fem sinnen. I

Synorganen äro de, som först tjusas af åsynen af den sköna. Luktorganen åverkas
genom doftande blommor, som hon bär i en korg. Hörseln genom clownens serenad, käns-
lan genom en uppvaknande kärlek och smaken genom brännande kyssar.

Tre månader senare. ,

Ack? Huru ha icke sinnena förvandlats. Han läser sin tidning. Hon kommer till-
städes, men han låter icke störa sig. Hon räcker fram sina blommor, men han stöter korgen
ifrån sig, hon vill sjunga för honom, men han håller för öronen. Hon börjar till slut före-
brå honom och rycker sönder hans tidning. Han rusar-upp, örfilar upp henne, under det
hon klöser honom i ansiktet. Slut på .kärleksruset

En förträfflig bild, rik på psykologiska moment.

3. göfsvunnen lycka. Enastående vacker bild som ingen börfärsumma att se

Denna sällsynt vackra, storslagna och gripande verklighetsskildring är återgifven på
det mest naturliga sätt. Bilden visar i början ett torftigt hem på landet, där en liten flicka
upptages som fosterdotter. Där finnes förut endast ett barn, deras ende son. Dessa barn
fästa sig innerligt vid hvarandra och tillbringa lyckligt sin barndom i det goda och hederliga
hemmet.

Tiden svinner undan och en dag kommer fadern till fosterflickan och hämtar henne
hem. Hon blir här omgifven af all prakt och rikedom och är för henne nu öppnad en ny värld.

Lekkamraten-fosterbroderns vänskap har öfvergått till en varm och uppriktig kärlek
och följde med fostersystern vid hennes afresa hans lefnads lycka. Efter att han en dag upp-
fångat en skymt af henne, åkande i ett förnämt ekipage, kan han icke längre stanna i det
gamla hemmet utan måste till hvarje pris ännu en gång återse henne. Han uppsöker henne
i det förnäma hemmet men ser här att han inte har något att hoppas, utan anträder återfärden,
och uppsöker en plats för sina allvarliga barndomsminnen. Här sjunker han ned och slut-
bilden visar hans sista dröm.

4. llimtillverkning i stor skala. Mycke: intressant.

Ankomsten af råämnen. Några benprof. Benen sorteras. Öppnandet af en auto-
klaf. Limgrytor i kokning. Rening af limmet. Kvarlefvorna af benen kastas i ugnen. Benen
uttagas och föras till kvarnen. Säckar med benmjöl. Det förmalda limmet föres till torkrian.
Limblocken skäras i styken och utbredas på galler. Efter torkningen sofras limmet för em-
ballering. Limmet paketeras.

5. Hntikvitetshanölaren. skämt.

Den store populär-e folkvännen

6. . Tolstoys jubileum.

80-årsdagen. Tolstoys barn utdela karameller till böndernas småttingar. Grefvinnan
Tolstoy i trädgården. Tolstoys vän Tchertkoff utdelar penningar till nödlidande. Tolstoy
sjuk på sin balkong under jubileumsdagen.

7. Darv herrskapet år borta. Myckaamsk.
8. en pOliSmClnS  Det svarta banöet.

l Paris begicks för några år sedan en massa mycket djärfva inbrottsstölder i privata
hem. Midt under en bjudnng kunde herrn plötsligt filma sitt kassaskåp uppbrutet och tomt
eller frun sitt juvelskrin bortstulet från hennes rum. Allt försiggick under loppet af några få
minuter och aldrig fanns något spår af förbrytarne med undantag af en gång, då jungfrun
med säkerhet påstod sig hafva sett tre fullständigt svartklädda skojare i korridoren, hvilka vid
hennes ankomst spårlöst försvunno. Pariserpolisen fann sig slutligen nödsakad att som så
ofta förut söka hjälp hos den berömde privatdetektiven Nick Carter, hvilken det ock lyckades
att uppdaga och gripa de skyldiga, edet svarta bandets. Höfdingen för bandet visade sig
vara en känd läkare, som om dagen förestod sin klinik, men som om natten var förbrytare.
l egenskap af husläkare hos rika familjer kom han tillsammans med två medhjälpare. Ofta
blefvo de bjudna på middag och andra dylika tillställningar hos doktorns patienter, och här
begagnade de tillfället att stjäla. Planen, efter hvilken de arbetade, var följande: Under kaffet
listade de sig alla ut i korridoren, hvarest de aftogo sina sällskapskläder, under hvilka de
buro en svalt trikå, likaledes aflägsnade de sina peruker och skägg och voro således oigen-
känneliga, om de skulle ertappas. På ett ögonblick utförde de så sin gärning och, när den
var öfver, visade de sig åter i sällskapet som korrekta gentlemän.

Denna fina bild visar huru Nick Carter lyckades uppdaga skälmarna- och kan indelas
i följande afdelningar: n

Aftonbjudningen. -P Förbrytarne göra sig i ordning. - l sängkammaren. - Ofver-
raskade. -V Kloroformeringen. Ä Nick Carter. w Det tappade pennskaftet. - Misstanken. -
Fångna. v Flykten genom kaminen. m Förföljda. - Det bestulna äkta paret. - Gatuoredan.
-A På stationen. Ä Lyckönskningar till Nick Carter.

9. Eran Greklanö.

Intressanta bilder från Athéns hamn (bland annat ett präktigt återgifvande af en får-

transport), staden Athén, den bekanta ruinen af Acropolis, en grekisk kyrkogård o. s. v.
Militärexercis.

lO. Pariserpolisens elektriska stöflar. szorskmasms.
.--...

 

Ä:B. VBoVng-s.Familgrfkristianstam Hill-J

Information

Title:
Tranåsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Tranås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain