#7108: Åmåls Biografteater

ÄMÄLs BIOGRAFTEATER;

Förstklassiga förevisningar af lefvande bilder.
Hvarje vecka nytt. program. I

Program
för Lördagen den 5 och Söndagen den 6 Mars.

.Si-alje oci .sista serien af det framslående özldveréei:

1. Modernt järnvägsbyggeri.

Byggandet och drifvandet af en engelsk järnväg.

Fotografiska detaljer från vår nutida järnvägsindustri i hela dess omfattande utveck-
ling, ända från det ögonblick terrängen afredes för järnvägsliniens framdragande, genom de
väldiga järnverken, som utvalsa stålrälsen, maskinverkstäderna med deras oerhörda produk-
tionsförmåga, vaggonfabrikerna m. m., tills det vidt nrgrenade järnvägsnätet ligger fullt färdigt
för allmän trafik.

Denna enastående, lärorika och särskildt för mekanici och skolungdom
rent af fostrande bildserie har, till följe sin stora längd (2,500 feet), måst upp-
delas i trenne serier, hvaraf den 3:dje härmed föreligger.

SERIEN lll.

l. Lokomotivtillverkning.

41. Elektriska magneter upplyfta stålplattorna. 42. Kopparpannor, plattor. 43.
Vy öfver verkstäderna visande pannorna i sina olika stadium. 44. jättestora slipstenari verk-
samhet. 45. Smedja. 46. Stålgjuteri. 47. Mässingsgjuteri. 48. Slipandet af ett jätte-
drifhjnl. 49-050. Axelvridning. 51. Generalvy öfver lokomotivverkstäderna. 52. Elektriska
kranar i verksamhet. 53. Pannans anbringande. 54. Lyftandet och fastsättandet af cylindern.
55. De färdiga lokomotiven lyftas medelst kranar. 56. Lokomotiv i släptåg. 57. jätte-
och dvärglokomotiv. 58. Små lokomotiv gående uppför en brant backe.

ll. Trafikerandet af järnvägen.

59. Skottska expressens ankomst till Preston. 60. Vagnars forslande från ett spår
till ett annat. 61. järnvägspanorama. 62. Den irländska expressen. 63. Ankomsten till
Crowe. 64. De olika signalerna. 65. Expresståg i full fart. 66. Med Birmingham-
expressen. 67. Uppfångandet af posten. .

z-En bild för alla:

2. årizsfen c761640.
3. ån modem ayurélzani

Denna högeligen intressanta bild visar oss några af de anstalter, som vidtagits för att
bringa snar hjälp åt alla de olika djur, hvilka genom sjukdom eller olyckshändelse blifvit
skadade. Kattor, hundar, hästar, räfvar, kaniner m. fl. andra djur draga förbi våra blickar på
väg till kliniken.

Denna ytterst vällyckade bild skall med säkerhet väcka mycket stort intresse hos
hvarje åskådare.

4.  gr. Stalzdarefz4 invigas. Oläajglttringar.

Pilgrimsfärden går fram öfver öde öknar och steniga stepper. - Muezzinen välsignar
de rikt broderade standaren som fladdra i solens strålar och ceremonien slutar under folkets
jubel.

5. Öfverstens kanariefågel. Kama..
6. Transformationer. fog... koma "
7; Den förlorade.

Denna gripande bild, som är hämtad direkt ur lifvet, gör ett djupt intryck på hvarje
åskådare.

Hustrun till en mycket skötsam trädgårdsmästare blir af den rike godsägaren bort-
jagad, emedan hon är hemfallen åt den afskyvärda dryckenskapslasten. För sin lille sons
skull måste äfven fadern skiljas från sin förlorade hustru.

För att förtjäna sitt uppehålle tager denna tjänst i ett värdshus vid landsvägen, men
blir äfven här bortjagad, emedan hon ånyo hemfaller åt den gamla, fruktansvärda lasten. Så
sjunker hon så småningom allt mer och mer och måste slutligen tigga sitt uppehålle.

Under den tid, som nu förflyter, innan vi återse henne, bereder sig hennes lille son,
som är jämnårig med godsägarens dotter, för sin konfirmation. Konfirmationsdagen nalkas
med stora steg. Hvilken framtid skall väl öppna sig för sonen till en förfallen moder?
Bibeln säger: ((Hedra din fader och modern.

Äfven tiggerskan, som återvändt till byn, drages af sin moderskänsla till kyrkan.
Lyckliga och glada träda föräldrar och barn ut ur denna, och så står tiggerskan plötsligt
framför dem. Trädgårdsmästarens son vill gifva den fattiga stackaren en slant och igenkänner
plötsligt sin mor. I; Två utrop af förvåning och mor och son ligga i hvarandras armar.

Och så förlåta såväl trädgårdsmästaren som godsägaren den ångerköpta modern, som
har fått lida så mycket.

8. En resa i lnöien genom Basis till Zibuus.

En utomordentligt intressant färd.

1. Timgad, ruinerna. 2. Staden Biskra. 3. Hammam-moskéerna. 4. Vatten-
fallen vid Hammam. 5. Staden Sidi Okba. 6. Kokosplantagerna. 7. Mozabite Fantasi.
8. Zibaus.

9.   i  Kolossalt rolig.

 

Ä.-B. VBongs Fabriker: krrräiiànåiàä: Viijiö

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain