#7102: Kosmorama

KosMoRAMA

vid. Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

==Förevisningar af lefvande bilder:

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

...-fr. o. m. den 21 t..o. m. den 23 Febr.

g En ny fullständig bildserie
m 0 A I. oo O
v.1. Fran de stora ofversvamnin-
I I

Få- garne 1 Paris.
g" Anländ express i dag från den världsberömda firman Pathé Freres gifver den en
c. fullständig skildring af den stora olyckan i hela dess vidd.
ä
0:

ä- äå åå åt- så ae å. å: åå- åé åå åä-

Lyxfilm från Vitagraph Czo, Amerika.

2. Luncelot och Elaine.

Efter skalden sir Hlfreö Tennyssons dikt "Kunglig idyll".
M- Oöfverträffad i praktfull iscensättning.m

Scenerna öppnas därigenom att konung Arthur tillkännagifver den nionde torneringcn,
hvars pris är den sista af de 9 diamanterna. ,

Drottning Guinever förklarar att sjukdom kommer att hindra hennes närvaro och strax
förklarar Lancelot att han icke vill inträda innanför skranket eller inlàta sig i någon täflan,
emedan han förmodar att drottningens indisposition blott är en undskyllan. Hans förklaring
blir mottagen med öfverraskning, ty han har vunnit de föregående gångerna. På drottningens
uppmaning rider han dock eskorterad endast af sin riddare och då han kommer till slottet
Astalot, begär han af lorden att få en annan sköld för att dölja sin identitet.

Han lämnar då sin egen sköld i förvar hos sin älskade Elaine, som anmodar honom
att vira hennes broderade ärm kring sin hjälm innan han träder innanför skranket. Ehuru
han aldrig förr har burit en dams pant antaget han förslaget och rider bort, allt för litet
reflekterande öfver den svårighet han går till mötes. Vid torneringcn segrar Lancelot, men
faller, utmattad af blodförlust och måste bäras bort af sin trogne Lavaine. Elaine är hans
trogna vän vid sjnkbädden, men då han tillfrisknat, besvarar han icke hennes kärlek. Han
reser hem sedan han gifvit det öfverraskande beskedet att han älskar drottningen. Sorgen här-
öfver bryter Elaines krafter och lägger henne på dödsbädden. Hennes sista bref innehöll ett
farväl till Lancelot och uttryckte en önskan att hennes lik måtte föras till hans slott för att
hvila inom dess murar.

få ä 99 ä .t- ä- é ä"

så ä äs

u

Biofon :

3. Den berömde mimikern M erkel

framställande några af
Europas statsöfverhufvud.

-udgq- en vusanahtq musaq .iasnld ap eömut mntstaqpoö apso; ana

 

Högst ovanlig biofonbild. Till hvarje mask spelas resp. länders Inationalmarseh.

4. GCI-Dauta Spelets med sina dresserade dfur.

Fullkomligt enastående. Absolut det mest storslagna dressyrnummer som mi-
gonsin förekommit. Paula Peters uppträder f. n. pd Allzambra i London Ioch drager
afton efter afton fulla hus. Det kinematografiska återgifvandet utfördt af Patlzé Fréres
och synnerligen storslaget. I

5. Hårmet. Dråpligt skämtnammer.

 

...-..--
Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats 15 öre, 3:e plats lO öre.

Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

Ehfåiääiahsää"ifä

-uneö gd sep esseq ga qao Jauuuesöoad eömpalu sapaq uazmqnq

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain