#7101_1: Kronan

BlonnAFEN ImoNAN

Lokal: Lilla Edets Hotell.
Förstklassiga förevisningar af lefvande bilder.

Föreställningar kl. 6 och 8 e. m.
OBS..I Förevisningar endast söndagar.

 

PROGRAM

för Söndagen den 20 Februari.

Svenska bilder: -......
1. järngrufvor i Kiruna.

Med järnvägen Luleå-Riksgränsen kommer man till Kiruna, en regelbunden byggd
by med omkring 3,000 innevånare, särdeles vackert belägen invid stranden af sjön Loussa-
jaure mellan bergsbygderna Kirunavaara och Luossavaara. Från Kiruna leda särskilda järn-
vägsspår till Kirunavaara, platsen för de stora malmfälten tillhörande Lulossavaara-mKirunavaara
A.-B. Malmfälten beskrifves första gången i en mellan 1696f71726 författad afhandling och
inmutades 1759. Malmtillgången beräknas till 215 mill. ton, men då malmådran framstryker
under Luossajaure torde tillgången vara vida större. Malmen fraktas till Narvik, hufvudsak-
ligen för export till Westphalen och uppgår för närvarande till omkring 1,2 mill. ton årligen.

1; Den elektriska bergbanan hvarå arbetarena forslas upp till Kirunavaara. 2. l
grufvan. Borrning medelst komprimerad luft. 3. Laddning af skott hvarmed malmen sprän-
ges. 4. Signal. Alla skott laddade. 5. Antändning af en mina. 6. Malmens sprängning.
7. ingången till en underjordisk grufva. 8. Malmen fraktas ut ur grufvan. 9. Malmtåget
på väg till lastkajen. lO. Kran lyftande 15,000 kilo. 11. Den stora bergsskopan i verk-
samhet. 12. Ett fullastadt malmtåg på väg till Narvik. 13. Lastkajen i Narvik, där man
ser flere af de moderna, egendomligt byggda malmångarne. 14. 4 Malmen lastas på vagnen
för att forslas ut på lastbryggan. 15. Vagnarna upplyftes och tömmes direkt i ångarnes
lastrum. D16. En malmångare.

2. Karrikotyrfeckningor öfuer regerande furstor. :rimmar-sk.

l några säkra och djärfva drag af en osynlig hand aftecknas här de kända silhouetterna
af Fallieres, Wilhelm ll, don Carlos, Alfons Xlll, Roosevelt, Edvard Vll, Frans Josef, sultanen,
mikadon etc., med det för hvar och en af dem karaktäristiska, på ett synnerligen lyckadt sätt
återgifvet. I

3. Jägareb ru d en . Storslagen dramatisk bild.

En skogvaktare, som är förälskad i en gammal bondes vackra dotter, blir af denne
vägrad densamma. lcke långt därefter ertappar skogvaktaren den gamle bonden, just som
denne i ett snår lyckats få tag i en hare. Ställd inför valet att antingen gifva skogvaktaren
sin dotter eller åtalas för tjufskytte, väljer bonden det förra. En läcker måltid, vid hvilken
harens kött kom väl till pass, förenar de båda familjerna. Men, o ve! Midt under måltiden
kommer grefven, hos hvilken den unge mannen är anställd. Han anar genast sammanhanget
och hans miner bebåda något fruktansvärdt.

Det väntade utbrottet undvikes emellertid genom bondens dotter. En gång, då gref-
ven i vild jaktifver rusade för långt ut i en sumpmark, räddade hon hans lif. - Till tack
härför välsignar han det unga paret och tager äfven bonden till sig i skogen såsom jägmästare
samt gifver honom till tecken på sin nya värdighet sin egen bössa.

Enastående kinematografbild.

4- med Speisbergsexpeöitionen genom -is och snö.

En storslagen naturbild, hvars motstycke aldrig förut visats.

l. Mot de arktiska hafven. 2. Första isen. 3. Spetsbergen. 4. Isberg, två kilometer
i omkrets. 5. Midnattssolen.

5-  Stor skrattsuccés!

Ballendard har köpt sig ett par skor försedda med gummisulor, och tack vare dessa
studsar han som en boll, gör väldiga hopp, skuttar öfver floder och klifver öfver sjöar som
jätten med sjumilastöflarna.

Ballendard är förtjust, men hans obehärskade luftsprång komma honom att törna på
alla passerande, men som han hoppar som en zebra, lyckas han alltid undgå sina offers vrede,
och när han till slut återvänder hem, lyckas hans tjänare gripa honom i flykten och ändtligen
befria honom från de olycksaliga gummiskorna.

6. l undervattensbåten.
Ett fasansfullt drama på hafvets botten.

Ytterst spännande bilder från sjömannens lif.

På kajen tager besättningen än en gäng afsked af de sina innan den ger sig ut på
sin äfventyrliga färd. Därpå stiga de ombord och fem minuter senare sänker sig undervattens-
båten som en fisk i djupet. Plötsligt stöter den mot ett skär och besättningen rusar förvirrad
af och an. l hamnen sätter man genast i gäng en hjälpexpedition. Dykare stiga ned i vattnet
och fästa kedjor under farkosten. l båten höra de redan halfkväfda matroserna kedjorna rassla

Vänd!

Information

Title:
Kronan
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages