#7100: Kosmorama

ling

.nelng mg vunna!qu mutaq .lasleld ap eSewi mnjszaqpoö opao; aaqusaq apmH

KosMoRAMA

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

:Förevisningar af lefvande bilder=

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. -m.

.å

a

fr. o. m. den 17 t. o. m. den 20 Febr.

Sommarens paradis

1. Marstrand.

Några intressanta motiv från en af våra fashionablaste badorter.

M" Enastående konstfilm. "M

=2. Genom Iifvets branningar.

Sällskapslifvets slafvar. M Barnets öde.
Oerhördt gripande bild ur societétslifvet.

Största felet hos dem som tillhöra det högre sällskapslifvet är onekligen, att de för-
summa hem och familj. Ingen har varit lyckligare än mr och mrs Nostrand, då deras först-
födda flicka kommit till. De målade hennes framtid ljus och hade ej öga för något annat
än den lilla älskligen. ff Men tiden gick och sällskapslifvets kraf gjorde sig allt starkare
gällande.

l början sökte de motstå denna dragningskraft, men gåfvo så efter. Åtta år senare
finna vi den lilla flickan fager och älsklig, men försummad af föräldrarna, hvilka voro upp-
tagna hvar på sitt håll, och helt öfverlämnad i en sköterskas vård. Det stackars barnets otill-
fredsställda längtan efter föräldrarnas kärlek och omsorg bryter småningom hennes hälsa, och
en dag, då föräldrarna som vanligt äro boita, insjuknar flickan. Mannen kommer hem och
hringar barnet i säng. Senare kommer äfven modern, men endast motvilligt ägnar hon sig
åt sitt barn, och efter en scen med mannen, som förebrår henne hennes känslolöshet, skyndar
hon ånyo bort på kostymbal. i

Flickans sjukdom tilltager, och mr Nostrand tillkallar en läkare.
döden är nära, och bud sändes efter modern.
lif, men när modern kommer är det för sent.

 

 

Denne förklarar att
Läkaren gör sitt bästa för att uppehålla flickans
Barnets rena själ har redan gått till ett kärleks-
fullare hem. Den föl-krossade mannen lämnar nu hustrun, som är halft vansinnig af sorg
och ånger. ff "Så finna vi den beklagansvärda kvinnan knäböjande vid hennes barns nyss
bäddade graf. Afven han kommer till den förlorade älsklingens sista hvilorum, och här räcka
de båda sörjande hvarandra händerna till frid och försoning.

Det vackraste och mest tankeväckande drama som spelats å någon biograf!

Biofon .-I

Carl Barcklid

SOlll

Grefve .Danilo

l
"Den glada änkan".
"Nu går jag till Maxim".

Nyaste serie af uVåra sceniska artister i
sång och bild".

 

4. F rån Moluckerna.

Storslang lzrztlrrnzålrzing i färger från den vackra ögrupperz i Stilla Oceanen.

Vi få först se den heliga dammen, hvarest sköldpaddorna, som äro helgade åt gudar-
na, bruka bada, och därefter en yppig växtlighet, ur hvilken sticker upp de spetsiga taken
från en by och den gyllene kupolen af moskéen. De infödda arbeta med stor skicklighet,
ehuru de begagna sig af förhistoriska redskap på förfärdigandet af präktiga väfnader, där de
sitta i skuggan af sina pålhus. Några äro sysselsatta med att meja af risen i och för tillverk-
ning af rismjöl, andra arbeta med vägbyggnader. Vattnet uppfordras med tillhjälp af rör af
bambu på ett rent genialiskt sätt. De krigiska infödingarna, som ännu stå på en mycket låg
kulturnivä, hafva dock delvis öfvergått till kristendomen.

5. Den stora vinsten. Mmm-g.

OBS.! Nytt program

Bongs, Kristianstad 1910.

Måndagen den 2l Februari.

-uueö gd :ap :Jag la qoo :ammuuöoad :Samui sapaq nam]an

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain