#7096_1: Åmåls Biografteater

ÄMÄLs BIOGRAFTEATER;

Förstklassiga förevisningar af lefvande bilder.
z Hvarje vecka nytt program. m

Program
för Lördagen den 19 och Söndagen den 20 Februari.

 

M" 2:dra serien. m

1. Modernt järnvägsbyggeri.

Byggandet och drifvandet af en engelsk järnväg.

Fotografiska detaljer från vår nutida järnvägsindustri i hela dess omfattande
utveckling, ända från det ögonblick terrängen afredes för järnvägslinjens framdragande
genom de väldiga järnverken, som utvalsa stålrälsen, maskinverkstäderna med deras
oerhörda produktionsförmäga, Jvaggonfabrikerna, m. m. tills det vidt utgrenade järn-
vägsnätet ligger fullt färdigt i allmän trafik.

Denna enastående lörorlka och sörskidt för mekaniei oelz skolurzgdom rent (If
fostrande bildserie lzar, till följe sin stora längd (2,500 fot), måst uppdelas i tremze
serier, lzvaraf den andra lriirmecl föreligger.

Serien ll.

Fabrikatiolz af vag-nslzjul.
23. Sägandet och borrandet af hal i träet. 24. Afsägandet af klossar. 25.
Klossarnes fastsättning. 26. Träkroppens inprässande i hjulet. 27. Ankomsten af ett

med klossar lastadt täg. 28. Afdragandet af desamma. 29. Klossarna göras i ordning.
30. Sägverkens inre utseende.

Huru en boggievaglz bygges.

31. Ställning, på hvilken järnvägsvagnens fundament hvilar. 22. Nitton meter
länga Vagnsbottnar. 33. Vagnskroppar. 34. Taket lägges på vagnen. 35. Anbringan-
det af stälinfattningen. 30. Sammanfattningen af stälinfattningen. 37. Anbringandet
af kroppen pa underarmen. 38. Arbetare skjuta den färdiga vagnen in i målareverk-
staden. 39. Den färdiga vagnen tages i bruk. I -

Följande serie (den sista) kommer att innefatta Lokomotivfabrikation sam
Trafikerande af en engelsk järnväg.

 

2. ån röyåfaråzlslorzkz. Kåmfsk.
3. Lucia de Lammermoor. Q

Donizettisp berömda opera i bilder. Mästerligt iscensatt och
utförd af italienska skådespelare.

Handlingen är i korthet följande:

Edgard är dödsfiende till Heinrich Lammermoor, Lucias broder.

Odet vill att just Edgard är kallad att rädda lifvet ät Lucia. När hon gär och
plockar blommor på bergen störtar hon ned och Edgard räddar Lucia från hennes
förskräckliga läge. Le båda voro ännu inte bekanta men kände sig likväl dragna till
hvarandra. Under det att Edgard ännu är sysselsatt med räddningsarbetet komma
Lucias moder och broder att öfverhopa honom med förebräelser i stället för att tacka
honom för det han räddat Lucia.

Edgard och Lucia hälla tillsamman trots detta. Den förre, som pä nagon tid
mäste begifva sig till utlandet, växlar dessförinnan ring med Lucia som tecken till
evig trohet. Händelsen hade blifvit observerad af nägra vänner till Lucias broder,
hvilka sätta denne i kännedom därom. Heinrich Lammermoor är uppbragt häröfver
och tvingar Lucia att gifta sig med sir Arthur en rik adelsman. För att utplåna tan-
ken på Edgard inbillas hontaf brodern att Edgard glömt bort henne.

Bröllopet mellan Lucia och sir Arthur skall hållas. Man skall just skrifva un-
der äktenskapskontraktet dä Edgard atervänder. Lucia blir vanmäktig och Edgard ut-
manar sir Arthur till duell.

Tillfölje af oron förlorar Lucia förständet. Sir Arthur, som söker att trösta
henne, blir af henne i vansinne nedstucken med en dolk och strör hon sedan blom-
mor pä hans liflösa kropp.

Edgard väntar under tiden i närheten af slottet förgäfves på sin motståndare
sir Arthur, med hvilken han hade kommit öfverens om en duell. Slutligen visar sig
i fjärran en person, men icke sir Arthur utan Lucia. Edgard fattar genast den olyck-
ligas tillstånd och vill bemöda sig om henne då Lucia faller ned död.

Edgard stiger upp på sin häst och störtar med densamma nedför branten.

Nästa morgon gungar hans lik pä böljorna.

4. ålfya özlderfrån 380m, den eviga staden.

Bilden visar panorama öfver janiculusbergen, justizpalatset, den berömda S.
Angelo-borgen, broarna öfver Tiber, den stora folkplatsen och längre bort brunnarne
vid Bernini. Vidare ser man den idylliska sjön i parken vid Villa Borghese, Peters-
kyrkan, Vatikanen och det gamla Forum romanum. "

5. CQeneralens fästmö. Kant-Sk.

Vänd!

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages