#7090: Kosmorama

köpta.

afO

betsfullt intaga de platser bvartill biljetterna "

Hrade besökare torde god

OBS.!

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

:Förevisningar af lefvande bilder:

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.fr. o. m. den 10 t. o. m. den 13 Febr.

 

    

jägarlif i Polarisen. :z

1. SälhunT och Hvalrossjakt.

Spännande.

l. Förberedelser till jakten.
Stor oro i hvalrossfamiljen. 5.

2. Rik fångst. 3. Bytets transportering ombord. 4.
Fångsten af en hvalross på 1,500 kilo.

Amerikansk Expressnyhet!

Kakhàllet vid Ohio.

Spännande drama frän Vilda Västern.

Fritt efter Coopers berömda indianberättelse. l denna bildserie deltaga
en stam verkliga indianer.

OBS.! Öfverträffar alla hittills i Europa visade indianbilder.

l. Förrädaren. 2.

2.

På resan. 3. Ett lyckligt möte. Uncas. och Skinnstrumpan"

4. Uncas. 5. Öfverfallet. 6. Tillflykten i blockhuset. 7. Ammunitionen tar slut. 8
Skinnstrumpa för-kläder sig till björn och lämnar hjälp. 9. l sista minuten. Uncas döds-
förakt. lO. Striden. 11. Afskedet. 12. Den siste mohikanen.

Hvem har icke någon gång hänryckts af den store författaren James Fennimore Coopers här-
liga och gripande skildringar? Genom att bosätta sig bland mohikanerna och alltid vara i nära be-
röring med denna stam har han kunnat göra sina typer sä lefvande och verklighetstrogna. Vär be-
rättelse börjar med att öfversten med sina bäda brorsdöttrar begifver sig pä en utflykt till Fort Georg.
Det lilla sällskapet ledsagas af en nppassare, och som vägvisare har man medtagit en indian, Den
Stora Ormen. Detta förrädiska rödskinn gläder sig nu vid tanken på att kunna sätta i verket en
hämd, hvarpä han länge rufvat. För den skull har han vidtalat sina anhängare, och dessa stå nu fär-
diga att lystra till hans signal. Efter någon stund kommer sällskapet till en strid bergsflod. där man
rastar för att vederkvicka sig. Den Stora Ormen och uppassaren leda hästarna in under trädens skugga.
Strax före sällskapets ankomst träffas Skinnstrnmpa och Uncas och när de erfara, att Den Stora Ormen
är vägvisare misstänka de strax, att denna har något ondt i sinnet. De stä just och uttrycka sina far-
hågor för hvarandra, då uppassaren kommer springande emot dem och berättar, att han blifvit öfver-
fallen och hästarna dödade. Skinnstrumpa och Uncas erbjuda sig att om möjligt rädda sällskapet frän
den hotande faran; de hafva icke tillryggalagt många steg förrän skogen rundt ikring dem formligen
vimlar af indianer. Det lilla sällskapet är snart alldeles omringadt. De taga den enda väg till åter-tåg
som finnes, och lyckas att uppnå en inhägnad ofvanför de blodtörstiga indianerna. Här utkämpas nu
en häftig strid, hvilken emellertid icke kan blifva långvarig, emedan ammunitionen är knapp. De hafva
nu endast två patroner kvar, och då dessa äro bortskjutna, mäste de gifva sig på nad och onäd ät
fiender-na. Skinnstrnmpa uttänker i hast en ytterst skarpsinnig plan att komma fram till lägret för att
skaffa hjälp. Han ikläder sig ett djurskinn och hoppar i den brusande och hvirflande floden bakom
inhägnaden, väl vetande, att de sluga indianerna icke offra krut på villebråd utan spara det till fienden,
isynnerhet som ammunition är en sällsynt och dyrbar vara. På denna väg lyckas Skinnstrumpa uppnå
lägret, där han utmattad störtar till marken sedan han omtalat sällskapels farliga belägenhet. Soldater-
na sätta sig genast i marsch för att rädda sin öfverste. Under tiden hafva emellertid indianernaträngt
sig innanför palisaden och tagit sällskapet till fänga. De ämna bränna sina fångar lefvande och hafva
för den skull nppstapladt löf och torra trädgrenar kring sina offer. Facklan är redan satt till rishögen
under Uncas. da soldaterna storma fram, nedgöra indianerna och rädda de fängna. Uncas lcdsagar
sällskapet till bergets topp, där vi lämna honom ensam, blickande ut i rymden. Han är den siste
mohikanen.

 

 

Lefvande och sjungande bild på svenska.

3. wFMC-iderullankvarieiten.

Kuplett ur revyn ((Göteborgssystemet i Grönköpinga. ----- Bland uppträdande märkes
hr Victor Sonnander från Göteborg.

Mycket rolig.
W Inspelad på egen atelier. .M

4. Bilder från Gascogne. (Södra Frankrike).

En samling vackra naturscenerier.

5. Kärlekens komedi

eller

KlockansI hemlighet.

Komisk scen af H. de Gorsse.

Skådespelare:
Herr Prince ...................... .. Ernst Dutrempliu.
Herr Albens ................... .. Förföljaren.
Fröken M. Bresil ............. .. Pamela.
Fröken Mary Hett ............. .. Fru Dutrempliu.
O

Bongs Kristianstad 1910.

publiken bedes medtaga programmet och ei kasta det på gatan.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain