#7088: Åmåls Biografteater

ÄMÅLs BioGRAFTEATER.

Förstklassiga förevisningar af lefvande bilder.
:i Hvarje vecka nytt program.

 

Program
för Lördagen den 12 och Söndagen den 13 Februari.

1. gällmanöver i gålekznge.

En serie vällyckade bilder.

1. Wendes Art-regemente på våg till fältmanövern. 2. Halt vid Kallinge där löjtnant Höpken
förklarar krigstillstånd. 3. Kartorna studeras. 4. Kavalleripatrull vid Kallinge bro. 5. Fienden närmar
sig bron och tager densamma. 6. Spion. 7. Kavallerlofficerare uppgöra planer för anfall. 8. Artille-
riställuing vid Kallinge. 9. Strid vid Kallinge. 10. Afmarsch. 11. Prisdomare. 12. Chock af kavalleii-
patrull. 13. En afdelning artillerister. 14. Bivuak vid Djupadal. 15. Uppsättning af tälten. 16. En
idyll. 17. Fodring af iiästariie. 18. Morgontoalett. 19Y Fåltköket. 20. Frukost. 21. Vägöfvergång vid
Ronneby vattenfall. 22. Ofverste Leniclien med stab. 23.-Karlskrona Grenadier-regemente på väg till
skarpskjutning. 24. Kungl. Wendes Art.-regeiiiente iantägande. 25. Framryckiiing vid Bustorp. 211.
Skarpskjutning. 27. En sårad.

2. Zen lanksprzdde åerrn. Kama..

3. Det anonyma brefvet.
Gripamle bild ur lifvel.

Två ungdomsvänner hafva icke sett hvaraiidra på många år. På en inbjudning besöker den
ene, en modig officer sin gamle skolkanirat. Denne, en fabriksägare, har en bildskön fru. De vanliga
konventionella hälsningarna äro afslutade, och allt är godt och väl. Den mycket öfverarbetade hus-
bonden måste tilldela sin skrifvare en tillrättavisning för felaktigt iarbete, och denne hämnas nu på
sin chef genom att skrifva ett anonymt bref, hvari,han beskyller sin husbondes fru för att bedraga sin
man. Husbonden sätter tro till brefvet och följer svartsjuk sin fru och officeren. På en oskyldig pro-
menad, som den unga frun företagit med vännen, träffar maken dem arm i arm. Stor skandal och
följden däraf blir en kallelse till duell. Den unge officer-ens öfverste försöker ordna saken i godo och
besöker liusbondeii. l dennes privatkoiitor far öfversten plötsligt genom ljusslåckaren syn på aftrycket
af det anonyma brefvet. Förklaringen är snart gjord, och den .äkta mannen och vännen äter förso-
iiade. Den karaktärslöse skrifvaren blir afskedad.

4.  Elegant kolorerad.

Koinna från alla världens hörn passera frimärkena revy på en skärm, och förevisas af infödda
dansare, som utföra sina respektive nationaldaiiser.

Märkligt! Intressant!

5. Elefantprocession i Luckno W.
Ståtlig indisk fästtillställning.

l Lucknow eller Laklinau, numera hufvudstad i en af käjsardömet Indiens provinser, fordom
i konungariket Aiidh, firas en större fest, hvars förnämsta programnummer är en imponerande elefant-
procession. De briljanta bilderna tala för sig själfva, hvadaii ett närmare ingående på den lika vackra
som enastående processionen, hvari ett hundratal rikt utstyrda, bärstolsbelastade elefanter deltaga,
torde vara onödigt.

6V Smäflzngar på eeseàyfzenlyr.
Verkligt "rara" bilder.

Karl och Lisa, 7 och 8 år, lämnas ensamma i barnkammareii. Friheten ger dem anledning att
planera eii liten utflykt, och med innehållet i en sparbössa såsom reskassa, ge de sig ut på vift. Ef-
ter en kortare järnvägsresa hamna de på ett konditori i en närbelägen stad, där de låta servera sig
alla de läckerheter, som kunna existera i en liflig barnfantasi. i

Man kan lättare tänka sig än beskrifva den bestörtning, som upptäckten af småttingarnas my-
stiska försvinnande förorsakade deras närmaste, och barnjungfruns ögon skulle helt och hållet förgrå-
tits, om man ej efter en förtviflans efterspaning lyckats komma turisterna på spåren.

Midt under den afundsvärdaste feststämning stördes de nöjeslystna af föräldrarna, som erfaren-
heten lärt att se lifvet från en mera allvarlig sida. i

7. Amors fyra pilar.

Vackert konstnärligt kolorerad films.

uno, åktenskapets gudinna, sänder från Olympens toppar Cupido till jorden för att införa kär-
leken land jordens baru och mildra deras hårda sinnen.

Den lille guden, lifvets och ungdomens herre, uppfyller samvetsgrannt sitt ärende och skjuter
sina grymma och ljufva pilar i de dödligas hjärtan, men vänder sig med förakt från dem, hvilkas kin-
der åren ha vissnat och hvilkas hår tiden blekt - så vänder han åter till Olympen. I

8. åtfeapel, dess galor oeå åandlverkerier.
Intressanta skildringar.

Blomsterhandeln på Via Chiaia. Mjölkeu hembäres. Hur man gör sina torguppköp. Några
neapolitaiiska typer. En skomakare. Halinflätare. Korgmakare. Spinnerskor. Linor och snören.
Macaroni. De små pifferari.

I Neapel är fattigt men blomsterprydt och verkar gladt trots sina tomma gator. Korna vandra
fritt omkring i staden och det hela ter sig synnerligen pittoreskt. Husmödrarna göra sina inköp ge-
nom att med en tråd sänka ner en korg, i hvilken de kringvandrande försäljarna lägga de matvaror
som önskas. De små mandolinspelarna, som gå omkring och spela, passa äfven i stil med det öfriga
Neapel, ligga och bada i det hvita solljuset från den blåa himmelen, och detta verkar så mycket mera,
då man i bakgrunden ser Vesuvius hotande utsända sina mörka rökmassor.

9.    Kolossalt rolig.

 

 

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.

Bones, Kristianstad 1910

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain