#7086: Åmåls Biografteater

ÄMÄLs BloGRAFTEATER.

PROGRAM

för Lördagen den 5 och Söndagen den 6 Februari.

Vi påbörja i dag en ovanligt intressant bildserie.

i. Modernt järnvägsbyggeri.

Byggandet och drifvandet af en engelsk järnväg.

Fotografiska detaljer från vår nutida järnvägsindustri i hela dess omfattande
utveckling, ända från det ögonblick terrängen afredes för järnvägslinjens framdragande
genom de väldiga järnverken, som utvalsa stalrälsen, maskinverkstäderna med deras
oerhörda produktionsförmàga, vaggonfahrikerna, m. m. tills det vidt utgrenade järn-
vägsnätet ligger fullt färdigt i allmän trafik.

Denna enastående larorilea och sdrslridi för mekaniei oelz skolungdom reni aj
fastrande bildserie har, fill följe sin stora längd (2,500 feet), mdsi uppdelas i irenne
serier, lzvaraf den första härmed föreligger. I

Serien l.
l:sta afdelningen.
Terrängens afredning och banvallarnas byggnad.

l. Ett med torf lastadt tåg afgår från ar- 4. Bergmassorna söndersprängas.
betsplatsen. 5 Ett tillfälligt persontäg.

2. Uppfordring af grus medelst ång- 6. Skottlossningen.
kranar. 7 Skenorna utläggas.

3. Grusvagnar lastas. 8 Rälslinien regleras.

2.-dra afdelningen.
l de stora valsverken: Rälsen gjutes och utvalsas.

9. Smältugn i fullt arbete. 16. Ståltackors vidare transport till smält-
10. De obrukbara metallresterna smältas. ugnen.
ll. lnspektören besiktigar det smälta stålet. 17. Den hvitglödande metallens valsning.
12. Gjutning af den smälta metallen. 18. Afsågning af rälsändarna.
13. Tåg, lastadt med de smälta formarna. 19. Transport af den färdigvalsade rälsen.
14. Uppfordring af de gjutna rälsen medelst 20. Rälsens afprofning.
hydraulisk kraft. V 21. Det glödande stålet pressas.
15. Små lokomotiv bortskaffa stålmassorna 22. Skenornas transport å (-frullande golfa.
till valsverken. - ett slags linbanor.

Nästa serie, som ingår i programmet nästkommande vecka, kommer att innefatta
Fabrikation af vagnshjul (ett särdeles kompliceradt arbete) samt Huru en boggievagn bygge-s
(en synnerligen detaljrik studie).

2. en. Bonden i underjorden.

En särdeles komisk framställning af huruledes en landtman under sömnen blir
af gastar förd ner i underjorden, där han upplefver hvarjehanda äfventyr och bl. a.
hos en underdoktor intager piller, som ha den underbara verkan att allt wgår rundta
 hus, gator. hela jorden.

3. jägarebruden.

Storslagen dramatisk bild.

En skogvaktare, som är förälskad i en gammal bondes vackra dotter, blir af denne
vägrad densamma. Icke långt därefter ertappar skogvaktarcn den gamle bonden, just som
denne i ett snår lyckats få tag i en hare. Ställd inför valet att antingen gifva skogvaktaren
sin dotter eller åtalas för tjufskytte, väljer bonden det förra. En läcker1 måltid, vid hvilken
harens kött kom väl till pass, förenar de båda familjerna. Men, o ve! Midt under måltiden
kommer grefven, hos hvilken den unge mannen är anställd. Han anar genast sammanhanget
och hans miner bebåda något fruktansvärdt.

Det väntade utbrottet undvikes emellertid genom bondens dotter. En gång, då gref-
ven i vild jaktifver rusade för långt ut i en sumpmark, räddade hon hans lif. - Till tack
härför välsignar han det unga paret och tager äfven bonden till sig i skogen såsom jägmästare
samt gifver honom till tecken på sin nya värdighet sin egen bössa.

4- .Lozfvel om öoedpd el! engelsél séeppsgosse-
fart. Intressant.

5- Weda pd maskeradöal. Kom-sk.
6. Prometheus.

Här återgifves en af de underbara grekiska legenderna. en bild som genom

sin sällsynta framställning och sina storslsgna scenerier skall väcka stort intresse af
såväl ung som gammal.

7- gfallénséa vallfenfa! Storslagna naiarseenerier.
Värmlands-bilder.

8. Sjöresa Seffle-Arvika.
9- Wapplöpnzng med séoiiéderoe.

Stor skra iisaeces.

Bones. Kristianstad 1910

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain