#7083: Kosmorama

publiken bedes medtaga programmet och oi kasta det på gatan.

. -fy-f

KosMoRAMA 

vid Ö. Storgatan I
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).
=Förevisningar af lefvande bilder:

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

1. Grisebàdarna.

Det svensk-norska tvistefröet, som nyligen fått sin lyckliga lösning.
Bilder från Fyrskeppet, lifvet ombord på detsamma 111. m.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- Sverige åt svenskarna. =
Kinematografisk jöttefilm iscensatt och inspelad af svensk firma.
Det kända folkskådespelet:

Uörmlöndingarne.

Bilden, som är utgången från Hktiebolaget Svenska Biograf-
teaterns atelier i Kristianstad, möter i längd 1,400 fat,
orh är den första film som blifvit inspelad i Sverige.

 

 

 

PE R S O N E R."
Brukspatronen. Erik, deras son.
Vilhelm, hans son. . Ola i Gyllby, förmögen bonde.
Lotta, hans dotter. Britta, hans dotter.
Prosten. I jan Hansson vid sjön, torpare,
Sven Ersson i Hult nämndeman. Anna, hans dotter.
Lisa, hans hustru. Löparnisse.

Drängar och pigor, betjäning och bondfolk.
Följande danser utföras under stycket: Frykdalspolska, jössehiirads-polka
och Vingåkersdansen. Ringdans.

Ehnruväl alla torde känna styckcts innehåll tillåta vi oss dock göra föl-
jande sammanfattning:

Den rike nämndemannen Sven Ersson och storbonden Ola i Gyllby
hafva en dag enats om sina barns giftermal.

De hafva dock gjort upp räkningen utan värden. Erik, nämmlemannens
son, och torpardottern Anna hafva länge älskat hvarandra men hafva ej vågat
yppa sin kärlek för föråldrarne ty gubbarna hafva sedan åratal tillbaka varit bittra
fiender. 1 .
Nu då Sven förelag-ger Erik sina planer finnes inget att välja på. Erik
erkänner sin kärlek till Anna och förklarar att han aldrig gifter sig med någon
annan.

I Sven Ersson, en man som är van att i alt blifva ätlydd utan motsägelse,
beslutar, trots sonens vägran, att han och finna skola blifva ett par. Han går för
den skull till församlingens pastor för att uttaga lysning. Denne, som ej anar att
en man sådan som Sven Ersson skulle vilja göra en olaglighet, godtager lysnin-
gen fastän ej kontrahenterna Erik och Britta" själfva infinna sig.

Söndagen kommer. Mycket folk har gått till kyrkan för att åhöra den
omtyckte pastorn. Anna är en bland åhörarne. Predikan är öfver och kungörel-
serna uppläsas.

Lyses första gången mellan Erik, Sven Erssons son, och Britta, Olas i
Gyllby dotter.

Anna rusar upp sasom träffad af ett åskslag, för att i nästa ögonblick
störta afsvimmad till golfvet.

Hon bäres ut under allmän förvirring. Ej kunde hon tro att Erik så
skulle svika sitt ord. När hon åter utanför kyrkan vaknar till sans har olyckan
så djupt gripit henne att hennes förstånd blifvit omtöcknadt.

Vansinnig irrar hon ikring i skogen rundt sin faders koja. En dag möter
henne prosten på hennes irrfärder. Han föreslår en liten roddfärd ut på sjön och
Anna följer som ett lydigt barn.

Under det att detta skett har Erik varit bortsänd af sin fader. just i dag
har han kommit åter och skyndar åstad för att träffa sin älskade. Han kommer
till jans stuga och får se Anna ute på sjön i sällskap med prosten. Högt och
jublande ropar han Anna till. Han vet ännu ej olyckan.

Anna hör Eriks röst och vill skynda honom till mötes. I sin virrighet
förstår hon ej annat än att hon kan springa honom rakt i famnen. Hon reser
sig ur båten och i nästa ögonblick har hon störtat i vattnet. Erik springer utan
betänkande ut i sjön för att bistå henne. De gå båda under vattnet och synas ej
till på en stund. .

Prosten skyndar hem och berättar att både Erik och Anna omkommit.

Sven Ersson som följt efter Erik kommer lagom fram för att få höra
prostens berättelse. Sven och Jan bli båda så skakade af olyckan att de försona
sig troende detta vara ett straff för allt sitt hat och onda sinnelag.

Dock det otroliga har skett. Erik och Anna som bortförts af strömmen
hafva blifvit räddade i sista ögonblicket.

Nu återstår inget hinder mer för deras förening, och brukspatronen gör
dem ett bröllop under dagarne tre, som sent glömmes af socknens befolkning.

-udgq ca! vunna!ij mutaq .taszejd ap eSuuj mnjgaqpoö epic; auajgsaq ajang j-ggg

 

 

Lefvamle och sjungande bild:
J. I-I I I i I

 
  

 

En synnerligen lyckad bild!

4. Naturens under.-

Sållsynt storslagna scenerier.

(I v ingenting återgifves så briljant af kinematograffilmen som forsar och vattenfall. När
aa sasom i detta fall atskilliga af världens ståtligaste och mest pittoreska vattenfall äro-före-

mål för återgifvande så inses att resultatet måste bli utomordentligt. Denna bild är också en
af de hittills allra främsta i sitt slag.

Bör ses aj alla som älska en storartad natur.

5. Petter på teatern. 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats .15 öre, 3:e plats lO öre.
Rcserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre. I

OBS.! Nytt program Torsdagen den 14 januari.

Bongs Kristianstad lOtO.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain