#7076: Kosmorama

o
o:
tft

-mdgu oag eutanahtq mueaq Jaswld ap våning mngsiaqpoö apso; aaqusaq apuH

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).
:Förevisningar af lefvande bilder=

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

iäåyf 

fr. o. m. den 27 t  m. den 30 jan.

Vid Västkustens badorter!

i. E LYSEKIL. E

Man blir pigg bara man kommer till Lysekil!

Och det är inte att undra på, ty redan vid ankomsten till den lilla stadens hamn får
man den föreställningen att man här icke allenast har framför sig en af vårt lands förnämsta
och mest omtyckta badorter, utan äfven ett af värt lands mest framätsträfvande små-samhällen.

De många motorkuttrarne tala om en af centralpunkterna för det bohuslänska fisket,
lastängarne om den betydliga stenindustri som här bedrifves, och de eleganta hvita passagerare-
ångarne, hvilka representeras åtskilliga ganger om dagen, berätta om en liflig person-trafik och
det är kanske det senare som mest intresserar ty om sommaren är Lysekil först och främst
den härliga och omtyckta badorten dit tusentals människor begifva sig för att söka hälsa och
vederkvickelse.

Från egen atelier.

M" Amerikansk konstfilm. "m

2. Fa dershjärta t.

En bild med spännande dramatisk handling,
hvari Newyorks förnämsta skådespelare medverka.

En ung flicka bor med sin gamle fader ute på landet.
man, hvilken förälskar sig i henne.

Den unge mannen, hvilken blifvit fördärfvad i dåliga vänners sällskap, lofvar henne
sin tro och läter sedan en af sina vänner, förklädd till präst, viga dem. I

Men en dag då hon afvisar en af hans vänner, säger denne brutalt till henne, att
hon icke är gift, utan att det hela endast varit en komedi.

Utom sig af sorg skyndar hon därifrån, men mannen fortsätter sitt vilda lif.

Då kommer hans moder på besök, och hon kommer sonen att ångra sitt uppförande
mot den unga flickan. Han söker upp henne, bcr henne om förlåtelse och går sedan till-
sammans med henne till hennes gamleI fader och nu  de med gladt mod inonet nya
lif som väntar dem. i

En dag träffar hon en ung

.1.111 .,";,..l-I-,.,-,. .1. ...NAm.x.x.&.x.x.x.x,x&.x.x.x.x-
(LQQQQ -e-:wsr-:x-szåss- New-:wwwasawvvzà
rr f w

4
X
U qra scenisku artister i ord och
T. o. m. söndag uppträder och sjunger: --

Operettöivan- Rosa  nbefg

"Pick me up"

Ur operetten "Flickorna jackson".
En bild af sprudlande lif och skälmskt behag.

w7saswaawavsws==zzzz:zzwzeza

4. Montserra

Härliga natulscenerielt

vid arcelona.

Montserrat ligger ungefär 50 kilometer från Barcelona och är mycket berömdt för sin
naturskönhet.

Toppen på Montserrat höjer sig l,452 meter öfver hafsytan. Därifrån har man en
härlng utsikt öfver hafvet vid Barcelona.

Vad som för öfrigt har gjort Barcelona så berömdt är, att Benediktinermunkarna
byggde ett kloster där är 880, hvilket ligger 887 meter högt. Detta kloster är en omtyckt
spansk vallfartsort, som årligen besökes af omkring 60,000 pilgrimer. l en till klostret höran-
de kyrka tinnes en underbar madonnabild, hvilken hufvudsakligast tillbedes af unga nygifta
par, ty enligt sagan skall den bringa det unga paret lycka i deras äktenskap.

Sedan 1892 leder från Monistrol en kugghjulsbana dit upp, från hvilken man har
en härlig utsikt öfver dalen. A

I synnerhet framhålles bildhuggarkonstens mästerverk. Vi se den berömde konstnären
Vallmitjanas härliga arbeten tKristus vid pelarem och f- Kristus bär sitt korsa. Dessutom bör
särskildt framhållas det af bildhuggaren Nogues förfärdigade verket xTörnekronam.

Till slut hafva vi tillfälle att se ett härligt panorama från San Gerinio, Montserrats
högsta punkt.

5-    En ytterst rolig luftseglingshistoria.

 

 

Bongs Kristianstad 1910.

119125 gd Jap msn; la qao Jauuuvaåoad eåmpalu sapaq uazmqnq

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain