#7075: Åmåls Biografteater

ÄMÅLs BIOGRAFTEATER.

Förstklassiga förevisningar af lefvande bilder
z Hvarje vecka nytt program.

PROGRAM

för Lördagen den 29 och Söndagen den 30 januari.

1. ldrottstäflingar af Kungl. Svea Träng-

kår & "Lifgrenadier regementes sport-
klubbar i Orebro.

2. Han tål hvad han får. Kau-Sf..
3. Roms om gifningar. Storage" ...man

4. Försvunnen lycka.

Enastående vacker bird, som ingen bär församma att se.

Denna sällsynt vackra, storslagna och gripande verklighetsskildring är återgifven på
det mest naturliga sätt. Bilden visar i början ett torftigt hem på landet, där en liten flicka
upptages som fosterdotter. Där finnes förut endast ett barn, deras ende son. Dessa barn fästa
sig innerligt vid hvarandra och tillbringa lyckligt sin barndom i det goda och hederliga hemmet.

Tiden svinner undan och en dag kommer fadern till foster-flickan och hämtar henne
hem. Hon blir här omgifven af all prakt och rikedom och är för henne nu öppnad en ny värld.

Lekkamraten, fosterbroderns vänskap har öfvergått till en varm och uppriktig kärlek
j och följde med fostersystern vid hennes afresa hans lefnads lycka. Efter att han en dag upp--
fångat en skymt af henne, åkande i ett förnämt ekipage, kan han icke längre stanna i det
gamla hemmet utan måste till hvarje pris ännu en gång återse henne. Han uppsöker henne
i det förnäma hemmet men ser här att han inte har något att hoppas, utan anträder återfärden

och uppsöker en plats för sina allvarliga barndomsminnen. Här sjunker han ned och slut-
bilden visar hans sista dröm.

Den store populäre folkvännen

5. Tolstoys jubileum.

80-årsdagen. Tolstoys barn utdela karameller till böndernas småttingar. Grefvinnan
Tolstoy i trädgården. Tolstoys vän Tchertkoff utdelar penningar till nödlidande. Tolstoy
sjuk på sin balkong under jubileumsdagen.

Ö. åliznzlslerns anéoms! lill SÄraoÄöpzng.

En mycket rolig bild.

7. .Gznzlzllverénzng z" slor anala. Mycka amma.

Ankomsten af råämnen. Några benprof. Benen sorteras. Öppnandet af en auto-
klaf. Limgrytor i kokning. Rening af limmet. Kvarlefvorna af benen kastas i ugnen. Benen
uttagas och föras till kvarnen. Säckar med benmjöl. Det förmalda limmet föres till tork-
rian. Limblocken skäras i stycken och utbredas på galler. Efter torkningen sofras limmet
för emballering. Limmet paketeras. -

Enastående.

8. éaéogens vilda fåglar z. sina Öon. av? Sea-e.

Originalbild fotograferad af de berömda fågelspecialistcrna hrr Richard och Cherry Keartorz-

Dessa bilder, so.n äro de vackraste som någonsin förevisats å kinematograf, äro af
allra största värde för såväl de som studera naturalhistorien som för vanlig undervisning.

För fotograferandet af dessa bilder fordras som oundgängliga villkor en förtrolig
kännedom om fåglarnas lif och vanor samt otroligt tålamod. l en del fall har det varit nöd-
vändigt att vänta en hel månad för att göra den ängsliga fågelhonan förtrogen med kameran
innan hennes misstroende mot den mänsklige inkräktaren kunde öfvervinnas. Men de resul-
tat, som här visas, äro en riklig belöning för den tid, möda och penningar, som nedlagts på
arbetet häraf.

Från och tillbaka till sina ungar, i fält, häck och trädkronor, flyger modern, oupp-
hörligt, och nästena -tyckas vara fyllda med ingenting annat än gapande munnar, som den
nervösa lilla hushållerskan ständigt har att mätta.

Dessa bilder af vilda fåglar i sina nästen gifva åskådaren genom kinematografen en
inblick i naturalhistorien öfver dessa skygga, blyga små varelser under den viktigaste perioden
af deras lif.

Bildens innehåll: l. Tornfalk. 2. Winchat-fågeln tillförande sina ungar föda. 3.
Winchat-fågelungar erhållande föda på en gren. 4. Hackspett. 5. Rödhakessångare-bo i
en tom kruka. ö. Rödhakesångare matas ur handen. 7. Rödhakesångare försvarande sitt bo.

9. War man får damm z. ögonen. Mycket koma..
. ...4-

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn. 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.
Bongs Kristianstad 1910.

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain