#7074_1: Stora Biografen

STORA BIDGBAFEN

Arbetareföreningens Salong

=WENEBSBORG=
PROGRAM

för Fredagen den 28, Lördagen den 29 oclz Söndagen den 30 januari.

 

Bilder från japan.

1. Från Yokohama till Kioto.

En intressant oclz och utomordentligt vacker bild.

Yokohama är en af japans största städer. En promenad genom staden lär oss känna
folket och gifver oss en intresannt inblick i gatulifvet. Små japanska skönheter i sina måle-
riska dräkter skynda förbi apparaten. Pä resan till Kioto beundra vi naturen vid Yodo-floden
och förvånas öfver med hvilken skicklighet flottkarlarne styra sina af otaliga trädstammar sam-
mansatta flottor. Kioto är i mycket en fullständigt europeisk stad ty japan har ju mycket
bemödat sig om att införa europeisk kultur i sitt land.

2. Kasperteater. Rasade.

Artisterna sminkas och klådas. Några af truppens stjärnor. På scenen. Kasper--
teaterns ägare.

Kasperteatern som nu firar sitt hundraårsjubileum, har fortfarande sin gamla förmåga
att roa våta småttingar och Kasper, den illsluga och elaka Kasper, gendarmen, polisen och
de öfriga uppträdande figurerna, icke att förglömma, äro verligen mästerliga hvar i sitt slag.

l denna bildserie fä vi tillfälle att beundra lKaspers uppfinningsförmåga, som här visar
sig till sin fulla rätt, och de små kunna nog aldrig tröttna på sin vän Kaspers tokroligheter

 

Personligt uppträdande af
3-  2 damer och 2 herrar.

 

4- En te. Spännande dramatisk.

1. l det fattiga hemmet. 2. Gossen måste begifva sig ut i världen för att på egen hand slå
sig fram. 3. Anställning som skepjasgossel Till främmande land. 4. Värfvaren erlägger betalning till
gossens fader. 5. Skiljsmässan. 6. Elden är lös. 7. En olycklig moder. 8. Hjältebragden. Räddad
i sista stund frän lågor-na. 9. Hjälpen belönas.

Högst sevärd bildserie.

5. Uurfäktning i byn S:t Maries.
Mycket originell.

Framdrifna af unga män till häst simma tjurarna öfver Rhone. Då de uppnått byn
försöka invånarna att enligt gammal sedvänja hindra dem att komma in.

Sedan vaqueros på Cumarques slätter valt ut en 6 à 8 tjurar, drifva de ned dem
mot Rhoues stränder .och tvinga dem med tillhjälp af sina vassa pikar öfver ett af flodens
vad och föra dem sålunda fram till bestämmelseorten St. Maries.

Där i den gamla staden är det sedvänja att ungdomen så länge som möjligt söker
hindra boskapen komma in, under det herdarna obarmhertigt drifva pä de stackars djuren.

Till slut lyckas skaran nä fram till hjärtat af staden, den med långa barriärer in-
hägnade platsen, där den egentliga täflingen skall gå af stapeln. Tjurarna föras in på arenan,
där de unga männen redan äro samlade och nu gäller det, hvem af dem som skall bli årets
champion och kunna rycka till sig den bandros, som är fästad vid tjurens hals, och som är
kampens mål.

Personligt uppträdande af
6- n    c 6. 2 damer och 2 herrar.

7- CÖjufven som gjorde sig osynlig.

Kolorerad. Kom isk.

M Konstfilm! m M" Konstfilm! .M
8. Broder Vencenti.

En af den store konstnären Rafaels lärjungar var julius Romain. Han utmärkte sig synner-
ligen och var särskildt lofordad af sä väl mästaren som kamrater för den tafla, Marias himmelsfärd,
hvarpä han nu målade. Romaiu är en känslofull yngling och han älskar en ling skön kvinna. Med
sina vänner häller han en dag serenad för den tillbedda som ändtligen visar sig på balkongen och
ber sångaren komma upp. Glad skyndar denne uppför trapporna i hopp om att blifva hörd. De båda
unga stå uu midt emot hvarandra, han ser in i hennes vackra ögon, hans hjärta jublar, då hon ändt-
ligen bryter tystnaden, räcker honom sin hand hvilken Romain innerligt kysser och säger: ((Min vän
jag kan icke besvara din kärlek ty redan länge tillhör mitt hjärta en annan, se här denna ring. Lämna
mig och tänk icke mer pä mig. Uppfylld af smärta lämnar Romain den sköna och skyndar sig hem.
Lifvet är för honom intet nu sedan hans kärlek ej blifvit besvarad. Han strider med sig själf. 4.1.Skall
jag kasta detta jämmerlif från mig?-:f Slutligen har han dock lugnat sig och en manlig beslutsamhet
behärskar honom. Han beslutar sig för att gä in i en broder-orden och som niunk fullkomligt afsäga
sig världen. Han begifver sig till klostret och härdt knackande på klosterporten kastar han enlsista
blick pä världen, och väntar att dörren skall öppnas. Han framställer sin begäran för portvakten och
denne läter honom komma in. De tunga dörrarna slås ingen bakom honom och en inre smärta kom--
mer öfver Romain, (nu är jag död för världens. Han rådgör med abboten och denne finner honom
mogen att kunna upptagas i orden. Has ljusa, böljande lockar falla för abbotens sax, den bruna muk-
kåpan gömmer snart Romains vackra, slanka växtl En tid förgär, broder Vencenti söker frid för sin

Vänd!

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages