#7069: Kosmorama

KosMoRAMA

vid O. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

:Förevisningar af lefvande bilderz

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

fr. o. m. den 0 t. o. m. den 23 jan.

z Aktuell nyhet! I

Ful-st nos nkfärd.

Utomordentligt intressanta bilder från den på Korea mördade japanske fursten ltos
med öfverväldigande asiatisk ståt högtidlighällna begrafning i Tokio.

Hfionklockan.E

Historiskt drama från Cromwells tid.

(Blod och järn-fy syntes vara lösen på Cromwells tid. Emellertid gå flera ädla, be-
hjärtade personers romantiska upplefvelser såsom guldtiådar genom denna dystra period.
Sådant är -fö1hållandet med föreliggande berättelse om en lojalist, som förälskade sig i en
dam och aftonklockan.

Den tillbeddas far var emot den beramade förbindelsen och ville i stället gifta bort
sin dotter med en officer, ur Cromwells här, som också anhållit om hans dotters hand. Den-
ne senare dref också sitt spel så skickligt, att lojalisten måste fly för att rädda sitt lif. Hans
gömställe i en gammal ruin upptäcktes af Cromwells män, och genom falskt spel öfvertyga-
des lojalisten om att hans käresta besvikit honom. En domstol dömde honom till döden.
Alltså, när aftonklockan ringde samma kväll, skulle han skjutas.

Under ångest och förtviflan bönföll adelsdamen om nåd, mot hennes älskade, dock
för döfva öron, och förgäfves bad hon ringaren att försumma sin befattning den aftonen.
Då alla vägar syntes stängda, dök en lycklig tanke upp i hennes hjärna. Om hon lyckades
hänga sig fast vid klappen på aftonklockan den kvällen, skulle hon måhända förhindra den
från att basuna ut den hemska dödssignalen. Denna plan satte hon också i verket. Rörd af
denna behjänade handling hos en kvinna, som så hjältcmodigt vågade allt för den hon äl-
skade, bcnådade Cromwell den dödsdömde. Nu behöfde han ej längre betvifla, att sann
trohet innebodde hos den älskade.

Detta är en af de vackraste episoderna ur Englands historia, och den har också fått
en densamma värdig tolkning genom föreliggande film.

.d

 

 

2.

 

Kosmoramas stora nyhet:
3. Lerande och sjungande bilder på svenska.
T. o. m. söndag:

arl Barcklind

firade besökare torde godhetsfullt intaga de platser bvartill biljetterna äro köpta.

uppträder och siunger uid handklouer en bonöuisci ur

Lars Anders och jan Anders

=Oem0tstånöligt öråplig bilö.=

035.!

 

oo Q
4-  Hänföranöe hafsstudier från Belle lies kust, Frankrike.
l. Vid Dornaut. 2. Böljelek. 3. l trollgrottan.

5. Den nya polishunden.

Storartoöt skömtnummer.
o

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats .15 öre, 3:e plats 10 öre.
Rcserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.
088.! N tt ro ram Månda en den 24 anuari.
y

Bongs Kristianstad 1910.

Dublihen bedes medtaga programmet och ei kasta det på gatan.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain