#7068: Stora Biografen

. sronA BionnAFEN

Arbetareföreningens Salong

=WENEBSBORG=

Förstklassiga förevisningar ai lefvand-e bilder

Hvarje vecka nytt program.

PROGRAM

för Fredagen den 14, Lördagen den 15 och Söndagen den 16 januari.

- Aktuell nyhet!-
l. Den stora iöttebranöen i Göteborg tisdagen
den 30 nov. i

2. De förbytta resväskorna. Kom-Sk.

Konstnärlig Kinematografbild!

3. Mellan hjärta och plikt.

Ytterst spännande politiskt drama från det nutida Ryssland. M

Härliga naturscenerier. Enastående sevärdhet.

Ivana (ung flicka) och Loris (officer). De sammansvurna träffas. Underrättelsen om
att guvernören skall färdas förbi. Lotten faller på Ivana att utföra attentatet mot guvernören.
Guvernören får kännedom om komplotten. Loris får i uppdrag att häkta sin älskade. Mellan
kärlek och plikt. Skilda i lifvet förenade i döden.

4. Från javas urskogar. Vacker-namram.
5. Försäkringsagenten. Kama.

6. Prometheus.

Här återgifves en af de underbara grekiska legenderna, en bild som genom sin säll-
synta framställning och sina storslagna scenerier skall väcka stort intresse af såväl ung som
gammal. .

7.  Ovanligt vacker och intressant naturbild.

l. Krokarne påsättas. 2. Bön före utseglingen. 3. Krokarne sättas ut. 4. Hem-
komsten. 5. Till byn med bytet. 6. Nyfödda hajungar.
Hela bilden är naturligt färglagd.

8. De små flöjtspelarne.

I en fattig hydda i Italien lefver en stackars änka. Hon ser ingen annan utväg än
att sända ut de små att i främmande länder söka sitt uppehålle med flöjtspel och sång. Den
förste de små flöjtspelarne möta på sin vandring ut i lifvet är en präst, och följda af hans
välsignelser vandra de tappert vidare mot okända öden. En ambulerande musiker tar dem
under sitt beskydd och alla tre ströfva från stad till stad under söderns himmel, öfverallt
skördande berömmelse och pengar. Snart kunna våra små flöjtspelare med en sparad styfver
återvända hem, där glädjen står högt i tak när modern med sina små gossar återfår hemmets
forna glädje och välstånd.

9- [ar Z. fri. Vackra natarscenerier.
10. Wär fan! séalle lära dia eyéel.

Stor skrattsuccés.

 

 

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn. 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

Bongs Kristianstad 1910.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain