#7067: Olofströmsbiografen

Olofströmslöiogrofen.
PRo-GEAM

för Söndagen den 16 januari.

l-v  Z. 67813881072611. Intressant-
2.    Oenomrolig.

3. Dramat i stenbrottet

eller en ung mans lefnadsöden.
-- Mycket storslaget och sevärdt. ----f

Denna oerhördt spännande nutidsskildring visar följande:

Den unge mannen måste lämna sitt hem för att genom arbete skaffa sig en ställning.
Genom rekommendation på fickan erhåller han arbete vid en större grufdrift.

Arbetschefens dotter fäster sig vid den unge mannens hederliga uppförande och kom-
mer i hennes gunst. Den brutale och fege verkmästaren har kastat sina kärleksgiriga blickar
på samma kvinna, och svartsjuk, ser han i den unge arbetaren en för honom farlig rival,
hvarför han beslutar genom list bringa honom Om lifvet. - Efter att en dag genom sina
orimliga fordringar råkat i strid med arbetarne och erhållit en välbehöflig upptuktelse, beslutar
han sätta sin plan i verkställighet. Genom att uppvisa en falsk order att han med en pålitlig
man skall undersöka malmen i en mycket farlig grufva erhåller han den unge arbetarens bi-
stånd och får genom denna list honom att nedstiga i det farliga djupet. Nu passar uslingen
på att utföra sitt dåd genom att afskära hisslinan för att gifva sken af att en olyckshändelse
inträffat. Arbetaren störtar ned i djupet, där han dock lyckas rädda sig från att drunkna, men
de farliga gaserna bedöfva honom. Verkmästaren begifver sig efter dådet till arbetarna för
att låtsa tillkalla hjälp, men dessa fatta misstankar, hvarför de icke släppa honom ur sikte och
hinna de i rätt tid nedstiga i grufvan och lyckas rädda sin kamrat. Nu afslöjas brottet och
arbetarna vilja skipa rättvisa på platsen, men den unge mannen har ett ädelmodigt sinne och
står nu inför en oväntad lycka och i stället för en säker död skänker han honom förlåtelse,
och på samma gång lifvet.

4.  Kemisk.
5. Sultanen af Turkiet

och hans haremsdamer kinematograferade.

En serie bilder frän den turkiska hufvudstaden, upptagande bland annat sul-
tanen och hans haremsdamer pa väg till Moskén. Denna bild har icke allenast sitt
stora värde såsom nyhet utan är helt enkelt oersättlig genom den omständigheten,
att det turkiska fotograferingsförbundet, som några dagar var upphäfdt, nu åter trädt
i kraft.

Ö. Ötesaz" som automoöztfömre. Original.

7. LJUNGBY HoRN.

Uzzsande idyll ur sagorrms värld, med motiv från det gamla bekanta sagospelet.

Sagan berättar: Två förhoppningsfulia trollynglingar, Didrik och Vidrik voro förälskade
i samma trollflicka. Det kom ofla till stridigheter mellan dem och henne, emedanfhon ej
ville veta af dem och drillade dem, då de stodo vid sitt arbete. Ändtligen blandade sig
gamla trolhnor i striden och förklarade, att, om den dumma trollflickan icke bestämde sig
för en af sina friare, skulle hon förvandlas till ett lindebarn och föras upp till jorden. Flic-
kan skrattade dem upp i ansiktet, och ett ögonblick därefter var hon förvandlad till ett litet
barn, och Didrik och Vidrik voro på väg upp till jorden med henne.

l borgens barnkammare, hvarest ainman sof bredvid den unge riddarens förstfödda,
bytte trollen barn och togo mämiiskobarnet med sig ned i jorden.

16 år gingo. - H - Trollbarnet hade reda på sin rätta natur och var en skräck
för sin omgifning. En vacker dag visar sig Didrik i hennes kammare för att återföra henne
till underjorden. Men hon hade det för bra för att vilja återvända till det underjordiska riket.

En dag är trollkvinnan på utfärd med ett stort och präktigt sällskap. De komma
alldeles förbi ((Alfhögenx och här önskar den unge, tungsinte junker Ove att dröja en stund.
Under stoj och glam drager sällskapet vidare. Då lyfter sig högen på sina eldpelare och
därutur stiger en underskön kvinna, som bjuder junkern att dricka ur en guldbägare. Han
slungar drycken från sig och sluter kvinnan i sina armar. Men trollen draga i motsatt rikt-
ning, och Hilda, den i sin tid bortbytta borgfröken, försvann i kullen, som åter stängdes.

Mörkret föll på, medan Ove lutade sitt förvirrade hufvud mot kullen. Kylande
dimma steg upp i ur jorden, älfvorna kommo fram ur daggen och föra den stackars junkern
in i trollens rike. i

Kringsvärmad af de ohyggligaste skepnader söker Ove helt naturligt skydd hos Hilda,
till hvilken han känner sig dragen med starka band, och hon gifver honom det rådet att visa
det kors, som han bar i en kedja kring halsen. Alla trollen flydde för det heliga föremålet,
och endast Didrik vände om och erbjöd sig att föra dem dit, hvarifrån de voro komna.

Som genom ett trollslag stå Didrik och de två unga i fästsaien på Hildas faders
borg, där ett stort sällskap var församladt. Deras framträdande väckte både förundran och
hann. Men Didrik och Ove bevisade snart rätta sammanhanget, och, då den förra i en sky
försvann med trollbarnet, som så länge uppträdt som borgfröken, föll slöjan från allas ögon,
modern tryckte sin försvunna och återfunna dotter till sitt hjärta och de niirvarande lyckönska-
de det unga paret, som slöt förbund för lifvet.

Hela bilden är konstnärligt kolorerad.

8. Czltylykt till Savoyen.

De mest hänförande naturscenerier upprullas här för åskådaren.

9;   Mycket komisk.

Bongs Kristianstad 1910.

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain