#7054: Kosmorama

112325 gd :gap msn; [a qao Jauuueaöoad efömpaw sapaq uaqtjqnq

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

 

 

fr. o. m. den 29

1. En resa i Schweiz.
Med elektriska järnvägen från Chamonix till
Valercine.

De mest hänförande naturscenerier upprullas här för åskådaren.

De schweiziska bergsingeniörerna draga sig aldrig tillbaka då det gäller att skapa ett
nytt mästerverk. Den som sett Schweiz) bergbanor vindla sig uppför bergen skall vidkännas
de hinder som de djärfva männen hafva att Öfverskrida för att göra den besvärliga vägen
högt upp i bergen lättare. järnvägen gär längs med en bäck allt högre upp bland bergen;
vi se Argentieres-bergen med sina jöklar.
banan slutar vid den fransk -schweiziska järnvägsstationen Valercine.

2. lvå småttingars dröm om julgubben.

Dagen innan julafton bedja Lisa och Greta sin mamma säga till julgubben att kom-
ma till dem pä julafton med många julklappar. Om kvällen ligger ((Trofast-If, barnens trogne
följeslagare framför deras sängar och häller vakt. Då barnen somnat in drömmer Lisa att
julgnbben gick öfver en bro men blef öfverfallen och kastad i vattnet jämte alla julklapparna
som han hade med sig och bland dem äfven Lisas och Gretas. Lisa som måste åse huru
hennes julklappar simmade omkring i vattnet och huru julgubben gick under ropar på ffTro-
fastk, hvilken gär i vattnet och hämtar upp allt hvad som fanns. Han springer sedan hem
med det kryper genom kakelugnen och lägger det på golfvet i barnens ruin. Slutligen har
han hämtat allt och för till sist med sig en lustig harlekin. Nästaklnorgon då Lisa vaknar
lär hon se hunden krypa genom kakclugnen släpande pajasen efter sig. Mamma kommer in
och talar om hvad jnlgubben varit där med men Lisa vet det bättre ty hon har drömt att
julgubben drunknat och att lTrofastl har hämtat alla julklapparna. Som belöning får lTro-
fastf sin Pajas hvilken han haller fast med tänderna och morrar om någon vill taga den
ifrån honom.

Konstfilm ! Konstfilm !

3. Torqrrato Tasso.

Efter skådespelet af W. V. Goethe.

liknllzstriendc srerziska artister llzedverka.

Torquato Tasso mottager af hertig Alfons en inbjudning till hans hof i Färara. l
Färara står han i hög gunst och vi se i titelbilden hnru han uppläser det af honom författa-
de herdespclct "Aminta för hertig Alfons och dennes syster Leonore. Tasso fattar snart
kärlek för den vackra prinsessan Limnore. Tvä hofmiin hvilka afundas honom den gunst han
éitnjnter hos hertigfamitjen lyssna till ett samtal och besluta att uppväcka hertigens misstroende
mot Tasso. De begifva  in i hertigens rum tala om det skedda och lofva att lämna ho-
nom bevis här-pä. Tassos båda alundsmiin rådgöra med hvarandra, hnrn de skulle kunna na
sitt mål. Den ene af dem tränger in i Tassos arbetsrum, hvilken somnat in från arbetet. De
taga från honom en nyss författad dikt, i hvilken skalden förhärligar prinsessan Leonore. De
stjäla en näsdnk frän honom, hvilken han fritt af prinsessan. Hofmannen märker dock icke
att han af misstag lämnat kvar sin handske i Tassos rum, och denne blifver nu hans ankla-
garc. Tasso kan icke tillbakahålla sin vrede och sitt förakt, han tränger in i hertigens palats
i samma ögonblick då hans båda afnndsmän öfverlämna till hertigen det lofvade beviset.

Framför det församlade hofvet kastar Tasso handsken i ansiktet på hofmännen och drager sitt"

svärd utmammle dem till duell. Men hertigcn låter taga Tasso tillfanga och kastar honom i
fängelse. Men länge varar icke hans fångenskap, ty Leonore är djupt upprörd öfver hans
olycka och later öppna fängelseporten för honom. Omedelbart begifver han sig till prin-
sessan, kastar sig till hennes fötter och förklarar äter för henne sin kärlek. l detta ögonblick
kommer hertigen in i rummet och är mycket föl-törnad öfver Tassos beteende, så att han be-
failer sitt folk att äter fängsla honom. Men Tasso som redan af naturen är mycket melan-
kolisk, tror sig vara öfver-fallen af fiender och blir vansinnig. Med möda lyckas det en gain-
mal vän till hertigen hvilken tillika är Tassos gynnare att föra ut honom. På hertigens be-
fattning blir han intagen i klostret ft Sant Onofiof-:hoch dör där efter kort tid.

4. Lefvande och sjungande bild:

1910
Godt nytt år!
Laxfiske i N ord-Amerika.

En instruktiv och ovanligt intressant Verklighetsbild.

S oldatens börs.
Ett rolig! påhitt!

5.

 

 

Nyårsafton inga förevisningar.
Nyårsdagen kl. 3,10, 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.
Nytt program söndagen den 2 januari.

Bongs Kristianstad 1909.

Landskapet blir alltmer romantiskt tills slutligenl

gr rsao

I.

oo

vidga exe euxauajjtq ngueaq .lasmjd ap ef)th mnjszaqpoö apao; auzjosoq cpu

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain