#7053: Åhus Nya Biografteater

ähus nya Biografieciter.

förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder

än; Hvarje vecka nytt program. M
Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.

åt

Program
Söndagen den 23 April.

i. KINEMATOGRÅFISK VECKOREVY.

Senaste Världsnytt.

Paris: Rysslands nye ambassadör lwolsky begifver sig till Elyséepalatset för att öl-
vcrlämna sina kreditivbref.

London: Engelska liberalernas ledare Asquith arbetar för sin popularitet. Har in-
vigt en ny kyrka.

Barcelona: Cataloniens liufvudslad förskönas. Missprydande byggnader bortsprängas.

Finska viken: Ångaren ((Mourmarentzfsa undergång.

Petersburg: En dt; af ryska flottan infrusen utanför Kronstadt, men lyckas genom
ingripande af världens starkaste isbrytare ((Jermack taga sig in till Petersburg.

Liverpool: Internationell Hockey Match. Fransmän och skottar i täflan, de senare
vinna.

London: Internationella fredskongressen. Frankrikes, Tysklands, Förenta Staternas
och Belgiens representanter presenteras.

Szt julien: Mont Saléve glider ned i dalen, åstadkommande fruktansvärd förödelsc.

Rio de janeiro: Besättningen på två pansarfartyg ha gjort uppror och bombardera
staden. Befolkningen begifver sig till de hotade punkterna, där de nyfiket taga del af rege-
ringens förberedelse till försvaret.

Pathés Veckojournal Vet allt, ser allt.

2. Hårmedlet.

Dråpligt skämtnummer.

Lyxfim från Vitagraph C:o, Amerika.
3. ILancelot och Elaine. ...n-

Efter skalden sir Alfred Tennyssons dikt "Kunglig idyll".
M- Oöfverträffad i praktfull iscensättning. "m

Scenerna öppnas därigenom att konung Arthur tillkännagifver den nionde torneringen,
hvars pris är den sista af de 9 diamanterna.

 

4. då!! öröllop på åpayakomöo på Sumalra.
Winematografz" z" färger af 3961166; Jréres.

Bruden är femton och brudgummen trettio år. Vigseln sker inför höfdingen, och
alla förlofvade i stammen utgöra brudföljet. Därpå begifver sig det unga paret med eskort
till festen, som vi få se firas i en tropiskt skön trakt af den härliga ön.

5.  m 0 d e  , Oripande verklighetsbild.

En änkling bebor tillsammans med sin fjortonåriga dotter en landtlig stuga. Den
lilla vackra Anna sköter hushållet på ett förträffligt sätt, och lifvet går sin jämna gång. Så
blir fadern kär i en af bygdens tärnor och gifter sig med henne. Anna fattar från början
hat och misstro till styfmodern, och efter en häftig scen lämnar flickan hemmet. Hon får
tjänst hos ett vänligt bondfolk i bygden, men gripes snart af häftig hemlängtan. En dag
skrifver hon ett bref till fadern med bön att han måtte hämta hem henne, men då fadern ej
kan läsa skrifvet får hustrun läsa upp det för honom - och den falska kvinnan läser därvid
något helt annat än hvad som står i brefvet.

Längtan blir emellertid Anna för stark, så att hon insjuknar. Hon skrifver ett nytt
bref till fadern, men styfmodern sörjer för att det ej kommer adressaten tillhanda. Slutligen
för Almas husbondefolk den unga flickan till hemmet, och nu blir den hjärtlösa styfmodern
afslöjad samt vederbörligen jagad ur huset.

Hvarefter lyckan åter ler emot bonden och hans älskliga dotter.

Särdeles intressant drama.

6.l TRÅPEZ.

Ett ovanligt flott och spännande cirkusnummer, utfördt af den berömda paristruppen Facori.

7, Det elektriska huset.
Nyttan af att ha en elektrisk betjänt.

Professorn lämnar med lugn sitt hus, väl vetande att det är väl bevakadt. En klå-
fingrad person, som olofligen praktiserar sig in i detsamma, blir utsatt för sådana vidunderliga
äfventyr, att han vid slutet af dem högtidligen lofvar, att för framtiden bli en bättre människa.

En första klassens skämtbild.

 

 

 

 

Biljettpriser:  glansig-0 öre, 2zdra 35- öre.

HJB. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911.

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain