#7052: Kosmorama

KOSMURAMA

vid I O. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Recett-Afton

för Personalen.

Qååät

för onsdagen den 24 Maj.

1. Franska armén på iältmarsch.

Sforslagna miliztafrw ocå krzysäzlder från Wapoleons land.

 

 

 

 

 

l. Tidigt på morgonen sätter sig infanteri och kavalleri på marsch. - 2. Styrbara
ballonger och luftskepp sändas ut på spaning. q 3. Spejare på velociped upptäcka det
fiendtliga kavalleriet, som uppställts i en dalgång. w 4. Artilleriet intager hastigt ställning
och börjar anfalla.  5. lnfanteriet rycker språngvis framåt. h 6. Angrepp på en by och
intagande af en landtgård. -M 7. Det afgörande anfallet. - 8. Återtåget. - 9. Halt. s-
10. Ankomsten till lägret. Defilering förbi fanorna. m 11. Proviantering. - 12. I bivuak.

De intressantaste fälttjänstbilder man kan få se.

2. Den nye betjänten som
balettdam

eller-

Den olycksbringande tyllkjolen.

Den populära balettdivauk engagerar en ny betjänt, som dock torde få kort tjänstetid
på sin nya plats. Dä balettdivan begifvit sig ut på promenad passar den nye betjänten på
tillfället att profva en af divans luftiga tyllkjolar. Fumlig, som han är i det ovanliga plagget,
trasslar han ohjälpligt in sig och åstadkommer en jämmerlig förstörelse hvar han far fram,

ute och inne.
En munter bild.

Sensatienell amerikansk nyhet:

3. Två, Iifs Vågar.

Skådespel.

 

 

 

Af kontinentens press har denna mäktigt gripande och öfverlägset inspelade symbo-
liska bild betecknats som det mest fullödiga alster som den moderna kinematografien hittils i
åstadkommit.

 

Två fattiga systrar, hvilkas lif ett själfvaldt öde formar så olika. Den ena följer ri-
kedommens lockelse för att i elände duka under. Den andra väljer att vid en älskad makes
sida sträfva för tillvaron - och lyckan.

l. Syrsan vid härden. 8. Väg till lyckan.

2. Inför valet. 9. Balsam för värkande fingrar.
3. Försvinn! 10. Lifvets kontraster.

4. Inför rikedomens lockelser. 11. Förskjuten.

5. l nöjenas rus. 12. Mot djupet.

6. Trolldrycken. 1 3. Befriaren.

7. l flitens hem. 14. Lyckovägen.

4. Uinterbilöer från Schweiz.

Alperna i snöskrud.

Det är som bekant skralt med vintervädret, föret och skridskoisen här på orten. l
detta hänseende är tydligen, af filmens framställning att döma, de på ett vida sydligare luft-
streck boende schweizarna vida lyckligare lottade. Där nere har man klingande före och klin-
gande bjällror och härliga isbanor på sjöarna och friskt vinterlif med idrott och godt lynne.

Sedan allt detta betraktats får man följa med på en järnvägsresa från schweiziska
kyrkobyn och järnvägsstationen Zweisimmen upp mot de höjder, där snön är evig. Det är
en särdeles intressant färd genom en natur, som genom sin vilda skönhet måste göra starkt
intryck på hvar och en, som har sinne för storslagna naturscenerier.

Sevärdhet af rang.

5, Lehman ute på jakt.

Vår vän Lehman visar sig vara en väldig jägare,Xsom icke en gång skyr att anord-
na harjakt midt inne i London. = Urkomiskf.

 

 

Ä -Bf Rnncs Fahriker.- Krisiilahzfad, 10-11

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain