#7050: Kosmorama

X

KOSMURAMA

vid O. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

.i

ägg-cigàää

fr. o. m. måndagen den 22 t. o. m. torsdagen den 25 maj.

1. Processen mot Kamorran.

visa eder i dag en bild från den stora processen mot de 42 medlemmarna af
den fruktade italienska förbrytarligan Kamorran och deras anförare, Enricone. Rättegången
föres i den gamla italienska staden Viterbo, som med anledning häraf är öfverfylld af turister,
tidningsmän, karabiniärer och jurister. Af lätt förstäeliga skäl vågade man icke föra rätte-
gången i Rom, där Kamorran har många och inflytelserikaanhängare. Man valde Viterbo
på grund af att det där garnisonerade regementet karabiniärer lättare kan hålla kontrollen

i öfver vittnen och den stora skaran af kamorrister.

Den polisman, som i Newyork infängade Enricone, blef kort efter funnen mördad.
Kamorrans makt är fortfarande lika fruktansvärd och det är högst tvifvelaktigt om någon a."
de anklagade blir dömd.

Rättsförhandlingarna föras i Viterbos gamla kyrka, enär rättslokalerna äro för små
för att vara skådeplatsen för denna jiitteprocess. Den offentlige åklagaren har påyrkat höran-
det. af 450 vittnen, de 50 försvarsadvokaterna framföra 400. Alla Viterbos borgare äro så
rädda för Kamorran, att det nästan varit omöjligt att få ihop en jury. De mäste med makt
föras till domsalen, fastän de pä de edsvurnas bänkar sitta dolda för kamorristernas blickar.

Platsen framför kyrkan  fylld af karabiniärer med påskrufvade bajonetter. En efter
en rulla de tunga gröna fangvagnarna fram och de anklagade föras utsmidda i länkar. Hun-
dratals fotografiapparater riktas mot dem, de höja de länkade armarna upp framför ansiktet
för att bevara sitt inkognito.

Processen antages komma att vara minst ert halft år.

2. När två blifva kära .i samma flicka.

Komisk.

Konstfilm.

NoTTunNm..

öripunrle skådespel, framställrlt crf italienska premiärskåöespelare.

Hufvudpersoner: Grefve Ruggeri, häradshöfding Alberti och dennes hustru.

 

3.

 

Handlingen försiggår i våra dagar.

Grefve Ruggeri har sina vänner samlade hos sig på sitt magnifika slott, då Alberti
plötsligt blir sjuk och föres hem. Läkaren konstaterar, att endast en längre tids vistelse vid
hafvet kan rädda honom. Men hvar taga medlen härtill? I sin förtviflan ber hon grefven
om ett möte och erhåller af denne en större summa. Alberti blir frisk och får genast hand
om en vinstgifvande process. Hustrun vill nu återbetala skulden till grefven, som bestormar
henne. med sin kärleksförklaring. Gäckad hotar han begagna sig af hennes oskyldiga bref,
då Alberti träder fram och visar ut fridstöraren.

4. En utflykt i Berneralperna.

En naturbild af rang.

5. Robinet som poliskonstapel.

Högeligen muntrande. Ett godt skratt förlänger lifvet.

Urkomiska situationer.

 

Nytt program Fredagen den 26 Maj.

OBS! Förevisningarne börja hvardagar kl.17,10.

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.

Reserverad plats (Läktaren) 50 öre.

O

Barn 35 j öre.

Älr-éf Bär-ris FEi-ikef, lät-565535.. för i

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain