#7048: Kosmorama

KOSMORAMA

vid O. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Blografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
, jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

PEQQEÅM

fr. o. m. torsdagen den 18 t. o. m. söndagen den 21 maj.

1. VECKANS NYHETER.

Dagshändelserna i lefvande bilder.

Det är framtidens tidning vi här göra bekantskap med d. v. s. då de lefvande bil-
derna ersätta det döda trycket och dagshändelsema lifslefvande upprulla sig för läsarens eller
rättare åskådarens blickar.

o l Veckans Nyheter få vi bevittna de allra senaste viktigaste utländska dagshändelserna,
sasom president Fallieres resa till Tunis, intressanta bilder från mordbranden i Shaerbecks
radhus, häst- och velocipedkapplöpningar m. m. och så till slut ett nummer alldeles speciellt
for damerna: det senaste parisermodet i håruppsättrzing visadt af modeller i naturlig storlek.

Obs. ! Världshändelserna i bilder!

Utan motstycke! Utan kon ku rrensl

SENSATIONELL EXPRESSFILM!

2. Den enleverade indianbruden.

Uerklighetsdrama, inspeloöt of äkta Sioux-inöianer pä missourifloöens stränder.

Utan att t1llfraga sm dotter, den vackra indianflickan med det poetiska namnet DDen
gyllene morgonrodnadem, bortlofvar fadern och höfdingen sDen enslige räfvenf.v dottems
hand åt Siouxindianernas höfding wPanterklot och giiver denne som tecken på hans blifvande
makas kyskhet en örnfjäder.

Den unga indianflickan är dock ingalunda nöjd med valet af make. Hon älskar den
ståtlige, modige "krigaren :Ornögaa till hvilken hon brådskande skyndar och delgifver sin
faders beslut. nOrnögae hängifver sig icke åt förtviflan vid underrättelsen, men inom honom
mognar qså småningom en plan, som han beslutar sätta i verket. wDen gyllene morgon-
rodnadena skall enleveras.

l nattens mörker och tyst som endast en indian kan smyga fram närmar han sig
:Den enslige räfvensa läger. Med ett språng är han midt ibland de sofvande indianerna,
lyfter sin älskade i sina armar och flyr snabbt som vinden med sin dyrbara börda ned till
Missouri strand, där en kanot ligger i beredskap.

Men höfdingen och hans krigare ha vaknat och äro ögonblickligen redo att sätta
efter kvinnoröfvaren. De se hans kanot ute på floden och börja en vild jakt efter honom,
likaledes i kanoter. De paddla utför floden, men förföljarna vinna på dem allt mera. wÖrn-
ögat! låter då kanoten landa och försöker fly, men wDen enslige räfvem med sitt folk är
snabbare. De upphinnas och en brottningskamp uppstår mellan wPanterkloc och wÖrnögac.
tPanterkloà besegras och blir tvingad "att lämna ifrån sig höfdingevärdighetstecknet.

Efter kampen aflägsnar sig wOrnögae med den af honom eröfrade unga indianflickan
wDen gyllene morgonrodnadensV och i löfprydd kanot går deras färd mot kärlek och lycka.

Storartadt iscensatt drama. Spännande, Vackert.

 

 

 

Amerikansk scenisk konst.

3. Töziier till h färta t.

Stort, gripande amerikanskt skådespel i 37 afdelningar.
Framställdt af Newyorks populäraste skådespelare.

Två familjer bodde i närheten af hvarandra. Medan de voro grannar fanns ingen
som hälst förbindelse mellan de båda familjerna, endast barnen, en son och en dotter, synas
tillsammans. De ha varit vänner från sin tidigaste barndom. Gossen har nu blifvit en skick-
lig violinist, men hans fattigdom tillåter honom icke att blifva konstnär. Hans fader är en
drinkare och han själf måste nöjas med att spela på billiga förlustelseställen och baler. FlickanP
däremot har bättre tur, då hennes föräldrar äro arbetsamma. l hopp om att bättre tider
stunda, förlofva de sig. Flickans fader har komtnit i besittning af en synbarligen värdelös
farm, och på de ungas förlofningsdag erhåller fadern ett telegram om att man funnit petro-
leumskällor på hans egendom, och han blifver mäkta rik. Häröfver gläder sig flickan, enär
hon tänker att denna rikedom skall främja hennes önskan, att snart kunna gifta sig med den
unge mannen. Flickans fader vet emellertid något särskildt om den unge mannens familj
och vägrar att gifva sitt samtycke till äktenskapet. Han gör likväl ett besök hos den unge
mannen. Hvad han där får se utvidgar ytterligare klyftan. Han ser att den unge mannens
fader är en oförbätterlig drinkare, om hvilken man kan tänka hvad som hälst. Flickans fader,
som inser att sonen icke kan hjälpa att det är så uselt i hemmet, skrifver, att nunder nu-
varande förhållanden kan det icke bli tal om ett äktenskap.. Skulle emellertid hans ställning
förbättrasa... Flickan och hennes föräldrar resa nu till den nya egendomen och hon sättes
i en flickskola. Emellertid har den unge mannens fader aflidit, och han har nu turen att
möta en professor i musik, hvilken upptäcker den unge mannens talanger och hjälper honom
framåt Under tiden ha de unga förlorat hvarandra och hon, som icke har hört något från
honom, mottager en barons frieri, mera för dennes höga ställning" än af kärlek, liksom hans
böjelse för den unga flickan mest-beror på hennes faders rikedom. Inbjudningar till ett
samkväm, hvarvid förlofningen skall eklateras, äro utsända, och till detta samkväm engageras
den unge mannen: l programmet finnes en af de gamla melodier han brukat spela för
flickan. Det är onödigt att säga att förlofningenb mellan den unga flickan och baroncn icke
blir eklaterad.

4. Syölänöskt kustlanöskcip.

Hänförande scenerier från land och sjö.

i! ä Bafvets poesi. i ä

Det är en härlig natur filmen här upprullar för åskådaren. Höga berg och djupa
dalar, branta stränder och glittrande vatten, blåa fjärdar och idylliska lunder, pittoreska bergs-
byar och dito fisklägen, lifvet på land och på hat, soldis och kvällsskymning, klockringning
i ett gammalt tämpel - allt omslutet af denna egendomliga stämning, som södems himmel
framtrollar.

"Långt i järran land i söder. . ."

5. Ständigt allt högre.

En öfverdängare på stafsprång.

Lika lustig som i vissa detaljer nuppseendeväckandec humoresk.

 

OBS! Förevisningarne börja hvardagar kl. 7,10.

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25-töre.
Barn. lza plats 25 Öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 3556re.

ÄÄP.. Bor-.ga Fabriker, Kristianstad, lqll

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain