#7047: Kosmorama

KOSMURAMA

vid O. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

PEQQRÅM

fr. o. m. måndagen den 15 t. o. m. onsdagen den 17 maj

1. Jaktvårdsbilder från Tyrolen.

l det härliga österrikiska alplandskapet Tyrolen intager sedan gammalt jakten ett fram-
stående rum i folkets lif, och helt naturligt ha äfven kejsarrikets store här skaffat sig jakt-

marker och låtit uppföra jaktslott åt sig. Villebrådet har emellertid med tiden blifvit härdtÅ

åtgånget och en rationell jaktvård har blifvit af behofvet påkallad. På de förnämes områden
öfvas också en sådan, och från en dylik jaktmark med mycket pittoreska naturscenerier bjudes
oss här intressanta bilder af högvildt: hjordar af hjortar, vildsvin och visenter (europeiska

Straffàngens dåd

eller

Tågsammanstötningen uiö new Wales vColorado.

Drama hämtat ur lifvet.

l:sta afdelningen.

Ester, guvernörens lilla dotter, är på våg hem till sin fader.
bamjungfru, varit på besök hos sin farmoder. l samma jämvägskupé som de sitta sitter ock
en fångknekt med en straffånge. Alla draga sig undan fångens närhet. Endast barnet kan
icke se något ondt med mannen utan ser vänligt på honom.

1 Expressen ilar framåt. Sorglöst sitta de resande i sina vagnar.
som lurar på dem.

2.

Hon har, åtföljd af sin

De ana icke faran

2:dra afdelningen.

Förgäfves söker en man på linjen att hejda tåget. Det rusar framåt och i nästa
ögonblick har en fruktansvärd sammanstötning ägt rum. (Sann händelse, alla i denna afdel-
ning skildrade episoder äro tagna ur verkligheten). Det väldiga lokomotivet har kört in på
ett annat tåg. Allt ligger i spillror. Här och där flammar elden upp, sårades jämmer och
veklagan höres, ur spillrorna framdrager räddningsmanskapet sårade och döda.

3:dje afdelningen.

Ur vagnen hvari straffången och guvernörens dotter foro, är barnjungfrun räddad.
Bland spillrorna ligger fångknekten död. Fastlänkad vid honom ligger straffången, som af
slaget endast blifvit bedöfvad. Han uppsöker nyckeln till kedjan, lossar den samt är fri. Då
får han se Ester, guvernörens lilla dotter, ligga inklämd i vagnsspillrorna. Rundt omkring
rasar elden. Skall han fly eller rädda flickan. Å ena sidan vinkar friheten, å andra fängelset,
men barnets räddning. Han räddar barnet och - afföres till straffanstalten.

4.-de afdelningen.

En månad senare. Förgäfves har guvernören sökt sin dotters räddare, då en dag
vid besök å en straffanstalt får Ester, då hon går från cell till cell och utdelar blommor, se
sin räddare. Omsesidigt och hjärtligt igenkännande. Gif denne man fri, säger hon till fång-
knekten. Han endast skrattar. Då skyndar hon till fadern. wPappa, pappa, min räddare är
där! Rädda honom, gif honom frilrt Strafflistan genomgås, hans brott var ej stort. Stöld
af nöd. Glad skrifver guvernören ut en frisedel och Ester kan återgälda sin skuld.

5.-te afdelningerz.
Straffångens frigifning och guvernörens löfte.

3. I dödens käftar.

lndianens uppoffring.

Dolly Rosemann får inbjudning från sin farbroder att tillbringa en tid hos honom ute
i Västern. Hon tager afsked af sin trolofvade och reser samt mottages på det hjärtligaste af
farbrodern och hans familj.

En dag företager Dolly en ridt, och härvid råkar hon, när hon vid ettåtillfälle stigit
af hästen för att bese en vild fors, falla ned i vattnet. Den starka strömmen för henne oemot-
ståndligt ned mot det höga fallet, och om hon störtar ut för detta är hon förlorad. Men en
ung indian som ser hennes fall, vågar sitt lif för att rädda henne - och lyckas,

lndlanen får det hjärtligaste mottagande, när han kommer hem till Rosemann med
den räddade flickan Sedan hon återkommit till medvetande skänker hon sin räddare ett minne,
och hennes farbroder går i författning om att ge indianen en gentlemans oppfostran. Han
skrifves in vid samma universitet, där Dollys fästman studerar, och under ferierna tager den
sistnämnde indianen med till Dollys hem. Här finner emellertid indianen till sin förtviflan,
att han ingenting har att hoppas af Dolly, till hvilken han fattat lidelsefull kärlek. Han skrif-
ver ett afskedsbref till de båda unga och återvänder till sin stam, men bortstötes af denna,
och nu griper han sista tillflykten. Han återvände till den för honom så ödesdigra forsen.

Gripande drama från amerikanska västern.
Nytt!

4. öFvi-:R MoLN EN.

Bilder tagna från observatoriet Vallot å Mont Blanc,
t, 4,332 meter öfver hafvet.

De taflor denna film upprullar äro bland de egendomligaste och mäst storslagna man
kan få se. Själf placerad på en svindlande höjd ser man djupt under sig det böljande moln-
hafvet, ur hvilket af evig snö täckta bergspetsar häruoch där sticka upp likasom skären i ett
upprördt haf. Molnmassorna växla ständigt form. An likna de en ocean i uppror, än glida
de lugnt och jämnt fram, än svepa de helt om bergspetsarna, än öppna de för ett ögonblick
något imponerande alpsceneri.

Dessa bilder är ett nytt bevis för, att den modärna kinematografien icke längre vet
af några hinder i sträfvandet att "visa all jordens härlighet".

Sällsynt intressant sevärdhet.

Enastående!

5. Olycklig kärlek en..
Lurade på konfekten.

En oerhördt muntrande och skojfrisk episod ur två unga mäns lif.

 

OBS! Förevisningarne börja hvardagar kl. 7,10.

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25- öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats l5 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain