#7042: Kosmorama

KOSMURAMA

(Aktiebolaget Svenska Blografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

eassaaa

fr. o. m. måndagen den 8 t. o. m. onsdagen den lO maj.

i. I peststaden.

Nu börja ju underrättelser ingå, som synas gifva vid handen, att den hemska farsot,
som genomsökt Ostasien och för hvilken sådana massor af människor plötsligt fallit, är stadd
på återtåg. Afven vi här i fjärran västerland ha för egen del vid dessa underrättelser erfarit
en lättande känsla, ty den rysliga gästen hotade långväga ifrån äfven oss. Mycket har ju
skrifvits i tidningarna om den förödelse den anställt där borta, och man har ju af dessa
skildringar kunnat göra sig en föreställning därom. En än åskådligare bild af denna förödel-
sens styggelse gifva dessa på ort och ställe tagna fotografier. De måla bättre än ord, huru
det ser ut i en at dessa redan halft ödelagda städer, där pesten grasserar - man får ett in-
tryck närmast jämförligt med de af vandringen på ett slagfält: sanitetskårer, desinfektioner,
bränning af smittohärdar, bortforsling och en summarisk begrafning af de öfverallt kringströdda
liken. M- l sanning man känner påtagligt nödvändigheten att vidtaga de yttersta skyddsåtgärder
mot denna fiende.

(Ej för bam).

2. (lim-uy och Kindy.

Excentriska clowns. =

De båda lika öfverlägset skickliga som komiska clownerna-ekvilibristerna Muray och
Kindy äro helt visst att räkna bland världens förnämsta artister på sitt område. De presta-
tioner af de båda clownerna, som vår film återgifver, äro ägnade att väcka ej blott beundran,
utan äfven häpnad.

Lika roande som intressant nummer.

3. Barnet somi freösmöklcire.

Amerikanskt nutidsdrama.

john Harris och hans unga fru lefva tillsammans ett synnerligen lyckligt familjelif,
ytterligare förljufvadt af lilla Mary, enda barnet och föräldrarnas afgud. Men så tror sig fru
H. ha fått anledning att misstänka sin makes trohet, och från den stunden är det slut med
den husliga sällheten. Häftiga scener höra till ordningen för dagen, och slutligen flytta de
båda makarna ifrån hvarandra, medan skilsmässa förberedes.

Lilla Mary, som lider mäst af den nya ordningen och som därtill är en mycket för-
ståndig flicka, uppgör snart en plan att åter sammanföra föräldrarna. Hon skrifver ett bref
till föräldrarna, undertecknadt vaarta Handem, den beryktade förbrytareligan, och meddelande
att hon befann sig i nämda bands våld, men att hon på vissa villkor skulle frigifvas. Fru
Harris, som först mottager brefvet, blir utom sig och sänder bud på mannen, som kommer
och hjälper till att verka tröstlös. Men just under de värsta sorgeutbrotten anländer lilla Mary,
som genom sin knepigt uttänkta list vunnit sitt syftemål: att förena de två, som enligt den
gudomliga lagen icke skulle af människan åtskiljas.

Särdeles tilltalande drama.

4. Sport som heter duga. -

Surfing - en nationalsport på Haval.

Det redskap, som erfordras för denna slags sport är endast en vanlig, tämligen lång
bräda, hvilken användes såsom en sorts kanot, på hvilken infödingarna stående eller sittande
med rasande fart låter de kraftiga vågorna drifva sig fram genom hafsskummet. Det fordras
både sinnesnärvaro, mod och påpasslighet för denna slags sport och icke minst - efter hvad
det vill synas - förmåga att hålla balansen. I Å

Präktiga strandscenerier. - Oförfärade sportsmän.

5. Peters lilla knep.

Komisk scen af Timmary, spelad af Prince. Särdeles muntrande stycke.

 

Entré: 1:a plats135 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 äre.

HAS. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain