#7038: Kosmorama

KOSMURAMA

vid O. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska. Blografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

EMDGRÅM

fr. o. m. måndagen den l t. o. m. onsdagen den 3 maj.

Aktuell nyhet af största intresse:

(hormanto bilöer crt suenskt idrotts- och turistlif vintertid.l

Från den så uppmärksammadelloch af hundratals turister från Sverige och utlandet
besökta Åre-veckan den 2-8 dennes

- vinterns största idrottsevenemang -

har vår utsände fotograf hemfört enl längre serie alldeles ypperliga bilder, hvilka säkerligen
skola tillvinna sig störstafåintresse.

Första serien.

l. Stockholmståget kommer till Åre. 6. Världsmästaren Salchows uppvisning i
2. Åre i vinterskrud. konståkning på Åresjön.
3. Med bergbanan upp till östra platån. 7 lbobsleigh-backen.Förberedandetäflingar.
4. Efter det stora yrvädret. Bobsleigh-banan 8 l svängen.

renskottas. 9. Kullkörningar.
5. Stockholmsturister på skidor. 10. Siesta på Grand Hotell Åres veranda.

2. jorden sedd i förhållande till några
af de förnämsta himlakropparna.

En lektionhi astronomi. Öfverraskande illusion.

l. Månen kretsar omkring jorden, som i sin ordning rör sig rundt solen. (Månen
och jorden äro betydligt förstorade i förhållande till solen). 2. Huru sol- och månförmör-
kelse uppkomma. 3. Jämförelse mellan solens, jordens och månens storlek. (Månens dia-
meter är fyra gånger mindre än jordens, hvars medeldiameter är 12,742 kilometer; solens
diameter är 106 gånger större än jordens). 4. Planeterna omkring solen. 5. Solen, de
sju planeterna, jorden och månen. 6. Halleys komets läge sistlidne sommar.

Lärorika, fyndigt åstadkomna bilder ur rymden.

3; BR ÖDERNA.

Förvillelse och upprättelse. - Ett lärorikt lifsörcima.

Pete och joe arbeta, på samma affärskontor i U. S. A. Pete är en arbetsam och
ordentlig ung manI joe däremot allt för hängifven åt ungdomligt lättsinne, hvilket slutligen
leder honom till att olofligen lyfta på sin principals bankkonto, när han behöfver medel att
tillfredsställa sin njutningslystnad. Principalen upptäcker snart bristen i kontot och tager joe
i förhör. Denne nekar enständigt och lyckas undgå vidare efterräkning, då Pete, för att rädda
sin bror, ädelmodigt tager skulden på sig och blir körd på porten. Pete beger sig nu till
wilda västerna och för här en guldvaskares försakelserika, mödosamma lif. Hans dagar för-

 ljufvas dock genom den kärlek han vunnit af en ung lärarinna Marian Boyd vid ortens skola;
de lofva hvarandra sin tro och se framtiden emot med hopp.

Den läxa joe fått, har emellertid ej varit tillräcklig för att hejda honom i utförsbacken.
En dag emottager Pete ett bref, hvari joe underrättar, att det fortfarande gått illa för honom,
och han har därför beslutit sig att pröfva samma lif som den äldre brodern. Han anländer
till platsen, där han, lockad af Marians behag, genast söker vinna henne för sig. Marian
synes till Petes smärta icke heller å sin sida alldeles känslolös för joe, men nekar dock vid
ett afgörande ögonblick att blifva hans.

Hemkommen från detta möte till brödrarnas gemensamma bostad, upptäcker
joe orsaken till denna vägran, då han hos brodern finner en medaljong med Marians
porträtt. Utan att tänka på hvad han är Pete skyldig, beslutar han nu rödja denne
ur vägen, och bemannar sig för dådet med whisky på en asaloonv). En af Marians
forna små elever W hon har nu blifvit afskedad från skolan - har emellertid iakttagit
joes föreliafvande och underrättar Marian, som beslutsamt ger sig af efter honom för
att hindra honom att utföra sin hemska föresats, och kommer just lagom härför. Nu
ändtligen finner joe, på hvilken fördärfvets väg har varit och begifver sig till Mexi-
cos guldfält, hvarifrån han efter ett par år kan sända joe och Marian ett bref med
uttalande af hoppet om att nu verkligen blifva en bättre människa, samtidigt som han
innesluter en dyrbar gåfva till deras lilla ättling.

4. Generalrepetition å en australisk cirkus.

Man får här bevittna en högt uppdrifven dressyr af elefanter, lejon, tigrar
och andra bestar. -

Mycket klara och liffulla bilder.

5. ja cks riddarbragd.

Ett lustspel. i

Lord Y. för stort hus, och hans präktiga slott inrymmer bl. a. en hall, som
prydes af riddarrustningarjsom tillhört hans gamla anor. För öfrigt har han också
en förtjusande dotter, somt- just fyllerifaderton årloch trolofvas samma dag med en
ung man.

Den där hallen med dess romantiska stämning tycks vara särdeles ägnad för
kärleksmöten. Den omständigheten har blifvit betjänten Bobs olycka, ty när han un-
der den nämnda födelsedagsfästen nojsade här med den vackra kemmarjungfrun Bess,
råkade han slå omkull en ståtlig riddarrustning. Rustningen tog dess bättre ingen
skada, men stället bröts sönder. Att skaffa ett nytt sådant gick ej i hast. Bob hade
en god vän jack, hvilken han genast kunde hämta och hvilken med tjänliga medel
förmåddes att tjänstgöra som rustningsställ. Så att, när lordens dotter och hennes
käraste ha sitt möte här, märka de ingenting utom ett egendomligt rassel i rustnin-
gen. när ömhetsbetygelserna bli för starka. j

Emellertid skaffa sig ett par bofvar genom knep tillträde till fästen och stjäla
det dyrbara halsband, som den unga ladyn fått i födelsedagspresent. Detta skola de
sedan gömma i den meromtalta hallen, men därvid lyckas wriddaren jacka snappa till
sig det och håller sedan bofvarnaj i schack med en revolver, tills gästerna komma
till och ertappa dem.

Den unga ladyn är öfverlycklig att återfå sitt härliga smycke, och hon och
hennes älskare låta numera ej alls störa sig af ((riddar jackss rassel med harneskràt.

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

mn. "songs rubriker, Kristianstad, 1911.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain