#7019: Folkets hus

i Klippans Folkets Hus

 

 

Fnenenen nen s in. sn .n sennenen nens Nnv. in. sn een 5 ein.

 

 

PROGRAM

Amerikanskt drama. 

 

, 1

 

  

 

" :::: e ..
D - I l nu H. FIN .,,I i.. . .e  y
En PBHSSJSkB SeföHöHv"ää I.
p L. I... a -
- n I I I .III
Spannande hild i flera afilelnmgar. . 
Under kriget mellan Tyskland och Frankrike äro fi-ansiiiäiinen II I I
inkvarterade pä en lierregärd i Tyskland. ,i Vacker och llalallg natllrhllfl.
En af de franska oflir-erarne eflveii-sl-irä.fvilii" husets ägariniia. men IIII I IV I I
denna som iir förlolfvad med en preiissisk oflieer, afslär hans frieri. 1- DUWIXHZELIIU. birruwne. Antika loadanstalteiI offll limllryolll
Den preussiske oflii-eron, som har gjort sliioiitjäiist, blir för-följd (laihllns bfmlllåf- ii- Garda-Un- I4- salo- Blomstmnde Omnäm- 5-
al: Handen Ocyl, Söker llllllylil, P", gamle", I... (iardone-klisten. lll. Villa BOgliai-ol 7. Geargnomo. 8. Limone. 9.
"lr-lan gömmer Sig l ett Skåp men hmm medtällme, Som har upp- Gränsen mellan (lsterrike oi-li Italien. 10. Hiiva di Trento, kallad
täckt honom, skjuter tillsammans med sina kamrater till niäls pä :lll den Simma [mfl-flin-
n I t I. ,. H I..
skaliet och det lyckas icke hans kairesta att radda honom. Illl ,

i i åä:=
0I....-...I.-I."I.I...IIII.H.I...I..I...II.II...-II...II....I-.IIIII......I-...III-In-...a--lul.II-.l-IIH
(:)I...I....I...II-III....I.N.II..I..I.II...-I......I.II..II....IIII..I.....I-...lll-...II-...I-l.III-...II:CDI
I.IQ-.IIII-...Illll-lIII-"IIIIIIII--lll...III-II... ...I-...III-BIIIIIII-I-...I-...II-.I-...IIIIII-...III
Ö.I.II-IIIIIIIIIIIIIIIIIII.III-IIHIIIIIIIIIIIIIIIII III-III."I.II.II...III-...IIIIIIIIIIIIII.III-I...-

 

 

 

 

Kiostret Ghorin.

Storslagen, vacker naturhilil.

lltnied järnvägssträok:in llorlinffStettin, i. närheten af Ebers-
waldo ligger ett gammalt kloster kalladt (IHURJN. Uppliyggdt ar
lålfltl af de (listeroieiisiskiii inunkarne, tjänade klostret i äldre tider
till skydd för resande och kölmiäii. hvilka som oftast öfverföllos af
kringströfvando röfvaresiillskali, men niiinorii. är det eiidasteninyvket
berömd tillflyktsort för turister. (lbeloodt sedan arliuiidraden till-
haka inotsta dook (loss ärovördiga ooh jättelika murar äniiii i dag

 -llà kvinnan icke upphör att liipa omkring
i "sammanhiinden"

i l-liir galet kan lill.

Skrattretaiiile framtidsbild.

Någon tid lin vi rod-an sett liiiru inodf-riia i kvinnans kliidodräkt tilllmls tände flifvilillf-le "il-li din (lmfliflllnll till fillllllsk Will l-llfflimlfNk Ski-m-
Urm-i;-d.fIlt till pmm-f, Idag-l pmm, pung-ilman Tum,lmmlslllnll-in, [ll-tm ml- =::: lie-t. som alltid framkallar äskadai-ens liiilnizid och liouiidraii. Sär-
tidsniodets vidiiiidorligniiioiisiriiin. som omöjliggör gaoiidotooli tvingar skildt vili-kor den lilla, af inaiighundradriga träd oi-li en lvliliig vege-
dein att holipande fortskiiffa sig frun lilals till "lilats, iii"siiartzillniäiit IIIIII fiflifflllll (Unfilfjnae l fil-t lll-ml "ill- llmikffll bolt-tälläliylilillgiilällllh Slim lglillltlt
i bruk. llli-n inoilots iii-akt är stort. om det är iin sägzilot.oolisnart :=:= till liegrafningslilats ät klostrets iniiohyggare under sekler, lit-trak-
ffl, vi Vill älvan 5,. lngllllml smilmp lläjilli, Tänk hvilkenl"]-H,Inti(lH- III tai-ens lir-undran. ilxlilostret är oingifvot-af en hög lläderbiiskhär-k.
liild. när vi fä. se iniliineii lllililräda i endast en liYXii, som kintlilit Som llllflllf lllUIlllllllålälilfllml Um Vill-CU med Slim mlnimllil" NUUUDUT
lämnar plats för ett ben. langt mindre för tva. (i-e-lr-ndets sem-.i1 så: SPFllllfl" till härlig oi-li stärk doft kriiiii" fliiiililiiiillfifimlil-
da slut, i stället fa vi se hela mänskligheten hoppande fortskaffa sig IEI: ml langt ifran klostret ligger dem idyll-15k? mia "SlÖT1 A-mfisee-
n-(inom galotml gala-pl-fmw mm lill mle-:lr dwlv lvl-0 all vems (lvl, :.:- hvars silfvortrlå-insände vän-or iniukt smeka (in-lit llhi soliiodof-iinfi- har
hf , - i 1. new l., I i r n kf -.i r., (,..f .s .h l h , , , 2-1 : i I r-H h f
Vi 4se :if var liild liiiitii lungt äfven detta inoilo skull gift, huru länge mull NU (llliifféiilfillffil- Slillllllliii: gm lilgmlåf fwll fim filmfllwdmll är "til
det skall triiinifi-rzi iiiimii dess tillvaro ginl lill siignns värld, IEEE llmioiiainn, som förefaller :lit hörn hbiiiiiia i szigniis. men i. verklig-

 

hetens värld.

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

:W K i fil i i, K fl l :P
a. . onst i ni , -i- onst 1 m. 5.::
:en -- 
.III ,
.IEI
.III
...I
.IEI
.IEI
.INN
.III
IIIB
IIIB
III.
IIIl Il :nl , v
"HI ( vem .n .lioii .)
...I .
3:2:
.( n I . I u I u a . n 1 I."
3:: Gripanile skadespel af Alexandre Bisson. lliifviidrollen iiiford al" den kanda skadesp. Fru lida Nielsen, .kopeiihamn säg;
:::: - -er-
...u .laoiliielino Floiiriot iir, ung, glad ooh lofnndsliistig som polisen oi-li ryiniiior till liliii-olia, hälft :if nnidlidando oi-li halft :==:
::: lion är, n-ke lyoklig i sitt äktenskap med don kuin-rige retfiille pä spekulation tager han .henne nied. :l Bordeaux ser hon ien 
 liiristen lfli-iii-ii-t. Lil-ii tillbedjan ooh ömhet, den eld ooh glöd tidningl att lie-iinos son, soni allaredan är on liokiiiit advokat, lll.
I... som lfioii ii-ko finner i sitt äktenskap söker hon utanför det- skall gifta sigI inod riittslirosidoiitons dotter. f)iiita"ii-ltiiinl som 
 samma - ooh ertapliiis. lilleuriots ré-itträdigllot, hans ogendoms lion ständigt är numera ooh fin-ledd af sin nnidorsslolllioi. talar 
rätt ooh. hans heligasto känslor hafva blifvit ki-Einkta ooh han hon oin för vännen att det är hennes son. lniroillirl aiiiiröfloii- .I
lagar henne brutalt bort, bort "friin liii-ininet oi-li. liort frän deras liliilkligen att här är en affär att göra oirh vill försöka med en 
lille son, som hon älskar öfver allt. penningutliressniiig, da vaknar .lz-ioiliielino till liesiiiniiig -v- det ::::
2 ar ha "Ni-gott, den lillo ltayinifind Fleuriifit har varit fär- mäste förhindras, hennes käre son skall aldrig fä veta hvilken llll
ligt slliik men är nu iitoin all fara. Läkaren möter on dag .l ac- l eländig moder han har, och dä. liaroiliie inte vill afstä frän sin 
queline ooh oiiitalar lioiinos barns sjukdom ooh den gamla klir- sin plan, skjuter hon honom. Hon arrosteriis, iiiiiii nekar att 
loken och längtan till barnet liiniiiiinif upp -f hon iiinsto se lio- gift-ii, nagon soni holle upplysning, ingen skall fa reda liii livi-iii IIII
nom och kanske fä lof till att ator vara hos honom ooh värda hon är. lldet vill att dot Ilust är sonon som kommer att föra ::::,
honom, nn da. hennes förlörare är död. Da Fleuriot star an- hennes sak, hvilket hon icke erfar förrän i rättssalen. En o- 
sikte mot ansiktel .med henne Och self hennes digga sorgL ooh I , förklarlig s mpati lägger just de rätta. orden i sonens mun, han lll.
hör hennes an "or val-.klar hnii ett öo-onliliok inon no , liniiiflr :iiiäfr V-iiftliL Mimi-"frän lFiffi"ski-flit!P tilllu-äilll-t--riårl-éwtnr-å how-Mmm wake.
I i , O . I, -l II .. , . , .
kränkt och sarad. Bort med dig, du har inte mera har att gora! Under sonens tal ser gainhÄ liloni-iot., som har kiindt igen
Allt iir nu likgiltigt för Jacqueline; här i staden, där hon dag- sin hustru, plötsligt hela sin skuld, försent är det att göra allt
lie-en kan kominii i tillfälle att möta sitt barn som .u är främ- odt endast ett kan han (föra meddela sonen livem han har
b . . . " . .H 7 - . . t, .7" . V ,,
mande för henne, kan hon inte vara; lioii reser till Amerika. försvarat. Jaequelines sluka hlarta brister ooh dock dor hon
I ett storinigt lif söker hon-nu glömma sin längtan efter . lycklig, hennes son, hennes allt kallar henne med modersnainnet,
sonen. Vi träffa hennel att-r, förstörd af laster och iitsväfningar, ekot af detta heliga ord följer henne 1 grafven och försköiiar
hennes vän, en riktig föi-bruvtaretyp, är koinmenli konflikt med döden.

 

6- Petter som. springbrunn.

-l- Skämtllild.

 

 

l

Pl

Beläoriniien ef Saragossa

Spännande episod från kriget mellan Frankrike och Spanien år 1809.

Konstfilm, spelad af förnämsta italienska skådespelare.

Fransmännen ha under general Lannes kommando belägrat staden Saragossa.
I staden ha alla beväpnat sig och Vill försvara sig; under ledning af stadens präster
ooh munkar uthärda de belägringen. En särskildt viktig medlem af försvarskommit-
ten är Don Pedro, en rä och brutal man, hvilken särskildt gör tjänst som spion. I
hans hus är brorsdottern Juona, och en dag sänder han henne till fransmännens
läger för att spionera, men fångas af fransmännen. Kapten Anbry skaffar henne
plats som marketenterska vid hären och snart uppstår ett kärleksförhållande dem
emellan. En dag får kaptenen order att belägra klostret Szt Engraoie och därifrån
intränga i staden. Han meddelar Juona detta vid afskedet. Strax efter fär Don
Pedro tag i Juona och tvingar henne omtalaJ allt; Spaniorerna besluta underminera
klotret och spränga fransmännen i luften.

Nästa morgon, då fransmännen beslutat storma, är allt klart till sprängning af
klostret, men Juona varnar dem. Resande "öfver detta skjuter Don Pedro henne
och hon dör i kapten Anbrys armar.

8- Klods-Hans vill blifva
jockey.
Stormande skrattsucees.

Klods-Hans vill bli joekey, men är för tung ooh
uppmanas att träna sig för att blifva lättare. Han
försöker sig nu pä alla sportsgrenar men har ständigt
otur. Detta har tagit så. pä honom att han blifvit
betydligt lättare och blir utsedd att rida favoriten.
Att han inkommer som siste man ooh därför får af-
sked är förståeligt för alla. utom för honom själf.

Piano och iiolmusik.
Entré 55 och 15 öre.

Tullbergs tryckeri, Klippan.

:läåäifäääiäääiääunn.nun-...n-"hä"-

 

 

..,

Nvf

Information

Title:
Folkets hus
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain