#7016: Folkets hus

IR Klippans

l-le ale nI

 

 

Fredagen den lll. 8,15 aa Söndagen den 22 Okt. kl. 3,30 eeh 5 ein.

 

 

PROGRAM

 

 LEJÖNTÄMJERSKAN.

- Sensatiensliild. --

. 3.
"f lndianskan Fawn Hearts
I olyckliga kärlek.

Spännande lndiandrama i flera afdelningar.

 

.I
. :I
2. Expressnyhetl i!
.I
A M A L F I "
I.
.I
I .I
I.
E:
Vacker kolorerad naturhlld från den i dessa n
dagar hemsökta staden a att sköta hushållet.
n I
En mycket ovanlig och intressant utsikt EE föl-aktfllllh åt 110110111-
möter oss på. en resa längs kusten från .-
Palermo till Amalfi, hvareSt vi se manga V

härliga scenerier, praktfnlla byggnader och
andra bilder af intresse tills vi anlända
till Amalli, rykth-.ir för sin historiska kate-
dral7 denna heliga byggnad, hvaraf vi få

parne :falla sina vapen.

Paul Heister, en ung lärare, ärförordnad att under- I
Visa vid. en indianskola och hans syster är med för I
Da de anlända till lägret vill :
några man. jiröfva hans mod och en afdem sparkar I:
Paul höjer knytnälfven åt ho-
nom, men de andra aro raskare och sikta med sina .I
apen på. den vapenlöse förbluffande Paul, Men lilawn
-Heart är annu raskare, och hon tvingar slagskäm-
I Paul blir snart förälskad i I
ll Grace, dotter till guvernementets agent, och finner

4- Sjöbad och
tandvärk.

Stormande skrattsneees.

Herr Petersen har farit till kristen för
att bada och njuta af den härliga hafs-
luften, men den skarpa blasten har för-
skaffat honom en väldig tandvärk. Tand-
läkaren på platsen och hans biträde försöka
draga ut tanden men lyckas inte7 och då
nlzifin: lilluoiii .n l

i -- 11ine-nalle.atedennPerenner f

   

 
  

ia".

:: Sin kärlek bösvitlad. Under tiden blir lanxvn klient:

  
 

so bade det inre. Och yttre. ooh slutligen "lllirl lll-"7 f fill lm --  MW dig: iii
det berömda Cannot-inr,-.ldiiispgran.hvar-e. r-åkamehieWn-hwnrlm XI Yera Is r. ennes stn- I: gör den m
torn man har en vacker utsikt öfver Amalfi III dler- F21an Heart "T Sklckhg 1 hage Wh P11; (Wh ll
Och (loss lll-ånga han-liga, vattenS(.enerim-I [faul har IiIni-åilttat on bagl:.ällan som en del afIde dag- :

ll liga Atulslorolrilven. Fawn .Heart vinner priset och :g

hennes.l skicklighet kommer till nytta, då .llone Wlolf
söker röfva Pauls pengar och Fawn Heart skjuter
indianen genom handen. Dåy Paul gifte sig grått hon
ut sin sorg vid sin faders bröst.

r

I éfveirwha
lvcket plågade Petersen i battre
humör7 da han mottagor en öriilJ hvilken
dock befriar honom fran tandvärkon.

  

 

n ett äfventyr som icke

ta aa.. a. na. Veckan 5 hån delser, Nya fa.. n. na.

Newynrk.
engelska systrar och manifestera pa gatorna.

Madrid, lnl-antinnan Isabella besöker Escurial åtföljd af
f. d. presidenten] för den Argentinska republiken.

London. Marinvolontärerna utföra intressant kanonmanöver
i Hyde Park.

SträSShllfg (Tysklandl. invigning alI monumentet öfver
Wfilhelm. .l i närvaro af kejsar XVilholm Jl.

Kieff fltIvss-landl. llcn hastigt smaltande snön förorsakar
öllversvaniningar i makten.

Ett nordiskt mästerverk!

l)c amerikanska siiffragetterna imitera sina

ö.

PaPiSBPmOd. Decoiix, koiffyrer.

Lundon. .Konungen af England begifvor sig till de till
kejsardömets ära anordnade festligheterna i Oristal Palace. i

MortaiX (Franlurikel. Hinderlöjniingarna vid de lyckade
hästtal-lingarna.

LOnllOIl. rllyske kejsaren anländer för att öfvervara invig-
ningen of Drottning Victorias monument.

Nilla til-linuikrilo-l. "Skills"i lilllingar åtga rum i hamnen.

Paris. Fröken "illrissol ujljlsl-igcr i ballong under Stella
Ballons klnbbs fest.

Konstlilm !

---== Skend" .===--

Tragedi af llelilenseliläger.

inspelat af hnfvndkrafterna vid Kungl. Teatern i Köpenhamn.

liidelat i 7 afdeln. nell ltil stenar.

Vl;llill-iki(f)NliiitNA: (lrri-.ifvein herr Th. Reese; (lrefviinnany frkn Ingeborg Larsen; Snickeri-en, herr Nie Nonondam; y.lljanaren7 hrr B. llttesen.

i. Det iir höst. en klar och kylig sojiitemhordag. (alrrefvinnan
sitter i jiarken och sor vemodigt pa blommorna som ligga i hennes
sköte. llon könnor döden är henne nära och tiingsint tanker hon pa
de lyckliga stunder hennes mans kftrlek skiilnkt henne. Uli. hör hon
ett rop och ser upp. Hennes man kommer och sluter henne kärleks-
fullt i fanin. yllill tröst för hennes ensamhet gifver han honno en
halskmljn. nu skön symbol pd de hinkar som binda doni samman.

2. (vlrcfvinnan ligger för döden. lilörtviliad ligger grefven vid
hennes läger. Hon reser sig för att slingra sina. armar om hans hals
men de sjunka utmattnier tillliizika. llödsl-:anijion har kommit or-hlif-
lös faller hon nur.

 

33. l slottet-sl riddarsal ligger grefvinnan pa LLlit de paradeu.
(iii-elven kommer. han böjer öfver kistan och .kysser de blodlösa
läpparna och lägger halsbandet. som skall följa henne i graliven.
Uswffvon gar malin-uten bort för att fa vara ensam i sin sorg. Da
snickaren skall skrufva igen kistan ser hanÅ det dyrbara smycket.
Den som iiigdc en sadan skatt, tänker han., och smäller bittert (hihi-Lu
shu- igcn locket öfver liket och det stralando smycket.

 llomrna hos sine-karm) ligger barnet sjukt. Bitte-rt känner
han det, da han från shattets rikedom kommer till sitt anna horn,
dör han ointalar för sin hustru det otrr-lsligfi. han har sett: Halskcd-
jan7 förmögenheton, som skall grilllfvas ned i jorden.

 En annstyrin cykel.

llejdlöst komiskt nell skrattretande.

lilla-kam 8 på morgonen. Chefen för euBO-öres basarstårmiss-
lvnt utanför sin dörr och vantar pa i-ykelbudet7 men den drnmnioln
kommer inte och ett iiiödvilndigt bud renaste utrötfas. Hvad iir att
göra? Dar kommer han. (lhefcn ger honom en laxa. men han svarar
att han är trött pa hola tillståilliiingeu och lemnar helt trankilt den
förbluffaer chefen med sitt outråittade ärende.

  

, -w
"I i .. . , I.,

Obs.! Söndagen den 22

AllmänBal

kl. 7 e. m.

En dandrifvare som kommer Gatan fram enfrafreras som cvkel-
I b I 7 I h v I fl :eI I I
bud. men har aldrig lör-ut akt cykel. Och ny börja LtreihglinternaL",

hvilka icke kunna heskrifvas utan maste ses.

Allting har dock lyckligtvis ett slut och äfven. var gode man
later till sist en. cykel vara en cykel7 och söker lugn för sina iiij-
rörda nerver i ett närbeli-.igot busksnar.

 

Entré äldre 55 öre, barn 15 öre.

i Program 3 öre.

 

 

 

Tullbergs tryckeri, Klippan.

Information

Title:
Folkets hus
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain