#7015: Folkets hus

1 Eippans Folkets Hus

 

 

Fredagen denåfle kl. 8,15 en Söndagen den 26 Nov. kl. 4 ooh 5.30 om.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

1" Byxkjolames sista sensation.

Pariserdamernas sista ide.
-

 

De franska damernas uppfinningsfdrmàga i damfmoder när sitt intåg detta storslagna skratt-attraktionsnummer.

i
.lll-IIIIII.I.llIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII-I:=IIIIIIIIII:

   
 
 

 

 

  

E::Haga--.nun-.nun-unn...nunnan-nun: .nu-nu:EE::HH-:5:E:EH::HH-13:33:53::HHEH
e) - - o o :IH
HI 
Medioinalradets snedsprang - -- 3 E du 0
I I 0
. . n odskamn pa hafshottnen
Lustspel 1 flera afdelningar. i i I
lllcdicinalradet l-äiedernian iir mycket strå-:ing mot sin uevö Hans,  l 
hvilken linner detta högst oangcuàimt. Med posten. erhallor han en 
biljett af följande innehåll: l l Grlpande Scener.
uEn brunett, hvilken har stort intresse för Eder, väntar Ederi . . . .
iftm, nu diné hos Sektpinski Nm 74:. Marinalojtnanten Schindler har genom sitt ridderliga försvar lör
Hans Vm gärna mm känna denna brunett, men hans fickoräm I... en dam rakat 1 konflikt med hennes gemål och utmanas pa duell.
mmma (mh att V,g,,.,, de MMMH, 100 kr, af Onkel inte. , Under en bal som amd-ålen aninmlnat ombord får denne vetskap om
Men an får en idé- -Hagtigt Sprit-V01. han på, ett kuvert, nTin 5:.. duellen. For att-hindra denna sänder han löjtnantvn order att redan
llcrr Medicinalrädet Joseph .Biedcrmau personligenLL och sticker in I... gammal natt ga mn Hill-Nillmell en undervattensllàt" . Motvilligt mäste
Jil-www där, Och mgger det Pi, Onkcjns plats. f :::: han hon-samma don-na lie-liallmng. Han tag-cr allskied af sin unga. fru
Denne kommer in, genomscr posten och finner biljetten. Ett Oflh Sma bam" :ingår Sa Ombord Och .träde- m l. båten" Luckonm
eende gm. Öfvel. hans anjetsdmg. I... tillslutas och han ofvertar befälet.v Sa har det 1 väg ner i djupet.
Om aftonen uppträder Onkel i frack Och hvit Väst Och inbillar Dystrare och dystrare blir hans min. nar den för duellen bestämda
sin äkta hiilft att han skall på sammanträde. Fru medicinalrådinnan tlljlen nalkas" FW hans ögon llllpmnas duellplatsgn" Pal-mmm" "lll"-
mm. Orm ,,,.j, m, hm, Hmm., bnjetten får hon Sina misstankar be- ...I trada och blottI han fattas. llan maste ju lyda befallningun lvl-un
sinnade. Hon klar sig,l och gar eller, .:..: högre ort, lflöriärad stirrar han på. Visionen. Under det du dar uppe
Under tiden roarsig Hans med hrunctteu hos Sektpinski. Da :I = Skämta" (mer hans feghet? Offmr him lillith lllstmilmnl "th Men
anales medicinalradct och,Hans förvandlar sig till kyparc. ...I him Skall] Snart V&ra,,tlnbakai Och då - " " i .
Unkcln träder in och sätter sig bredvid den lilla brunetten. .Huliähgt får balen. en Våldsamftötf mh Nm (len befinner Sig
4lans betjänar honom och spolar honom manga spratt. men onkeln :::: mil-e 1 (l-lupet kan. .dem e-l kilmma dimlmn" Du äro förlorade"
narker ingenting". Da störtar fru medicinalradinnaii in, och nu bör- ...I Den unge thuerelm hifi Som mmmlen tänkt behålla för bister-
,u. ett mmm, m- Y i w " :::= landet, hade han nu olfrat i Ihsicrlandcts tjänst.
. .IEI
lågt-EH::EIHHHH:E:E:i::Håål-:HERE:HERRE3:E::EHHHHHE::fl-:HHRHEHHEHHH :HHHHHHEHH

  

 

.5, .HW .m i, mjlsawmv 
., . .

L Noizet,

f m. s--w-emmmvwm-an - -i -

exoent-riek cvt 

 
 

 

 

rvnnsvar inststycke] i

Cyklisten Noiyi-t visar oss här sina förvanansvärda konststyckon, utförda med ett komiskt allvar, som verkar ocnmtstaiulligt skrattmtande.

  

.i HPI-1

Edison-Konstiilm. EdisoiiulKonstfilm.

 hrolopsgàrden.

Episod nr det tysk-franska kriget. efter en berättelse af Einile Zola.

Under ett bröllop, som för-sigglir i on kvarn, marscherar franska uom en knif, som hou lunuit.

 

soldater in för att lör-svara kvarnen mot tysk-arne. Den gamle Mcrlor,
hans dotter och Dominique, brud och brudgum, aro ictt af rummen.
En kula trillflfar bruden i pannan och Dominique beslutar hämnas.
Till slut retirerar fransmännen och Dominique, som blott tanker på.
sin särade hustru, öfvermannns alI lienden och en officerförklararför
honom, att hvarje fransk hol-gare som för vapen mot den tyska ar-
mén, hlir enligt krig-slagen nodskjuten.

.Efter det hans- unga liruv omfamnth .honom blir han bortförd och
inspärrad tills morgonen därpå, da exekutionen skall försigga.

Den unga frun utiiiukcr en plan till räddning, hvilken hon sätter
i verkställighet. och da Dominique inga vapen har, lämnar hon ho-

 

 

Pii andra stranden synes ett liufvud bakom skillt-valwn, en sten
faller i vattnet, ett skrik och tvn man utkä-mjiia en hard strid. (lm
morgonen upptäckas flykten och den döde skiltvakton. En ofiicer
förklarar att lllerlier skall. dö, om han ej utlamnar llyktingcu, men
han vägrar. Da dottern hör detta uppsöer hon Dominiluu-s göm-
ställe och omti-dar att hennes far skull ga i döden för honom.

rllinuncn för alirilttningen har kommit och under det hlcrlicr
vantar pa sitt öde uppträder Dominique med sinlunga fru. .Hon kan.
dock icke rädda någons lif, ty kommendörcn vill skjuta dem bägge.
.Krigsratton ändrar dock detta och slutet bjuder oss en öfverraskni nu",
som ingen är förberedd pa, och som vi icke vilja i förväg förradiii.

x .

 

Kon stfihn.

 

Efter ansträngarnle inarsi-.hcr rege-
mentet in i den lilla staden, varest en kort
rast vinkar officerare och manskap. Löjt-
nant Ernst gör lycka. llan blir anvisad
kvarter i villa ul-lelle-.Rosc-:li var-est han
blir hjärtligt mottagen. av husets herre och
hans unga. genial. Isen ar snart bruten,
och vi se dom med husets fader sitta vid
bordet i förtroligt samsprak, under derJ den
lilla Elsa leker med sanden.

Fördjupad i underhållningen marker
modern icke, hur lilla Elsa springer bort
fran barnlliokan. llnder denna tid flirtar
fru liore med den unge ofliceren, och
tiden flyger bort, tills en signal kallar
löjtnant Ernst till tjänstgöring.

Emellertid fortsätter Elsa, med sin kära
docka pa armen, och råkar ut för många

u och lifsfarliga äventyr.

I. :V

 

Piano ooh iiolmusik.
Entré 55 och 15 öre.

 

Tullbergs tryckeri, Klippan.

 

 

Först om aftonen, när gcmälen kom hem
och fragade efter Elsa, erinrade sig fru
Lore M som" annu stod under löjtnantens
trollkrets - sin dotter. Båda söka do
genom parken, men förgäves. Angslig,
och därtill plåga-d av samvctskval, springer
den unga modern ut genom grinden och
därefter vidare för att söka efter sitt barn.
Allt är förgäves ingenting ar att se av Elsa
hon springer vidare och vidare; då. ser hon
nästan vid flodens rand Elsas docka ligga
på. en sten. Hon tager upp den, ja utan
tvivel är det hennes, och säkert har .Elsa
fallit i den strida strömmen

Då brister fru Lore ut i krampaktig grat
visar sin tillskyndande gemal fyndet och
gör sig de bittraste förebråelser för sin
vårdslöshet. Hon söker vidare. Hon sjuker
ned vid stranden och borrar sitt huvud i

min nnsl.

 

 

Konstlilm.

 

 

händerna, ty ingenting är att se av hennes
barn. Men Elsa beiinner sig mycket väl.
Muntert kommer hon framrullande, med
de sina händerna sammanrafsande de om-
kringstående blommorna. Vid en krökning
känner hon igen sin mor och störtar till
henne med ett glädjeskri. Fru llore. tror
knappt sina ögon, då. hon så. oväntat får
se sin redan, som hon trodde, förlorade i
älskling och under glE-idjetàrar sluter hon
Elsa i sina armar. löjtnant Ernst om
aftonen kommer in i parken med en stor
blonibukett i handen för att därmed över-
raska fru Lore, finner han det akta paret
arm i arm under det lilla Elsa Liter leker
vid deras fötter. Han vägaricke störa den
lyckliga trion och drager sig därför sakta
tillbaka, han förstår att här iir ingen plats
för honom. i

 

. Allmän B AL

Söndag kl. 7,30.

Information

Title:
Folkets hus
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain