#7012: Kjeflinge Biografteater

timmer 
Biograf-Teater.

Fredagen den l och Lördagen den 2 December
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. in.

Söndagen den 3 Dee. kl. 4,10, 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. In.

 I Enligt lag eger harn under 15 år utan målsmans Isällskap icke tilld
-o träde till föreställning efter kl. 8 e. in.

 

 

  

 

. PROGRAM

 

1- Boyscoutrörelsen i England.

 

 

 

ED]

 

 

 

 

 

 

6)

(d

åtrennts.ni

 

  
  

Eiää Dramatiskt skådespel af Paul Junka", med fru Barhieri i hufvndrelle.

 

lllml En stackars fattig gammal fröken, vlele Föll-cite, vantar sig på. sin födelse-
:::= dag ett besök af sin gamla vaninna, Mjlle Hortense, hvilken, ehuru .lika fattig som
:ägg hon själf, aldrig brukar glömma bort henne på. bemärkelsedagen ifråga.

:::= M:llc Felicité, som gärna Vill bjuda sin väninna pa något godt, kan icke

.-.. tillata sig denna lyx pa annat satt än genom att sälja en gammal indisk .sl-hal,
Illl ett arf fran hennes moder. .för hvilken man i en kladesaffär bjuder henne tre

Inn. . i . i . , . e. . . .. . .lll-
:Eul francs. Men hon har svart att besluta sig for en sa ringa summa gora sig af .Ill
..=: med sin sell-al, som for hi w-n- -ii- off ylin-hart minne Vid utgaendet fran klädes- 

 
 
 
 

III! affären hittar hon på gatani- en medegqumwj, i, blir.

e
.fl
rå

I

  

   
   

 

 

  

III. - - .. - i. Å .. L-t

llgm Den gamla kvinnan kanner sig ett ogenbi = r 4. - . I. . .
:=== men hennes hederliga natur tager snart ut sin rätt, och hon går med sitt yri
I... direkt till nolisvaktkontoret.

annu , i.. h. . H . m U .
llll Samtidigt ink-i.. "ror en dam for att. efterhora sin .förlorade hörs. Hon
 igellkätlnei" sasorn Sin (lOYi Pil kolliillissrlril-iis lim-11 liggande börsen Och vill lämna
:=:ä hittelön till M:llc Felicite, som likväl vitgrar att mottaga något.

lim Men den unga damen, hvars namn Mznie Vermont, liar fattat intresse

=:=: för den torftigt klädda gamla kvinnan och följer efter henne i sin automobil. 
ll". sa sätt kommer hon underfund med hennes stora fattigdom, och om aftonen, me-
IIII dan de bada gamla viininnorna med en enkel tillställning Vlira hogthlsdngen, kom-
III. mer en betjänt och aflàtninar till M:lle Felicité, som icke vill tro sina ögon. för-

...l utom en pil-liktig bukett. den indiska schalen, samt en delikat festmaltid, jämn.-
Iluii ett bref, livari hennes viilgörarinna meddelar, att hon i en bank deponerat värde-
...I jiajijier, som. tillförsåikrar lele Föllcite, en arlig ränta af 1,200 francs.

lll-Iialllllllllllnllll.Å
.lillan-nlllllglnlnllnw

 

 

EB]

 

 

 

 

 

 

 

 där En ins äte hästkö .

Kemiskt.

k

Drama af Ghavinnand.

UPPTRÄDANDE;
Herr Losnier . . . . . . Fabrikören
Herr rPri-ville. . . , . . lliforfadern
Herr (lapollani . . . . . Kassören
Fröken Pascal . . . . . Maskinskriverskan.

En rik, men till aren kommen fabrikör
Michel Uombert, förälskar sig i sin maskin-
skriverska, Laura lllontaine, en förtjusande
blondin, samt övervakar svartsjiikt varje
yttring av narmande mellan den unga
flickan och kassören, Rene Andoux.

En (lag tror han upptäcka, att det
viinskapliga förliallandet mellan de bada
unga utvecklat sig till en verklig böjelse,
varför han, driven av sin lsvartsjuka, be-
slutar att göra den unga flickan sin kar-
leksförklaring.

Men denna stöter honom tillbaka med
avsky Och förakt. .Följden bliver, att hon
avskedas, val-pa hon förtvivlad återvänder
hem till sig efter att hava utfatt sin blyg-
samma manadslön. lHon star nu utan plats
med en gammal sjuk morfader att försörja.

 

 

Förgäfvos söker hon en ny anställning; I
hennes små besparingar smälta alltmera
ihop, och hon har fortfarande ingenting
funnit . . .

Rene, som far reda påliennes nödställda
belägenhet, säljer för hennes skull sin
klockkedja till en pantlänarc.

Emellertid har (lombert, som misstänker
att de båda unga fortfarande rakas, följt
efter sin kassör anda fram till den unga
Hickans hus. Efter att hafva blifvit vittne
till den nöd, livari han genom sitt tarfliga
liandlingssatt störtat henne och hennes
morfader, kommer fabrikören efter en häf-
tig strid mellan sitt hjärta och sitt sam-
vete pa battre tankar samt afstar fran
Laura till förmån för sin kassör.

 

i ,
 Byiilijnlen på äktenskapsmarknaden.
wl-

Entré. äldre lista PL 50 ÖPG, 211m pl. 35 öre, Iåfzdje 111.25 öre,
. barn lzsta pl. Sö öre, 2:dra pl. 25 öre. 3zdje pl.l 15 61.6.

Söndagens första förevisning barn 10 öre.

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain