#7011: Bjufs Biografteater

BJUFSl

Biograf -Teeieiz

 

Söndagen den 3 December

kl. 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 och 8,0 e. rn.

 

 

GES..

 

En af de mest storslagna bilder som någon-
sin iörevisats i Bjui.

 

088.!

 

 

 

 

 

 

lien medärna kineniategrafiens mästerverk!

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Eiii eran? I naturliga larger!
:HE E33 Tristan och lselde, denna underbara medeltidslegend, sem gitvit upphof till neemer eeh romaner pä så (I)
...I e . n . . . . .. . . e . .
:Hg manga olika sprak, har nu äfven blifvit iscensatt for att kmemategranskt atergifvas, och att denna hild- 
:gg serie, på hvilken stora kostnader nedlagts. torde få räknas till det yppersta som hittillsu nätt öfver den
:EEE i f nvita mixen. skall en hvar med nöje erkänna.
...I
...U . . . , . . . . . . . .
 rIristan ar enligt sagan. son af riddaron Rivalin i dennes veta livein rllristan å-ir, och utom sig ai harin vill hon nu ut-
Illli kärleks-förblillando med Blain-hellour, syster till konung Marko krafva hämnd pa sin trolofvades bancnian genom att döda ho-
...l af (Iornwall hvilken är vasall under Irlands l1"ài.lt.i-Morold. iti- nom med hans ofrot svin-d. Men då. Tristan i sin feberdvala
nu I , I .1 , , s I I
:=: vahn stupar 1 on tvekamp ooh Blanohollour flyr, för att dölja ser upp pa henne. röros hon. dIyupt ai hans elände -- och svar-
llll följderna af sitt för-hallande. till Iii-etagiio, dar hon döende föder dot faller ur hennes hand. Med helande salfvor lyckas hon sa
:::: Tristan. Grosson växer under den trogne Kurwenals skyddooh låika hans sar, att han tillfrisknar. Tristan svar hennelevifär
::g: atervéindor som yngling till (Törnwall, dinI hans niorlnfoder mot- tar-k ooh trohet, och Isolde later honom fara horn till sittland.
IIUI tag-er honom med stor hjärtlighet. Tristan utför nu en rad. be- Snart Åkonnnor han likväl åter  denna gang pa ett prak-
:=== drifter ooh dödar Mor-old. Trist-.an far själf i striden ett svart tigt skolip w - för att at (fornxvalls gamle konung,l Marko kriifva
=::: sar, för hvilket "intet läkmnedol synes finnas. Den stupade :Isolde till brud. ylIv-ots detaljåirfvz-L i att den skal-.tskkaige
lim Moi-olds troloifvade, den irliiudska kungadottern Isolde. iir emel- Ilornwallsfursten vagar begära Irlands konungadottors hand,
:::: lertid kåind för sin under-göraner liikokonst. llnderdot antagna mottaga-er hon dock anbudet att blifva vasallens brud ooh ined-
::g: namnot Tantris seglar Tristan öfver till den irländska, kusten följer Tristan till (Över-nwall ----- ooh diirmed börjar detta drainas I...
Illll or-h lvokas väl-.ka Isoldes medlidande. Omsider far lsolderilook handling. llll
I... " , WII.
WHEN-.EIIIIU III-.HHIII-I
mumlldlllbt 1 ...n- Illällmltlllll
[::]UII IIIB-H.. (Ia IIIIIIIIIIHEIIBHIIII
llmllnmllllll I. I I alla-alumn!!
En: Forsta avdelningen: Andra avdelningen: 3::
I I . . v .i . . I
:En lillarko. konung av tiornwell, givor rnldaren konung Marko glver en priiktig" få-ist för :==I
===: Illristan i uppdragr att: för hans rakning an- att lira sin förlovning med Isolde 
 halla om don irliindska Prinsessan Isoldes H Äliåirleksdryoken, somrhan druckit, förinar 
Ill hand. .Iristan att bortfora Isolde. .lll
:5:a Atföljd av Itosen, hans favoritslavinna, Slavinnan Rosen berättar för konung ::==
::=: begiver  rllristan ast-ad för att inipsöka Mar-ke om hans trolovades flykt. ::::
lll den blonda Isolde. ltord over de bada alskandes stora ung- .ull
I.. Isolde ser fran sin slottsterass Tristans dom. bonädar kommer Mai-ke Tristan och ...I
I.. I l h I...
I skepp nalkas. Isolde. 
Illristan. som ar förälskad i Isolde, iir (Visripna av fasa över den kärleksdryok, .III
nära att falla ett offer för sin slavinna, som fått makt med dom söka Tristan och 
som iir svartsjuk pa honom. Isolde. döden tillsammans. Och salunda 
Föen Morgan-a förvandlar till en kiirleks- dogo riddar Tristan och .Isolde- uden blonde Illl
dryck innehållet i den giftbagare, som-över- en död i kärlek. 
lämnas till de bada lälskande av slavinnan 
Rosen. Illl
i Sov-gwen ooh nodstiinid kommer Isoldel I I I I" 
till konung Markos hov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-, 1-1..- v :if

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- D ärefter .II-

 

 

 

 

 

.HI-III!!
Elli-.IIIÅ
.IIIB-ill
III-III..

 

 

 

 

 Max pä hättringsvägen. 

SEelad af Max Linder i hans hem.

Publiken aterser säkerligen med nöje sin gunstling, Max Linder vilken nyligen genomgått en långvarig sjukdom. Den sympatiske

och lysande skadospelaren har för att lugna alla sina vänner Iatit kinernatografera sig i sin familj,

dar vi nu se honom såsom kon-

valescent, omgiven. av sina föräldrars och sin unga förtjusande systers tillgivenhet, sin trogna hund Kastor, men värjande  mot sin
lilla hast Kiss7 skalrnaktiga förtroligheter. I denna roande scen återfinna vi som vanligt vår medarbetares fria och parisiska Iynne.

 

Entré 1:a plats 50 öre, 2:a 35 öre, 3:e 25 öre.

Ramunder-15 är äga ej tillträde.

 

Klippan 1911.

Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain