#7010: Biorama

" KARLSHAMN.

 

 

Torsdagen den 7, Fredagen den 8 och Lördagen den 9 Dee.
kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e. m.

Söndagen den 10 Dee. kl. 4,10, 6,10, 7,10,18,10, 9,10 e. rn. -

6.6.4."

 

PROGRAM

1- MERANO.

Vackra naturseenerier.

 

 

 

2- En upplefvad karleksroman.

Drama.

--

 Slottet Gintra i Portugal.

Förre portugisiska konungens sommarresidens.

 

Staden Llintra har ett tjusande läge i provinsen Estram. I det kungliga slottet har den
nu för-jagade konungafamiljen tillbringat somrarna. Nära staden ligga Vidare ruiner av ett
moriskt slott, det  k. Korkklostret, vars celler äro huggna i klippan och klädda med kork,
samt det praktfulla Palacio da pena förr kloster med vackra tradgardsplanteringar.

En film för dagen.

  
 
 
 

             

eller

Betald tacksamhetsskuld.

Ett amerikanskt dir-anta,

:EHHHIEHEE53:33:23::HE-u..un-nunnan

T nybyggarstaden i södern lefves ett vagsamt lif, och unge mr Sherman pröf-
var det i bade strafsamma, glada och stormande stunder. En gang länsar haniott
kortspelsjiarti sina medspelares kassör genom att draga LLRuter niaLL som vinnande
kort. ltlörlusten ar emellertid dessa för stor och kapet för Sherman för stort för att
de icke skulle söka aterfåt pengarna. De tappande höra icke häller till de basta af
de blandade element, som samlas i nybyggarlagren. De ställa därför försàt för Sher-
man, och pa en vandring, som han gör, skjuta de utan vidare ned honom och ge
sig till att undersöka .hans fickor. Da anländer i sista minuten en ung LLtrappertf,
som lyckas rädda den .lilla lifsgnistan som annu finnes kvar hos Sherman och Var-
dar honom i sitt tält tillsl han blir fullt återställd. Mellan den räddade och hans
räddare uppstått:I under tiden en trofast vänskap, och när de skiljas sliter Sherman
itu sitt lyckokort, LLruter nian, i den lek hvarmed do fördrifvit långa konvalesecns-
timmar och lämnar trappern den ena halften såsom ett insegel pa sin vänskap och
tacksamhet. i I

Tjugo ar därefter bryter det nordamerikanska kriget ut och trappern, som nu
ar en valbestalld man, maste lata sin unge Ison draga med ut i fält. Han lämnar
honom. darvid det halfva lyekokortet och förmanar honom att tanka pa denna LLruter
niaLL i förestående faror i han ser i den en amulett. Den räddar också den unge
mannen ur den mast öfverhangande fara. Han har fått i uppdrag att utspionera

  

I fiendens stallning och planer och .lyckas afven smyga sig inom de Itientliga linierna ,.
: till en god. observationsplats. Men - han blir upptar-.kt och gripen, förd inför be- :
l falhafvaren Och dömd till arkebusering. f l
= Nu vill ödet, att hans väktare just åtr en son till Sherman, som hans far räd- 
l dat och vid visiterinoen finner denne den halfva ruternian maken till den hälft han .I
I . 7. . . b . . . .n 7 . . . . . . . .I
sjalt bar .pa sig och om vars förpliktelse han fatt besked afI sin fader. Lif för lit! ll
.- Han later sin fange fly, men stalles därför sjalf inför ståndratt och arkebuseras. 
.I l .I
I. I.
III III-.II.III-III..-.II-IIIIIIIIIIIIIIII
I.. III-III II...IIIII:IIIIIIIIIIIIIII I..
I.. III-I. I I... III-I .I
...II I. I. I... I.
lllll ll lll Il
.II-I .I I I.
I.. ...I-I.. I.
I.. III-.III I.

  

 Onkel Julius "me följe".

En oförmotlatl upptäckt.

lVlÄan far underrättelse, att onkel Julius :Dupont med följe skall lemna Paris och i förbi-
farten besöka sin födelsestad och släktingarna fa br attom att bege sig till stationen för att
möta honom. Efter en lika lustig som halsbrytanda fard pà Veloeiped kommer man fram till
taget, få. Vilket man finner onkel, vars LLföljeLL består av - två fängknektar, som skola föra ho-
nom till tukthuset, dar han skall sitta i tre är.

Dràplip skämthild.
MI-

 

 

 itldre lzsta pl. 50 öre, 2zdra pl. 35 öre, 31;de 1,125 Öre,
. barn l:starpl. 35 öre, 2zdra pl. 25 öre. 3zdjep1, 15 Öre,

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain