#7009: Göta

Ä t
Söndagen den lf) D60. kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, Ll,io e, m,

Måndagen den ll. Tisdagen den 12, Onsdagen den 13 Dee.
kl. 7,30 och 8,30 e. in.

z I.

 

PROGRAM

-

L Eos Eloyd i Criest.

Storarlade varfs-, dock- och vcrkstadsanläggningar.

Jätteàngare till sjiiss och "på det torra".

(i)sterrikisk-ungerska Lloyd är ett handelsbolag i Triest, grundadt 1833 af seder-
mera ministern L. von Bruok. Bolaget drifver dels försakringsverksamlict, dels ang-
batsfart, delsl varfs- ooh verkstadsrörelse, allt i. storartad skala, såisoin fraingar af
de har visade bilderna, man ser har de väldiga byggiiarilskomplexen, panorama af
de vidsträckta skeppsvarfven, en af bolagets jatteangare, intagen i torrdor-ka, en
ö,OOU-kilos ängliainmare bearbetar ett 4,000-ki10s jarnblock, söiiderstyokande afjarii-
plåt, valsiiing, i skeppsrummet, en Lloydpostångares ankomst ikvallsbelysning o.s.v.

Intressanta bilder fràn arbetets värld.

...din

 

 Mona Lisas irrfarder.

Drapliqt skämthummer.

 

 

 

 

 

 

 

 


rare-I 3,

-l
:2.1
:-
En
HI
m0
R:
0D
CD
F

 

:Ett gripande drama från Sing-Singffänoelset i Newyork.

1:a: Sällan eller aldrig har ett sådant mäktig-t gripande ,,draina visats som detta man :EEE
EH: att dock vara rafflande. Det charmanta spel som de öfverhela världen 

III-III.. I
III-III.. B

EH: berömda vitagraphs skådespelare här framställer är rent af I...
EEE: förvånansvärdt, se blott den lilla flickan som endast "I"
:22: är 6 år och spelar sin roll så storartadt.

.III

 Vi kanna alla till den gripande berättelsen om den arme lifstidsfangen, som

 till sällskap och tidsfördrif i sin cell dresserat en liten råtta, dot enda lif, som
I... hyllade  till honom och-som han kunde kalla. sin egendom. Hur grymt, me-
ningslöst grymt var det icke af den nye, brutale faiigknekten att rusa in i cellen,
taga djuret, kasta det pa golfvet och under liànskratt ihjaltrampa det. loke kunna
vi förvånas Öfver, att den arme fången, som  sig beröfvad det enda väsen, som
var vänligt mot honom, i vrede kastar sig öfver den hardhjärtade fangknokten för
att strypa honom. Olyokligtvis för fången hade fåtngkiiekten ratten pà sin sida.
Stalld till ansvar för sitt uppförande, kan den arine fången endast berätta hvad
som skett. Guvernörens hustru ochI lilla dotter blifva rörda af fangeiis enkla ord,
och på. den lilla flickans bön blir straffet det mildaste som kan adömas honom.

.En ,v5i,ndpunkt har iiciträiffat i fangens andliga lif och med det också hans
uppförande, och tack vare det intresse guvernörens hustru och lilla dotter fattat
för honom, far han snart lof att arbeta i deras tradgard. Under denna tid blir
han i tillfälle att lära kanna goda manniskor och får en annan syn pa lifvet.

En dag da han arbetar i trädgården far han se skyhöga eldilammor upp-
stiga från guvernörens hus. Han skyndar dit och får veta, att guvernörens lilla
dotter ar instängd i det brinnande huset. (lang på gang har man försökt bringa
henne lljiitlp, men af eld och rök blifvit tillbakadrifna. Fangens blick lyser till af
glädje, glädje öfver, att försynen lagt i hans hand att genom uppoffrande af sitt 

lif radda den som hade haft barmhartioliet med honom. Han sk iidar in i det ...I
v b y lll.

...I . u - - - n n
I:I: brinnande huset, uppsoker rummet hvarest lliokaii ligger halfkvafd stf rok, tager Illl
:.:. henne i sina starka armar, rusar ätter in i eldhafvet, kommer nt i fria luften, där :Il-
 han mottages med hoga brav-orop, riedlagger sin borda och .segnar till Jorden. 
Illl Nasta scen visar oss lifstidsfangen ligga doende af sina brannskador, under llll
 det den lilla flickan lägger sin lilla runda arm om hans hals. 
I... I...
...I ...I
o 1QIII-IIIIIIIIIII-IIIII-Il..I..I.III-II...III-IIIII-IIIIII-IIIIIII
.IIII-IIIII-IlI......II-III...-III-...IIIIIIIIII.III-IIIIIIIIIII
I.III-II.IIII-IIIII-III..-III-I...III-IIIIIII.III-III-IIIIIIIIII
0 0.I...I-IIIIIIIII.I.IIII-...IIIIIII-.IIIIII.III-IIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

 

 

I 4- S VA N O R, Intressanta naturbilder. m

 

 

 

Q Vi förflyttas till England, de stora parkernas land, där vi i en härlig oin- Q
I I.. gifning  en god och lärorik inblick i svanornas hemlif, hur de bygga bo, . .
. q uppföda de sina, försvara ulins och hardLL mot fiender etc. e .
Q Vackert och lärorikt. 
5.

Lille Fritz som fiskare.

För att skaffa. mor mat gar lille Fritz ut att meta och tack vare gossens ridderlighet
och en god fees ingripande blir fisket rikt gifvande.

b En gemytlig, underhållande bild i färger.

 

 

Biljettpriser: Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
-é========== Ilarn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

 

 

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain