#7008: Bjufs Biografteater

I Biuis I
Biograf-Teater.

Söndagen den 10 September

kl. 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 och 8,0 e. rn.

 

 

 

 

 

IPROGRAM

 

 

 

 

 

1- I HOLLAND.

--- Briljanta naturhilller. ---

 

 

ED]
[Gäl

 

 

 

 

 

 

 

 

G)

H0

-Klnelnatograiii i färger :if Pnthe Frerec.

Blovner från Cirkus i Paris.

Vi. belinin ow- i- 17- - I- ) "" "
C .. in hnkue Mi (hane. laris elogomnsti- uirkus. oi-h ln d

fatt-unde viriwti I - - i fl i " " " v I är SG (in omh
L L c on at clownei7 hvilka med osvikhfr konnk roa Publiken.

 
 

.I
.- ...III-lll..-
:: ...II-III...-
-I f 
I. .-
Il I.
I. .I
.I I.
I. III
I. .I
.I .I
I. .I
I. ml
I. I
I. .I
g: En Spiti-växlnre ser sin Jilln1 liii-ku leoni h-ln -il-fr dr i lll " "Y I " =
.- M- ptt mo. Fort-(und f bt I... i. f ... hu in. .ii olwrhord oi-h olodacl I.
I. .He-1: I b.. I." .1.1.  glymt ode blir den ställ-kuin nntnnen .från den (lab-en ett I.
:: .win .nt roi lor misstrostafn, ia, han blir t. o. In tokin- Ö i :g
r 347--1 14 - " 7- . I i v " I .i h.
:å lr. in (lt loixilleiwne oeonhholi lgor den olycklig-o uppror mot det Orättvise. ödet .I
:I Ilksliylnn .s-[mrot lnlskt om en loriiirznnle katastrof skall inträffa -- f fr V7 =
I: tt t-Iill-iiiciiftnnf hann; inn-n interkallz-ir honom i tid till pliktens Vilg- hnn wkrnd-ir ein" gg
n; .i in, -e from sin: . I - H  f I i i i I, I i b
EE h . 1 nott mh lolel-:onnnu :li i. vidnge. attentatet. :g
.I
...l-...IIIUI-I[III-.IIIII-H "
lin-...IIIIIIIIIMHI .-
I....IIII-...IIIIIIIIIIII-.III-.III-III...-.IInn:::=::=:==::=::==::==::

 

, 0 4
Intressant industriliild.

Mun fm- en tydlig" och klar inblick i tillverkningen. Med intresse följer man arbetetsy
gäng finn minnterinlens tillverkninnr till. (loss-det [int polerznilo och iniilndo porslinet ut-
stiilles .för ett utfördeY i nimkknedon.

"

imeessnr Ånuns dröm.

Kömisk. lilla! Tritkiilm. 0113.! Kömisk.

 

mm
Profesin Avion sitter i lugn oi-h ro ovh studerar i en stor liok. Samt ritnr saun-
l,idif.i;t pe en svart tall-ft. Siii-(fniingoni sjunker han i en dvala. hvarvid han ser strecken
pn tail-(rn upplösa sig; och bildat nllelnind-(i, ziillegoriskn iigurer. resor i ballong, ing-lur
och dylikt. Filter en stumil uppvaknar professorn. .gnuggar i ögonen ooh linner.
latt han endast drömt alltsammans, "

:ål-IH::EH-:HEREE:Hifi:EH::EEEEäHEIHHHIEI-"läàä:32:23-13:33ä
ä En mean 

 

 

Frid och lugn härskar påi slottet.. lien gamle slottsherrn har med sin genial
oeh unga dotter lämnat slottet för att i den skona leoininavrlwiiileii göra, en prome-
nad. De komme till en serveringsplets och sin ned där7 för att med en dryek
liiskaJ sin; efter promenaden. Diir sitta redan förut under skämt och glam nägra
unga jnnkrair. En nl" dem7 en :frin-k och djélrf siille7 hör-jer i Vackra-i ord prisa den
ung-ft demens skönhet och gär till ooh med se langt i sin djärfhet, ett han trycker
en kyss pa, den skiinas hals. Faderns Vreole ärI .stor och han tillrättavisar den unge
Iiunkern i inn-da. och stränga. ord. Den unge junkern sinngar det sin handske i den
gamles ansikte. till tim-.ken på att han utnnuiznI denne. - Men det icke fadern,
som tager upp handsken7 det iir den unga dottern och det är också, hon själf, som
hämmas sin vainiirn.. Hon iir en skicklig fiikterskzn men Eindoek lyckas det henne
icke att vinnn. Hon blir sar-(td ooh heinförd, dàir hola tragedien upplöses och sintas
genom den unge junkerns ånger och de ungas förening.

O

När Celine at hästkött.

- Knmiskt. -

 

äldre lasta pl. 50 öre, 2:411-:1 pl. 35 öre, Ilidje p1.25öre.
barn lzsta pl. 35 öre, 2:dm pl. 25 öre, Ilzdje pl. 15 öre.
-Till första förevisningeii ega barn tilltijtle mot 10 öre.

 

H

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain