#7007: Biorama

n
x .
1
a
" " v
w. . 4

KALan. Å

  

 

 

Fr.o.m. Torsdagen den 14 t.o.m. Söndagen den 17 Sept.
sanningar in. 1,10, 8,10, 9,10 a. m. söndagar n. 4.10, 6,10, 1,10, 8,10, 9,10 e. m.

f Billiqlletsföreställninn Söndau- kl. 4,10: äldre 25 öre.

    

I Då vl lörmeda en ovanligt-stor folktillströmninu till detta program, anmoda vi
u värdsammast den äradevpuhliken till nndvikandet al köbildnlng köpa
- lllljetmf l gOll till. .

 
  

 
 

  

ena

Konstfilmen - - - Heltimmesskådespelet

 

Socialt drama af Gerard.

EEEHHEEEEE:REF-:3332333322 :åäåååiäåil-"EHHHEHEH:läs
ll . I
ä Den sannt konstnärliga bilden är en den mest energiska och I
:g öfvertygande protest mot alkoholmissbruket. ln i detalj realistiskt III:
=: skildrar den några i dryckenskapslasten djupt sjunkna och därigenom 
EE så olyckliga människors öde samt är genom sina gripande scener ::

ochfden tragiska upplösningen en bild, som gör ,ett ovanligt mäk-
tigt intryck på åskådaren. Alkoholen eller, som den i sin farligaste
form benämnes, absinten, "det gröna giftet", är så som vi veta ett
af människosläktets farligaste fiender.

Genom att öfverlämna sig åt denna last undertecknar alkohol-
isten sin moraliska afsägelse. Han förlorar känslan för sin familj
och sin plikt samt får afsmak för arbetet och föres i elände, blir
mången gång tjuf, tillloch med mördare, såframt ej den sista :g
etappen blir dårhuset. " 2:

l detta drama få vi bevittna "det gröna giftets" verkningar: 

Ja anwa nen wunwfin

    

Ett äkta" pars skilsmässashemets -- I 1.:., . - Å, -, i .
och huru de försuimmade och utsvultna barnen hänge sig åtrut-

u
sväfningarr eller falla offer för tuberkulosen. EE
u

I 1

 
  

 

[ti 9

iKonstlil-m från Pathé Fréres.
-s

Denna bildar en social lärdom, är beundransvärdt väl
iscensatt och mästerligt utspelad af framstående aktörer:

Alkoholisten Jean . . . . . . Herr Jacques Normand. ,
Jeans bror . . . . . . . . . Herr Hauterive.

Jacques . . . . . . . ,. . . Lille Laseombe och Herr P. Laurent..
Den lilla Marie . . . . . . . Lilla Lilly.

 

I

Handlingen är denn ai: i

Jean är en hederlig och dugande kontorist, har sin chefs fulla förtroende och sina kam-
raters aktning. l familjen råder välstånd oohrlycka. Bcgälret efter sprit tager dock så små.-
ningom öfver-hand och alkoholmissbrukets olyckliga följder inställa sig. Jean blir afskedad
från sin plats, försummar sin familj samt sjunker allt djupare och djupare.

Hans hustru, Louise, strafvar modigt med att försörja ochiuppfostra sina båda barn,
Jacques och Marie, men otillräckligt närda och utan faderlig ledning falla de snart offer för
faderns last. Jacques kommer i dåligt sällskap och lilla Marie angripes af alkoholismens
bundsförvant, tuberkulosen.

Jeans bror, hvilken en nyttig och flitig arbetare, försöker förgäfves att rycka de olyck-
liga undan det förskräckliga öde, som vantar dem. BesegradI i sin hopplösa kamp mot lasten
fattar Louise ett förtvitladt beslut. ""

 

 

Alkoholistens öde blir det mest sorgliga. , -
De olika tablåerna
Första afdellllngell. 27. Första steget utför.

1 Ett 1 kl. t - 28. II. brodern Pauls hem.

" " v .yo lg., em" u 29. Bjärta kontraster. -

2" Bletveit fmn. brodern: Mottager med kr 30. Brodern måste förskottera hyran
nöje inbjudningeu att fira årsdagen af 31 .Slaf undér lasten i
Edert bröllop. Paula. - 32- På km er, I

3. En vacker familjeinteriör. Ett Sisi försök

4. Kontoristen vid sitt arbete. 34" Vräkningen i

5. Smak för restaurantbesöken. I " i .-

6.- Det första glaset absint. 84. Utan hem och brod-

7. I " u l d l . - Ä

8, V,:fif:;;:1:,,if r se i Anna arneman.

9. Pa det sluttande planet. 36. Åtta år efteråt.
10. Jean blir slapp och slö vid sitt arbete. 37. I kyffet.
11. Hustru och barn få förgäfves vänta hus- 88. Beröfvad faderlig uppsikt råkar sonen Jac-I

fadern till niiiildagen. ques i allt sämre och sämre sällskap.
12. En förfarande upptäckt. , - 39. Sista resursen att på. hederligt satt förtjäna
13. Sex månader senare. en slant.
1.4. Absinten får ännu en olycklig till sitt 40. Tuberkulosen har angripit den lilla Marie.
långa register. 41. Doktorns ordination.
lö. Supbröder. I 42. Jeans broder, som genom sitt trägna arbete
16. Lyckan i familjen har flytt. , kommit i välstånd, maste komma sin svä-
17. Paul, Jeans broder, som är en duktig och gerska till hjälp.
skötsam arbetare, kommer på. besök. 43. Vid den lillas sjukläger.
18. Böner och tårar hjälpa ej. , 44. En moraliskt fördärfvad son. "
19. Efter en utfästad natt. - 45. Uppsliten under lastens följder fattar Jeans
20. Alkoholbegaret blir honom öfvermäktigt. hustru ett förtvifladt beslut.
21.. Endast en absint. . 46. Drinka-ren vandrar hemåt.
22. Ofverraskad af kontorschefen. 47. Jean finner dörren till sitt vindskyffe låst.
23. Rapporterad. 48. Alkoholisten berättar för sina supbröder
"24. Jean blir afskedad från sin plats. i om sin olycka.
25. Familjen far del af den sorgliga händelsen. 49. Det sista glaset.
26. En drinkares ed. 50. Slutet.
.III-IIIIIIIII.I.III.II...IIIII-...IIIIIIIIIIIIII-III-...IIIIIIIIII-Illg
III-IIIIIIIIII...III...II-IIIIIII-IIIII.III-.IIIBIIIB-IIIIIIIIIIIBBIII

- äldre lzsta pl. 50 Öre, 2zdra pl. 35 öre, i :die pl. 25 "re
ntre
I àRåå-233m ega ej tillträde.

- Eventuella förändringar förbehålles. -I-
Kasta EJ programmet på gatan!

 

- Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain