#7006: Kjeflinge Biografteater

KJEFL GE
Biogräeater.

Fredagen den lö och Lördagen den 16 September
i kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

Söndagen den 1.7 Sept. kl. 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.
Till hvarje dags första förevisning eua harn tillträde mot lll öre.

 

 

PROGRAM
Veckans nyheter:

En .diplomatuppvaktning i Eiyseepaiaeset. - Från en llewyorkshyg nan: transport af en
60 tons järnhalk. - LBllengmäSSah: vackra marknadsbilder. - PaflSmO Br: frisyrer. - BPB-
merhavell: Kejsar Wilhelm ombord a slagskeppet LLDeutschlandu. M viareggio (Italien) här-
jadt af en qcyklon. - Ett amifalpes k hos australiske ministerpresidenten. - Sportläfllllgar i
Mont Yalérien (Frankrike), - Sjösättnlng af ett stort modärnt passagerarefartyg i La Ciotat
(Frankrike). - Från fästllglleteflla vid prins-regenten Luitpolds 90-årsdag i Munchen. -- Dl-
stansfidt i Frankrike (Stampes-Bagatelle).

 

1.

får sticka sin näsa, såJ protesterar Kajsa
däremot ft sitt köns vagnar, och detta ur-
artar till gräl, som slutar med brytning.
Hon omtalar mannens påhitt för några vän-
innor och dessa bilda LLlnanhatarklubbenu,
hvars uppgift är inedlemmarnes frigörandc
från allt beroende af de föraktliga karlarna.
Klubben ger sig ut till landet och tåiltar
pa gammalt .hederligt svenskt visi skogen.

 langt ar allt godt och väl. Men
snart visal sig nackdelarna i programmet.
lltan manlig hjälp blir tältet illal uppsatt.

 

IIIIIIIIIIIIIIIIII III
:rn-unnIIIuIIEIIIE:EEi::EEEEEHHHIHEHHEHE:HHHHåEHEH:2 i
II I
::   I Il g
II 1 y I
II I
II I
ll l I
II I
II -- . . . . . . . I
g: En larerik historia 1 emaneipatlenens tidehvarf. g
ll ,

:: Frank och  iiro förlofvade och hvilket snart kommer till synes - på ett

:: mycket lyckliga. Men när Frank ämnar i hög grad roande sätt för resten. Värst

I. bygga en umannens teaterädit ingen kvinna blir nar ett par luffare komma och göra

sig ett godt kalas i klubbens skafferi. Da
mäste klubbreglerna brytas: be männen om
hjälp, och da Ville det sig  bra, att Frank
och hans vänner, som följt flickornas exem-
pel och taltat en kilometer därifrån, höra
nödropen och skynda till platsen, dar flic-
korna halft ihjälskriimda hallas ischack al.
vagabonderna.

Nu blir det andra don. Älnlrràiktarna
fa sin glupska aptit en smula afkyld och
flickorna  nagot, som säkert faller pa
läppen i högre grad än den stulna maten.

En alldeles förträfflig film, skarp een vaeker.
llll:::::::::::::lll-lll.lll-lllllllllllliilliiiiiiiiii

pure.- . h .  . IH., i;

 

på J amsby.

 

 

American Biographs senaste sneeesnummer.

1 LLlndianöfverfallet pa J amesbyLL har American Biograph återigen eröfrat pu-
blikens gunst. Det öfverdåtdigt spännande innehållet, det intelligenta spelet, platsen,
hvarest det är inspelat, allt bidrager i denna film till att göra det till ett verkligt

SuGGGSIlllmmer.
-

Den röda träden i det spännande gramat ä i korthet följande:

Iloe Stevens hustru och dotter are just anlända från Newyork, då. en indian-
stam på. vandring besöker Jamesby, platsen hvarest Joe Stevens bor. Bråk uppstår
mellan en drucken indian och nagra cowboys. Indianerna draga sig rasande tillbaka.
Emellertid har mellan Stevens lilla dotter och en liten indianflicka uppstått ett säll-
samt vänskapsband, tillfölje en stor docka som hon skänkt indianflickan. Då. indi-
anen ser den hvita dockan, slår han den i sitt ursinnc i sönder. På, äkta indianvis
begrafver nu indianflickan sin docka. Vid rådplägningselden beslutas det att under
natten anfalla Jamesby. I sista ögonblicket blifva de hvita varnade af indianflickan.
Efter striden söka de förgäfves efter sin räddarinna, en kula har dödligt sårat henne,
och vid sin dockas graf utandas hon i ensamhet sin sista suck.

1

AAA- A MA-

LJ--A A--MA- A. NA.- AÅAAA- A 44A- LAA-h- A
v fwv- -vr-v--vv-

-v--vv-wr-v--vv-wvv--vvv-vv-v--vv- vfwvvwv-v-wv-

4- Fran Rivieran.

Hänföranlle partier från Liquriens kust.

Liqurien, i forntiden det af de krigiska
Liqurerna bebodda området vid Medelhafs-
kusten, är nu ett det minsta af Italiens
landskap - men sannolikt det vackraste.
Om man reser å den berömda vägen Routhe
de la Corniehe, utvecklar sig för ögat den
mast storslagna natur. Lodräta klippor,
hvilkas fot piskas af den skummande brän-

Sevärdhet af första klass.

mot sjöröfvare, grönskande oliv- och pinie-
dungar samt en yppig sydländsk växtvärld,
städer, villor, borgruiner och slott, kyrkor
och kapell samt framför allt hafvet i de
härligaste fargskiftningar.

Rivierans vinter-klimat prisas som syn-
nerligen angenämt, och de olika orterna
längs kusten -- Cannes, Nizza, Mentone,
Szt Remo m. fl. H besökas årligen af tusen-

ningen och hvilkas topp krönes af något
gammalt halfförfallet torn,-an-lagt-till skydd

-A- LLA-g A MÅL- MNA- A. AAA
-v-wv-ww-v--vv- rf-vv-wr-wvvwwvv-wv-

En åktur till landet.

Den elake körsvennen.
w!
 äldre lzsta pl. 50 öre, 2zdra pl. Sö öre, 3zdje pl. 25 öre.

barn l:sta pl. 35 öre, 2zdra pl. 2:) öre, Szdje pl. 15 öre.
-- Eventuella förändringar förbehålles. -l-

Kasta E J programmet på gatan!

tals gäster från hela den civiliserade världen.

-A LÅA-AMA-ALA-A-MA-LJ
vv-wv- -v-v-wvv ww-v-fvv wr-v-wv-W

5.

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain