#7005: Bjufs Biografteater

BJUFS Å
Biograf -Teaieix

Söndagen den 17 September

kl. 4,0. 5,0, 6,0, 7,0 och 8.0 e. m.

 

 

 

 

PROGRAM

1. En utnykt till Jersey-

i Härliga natursoonerier.

King street.
Vaktparaden.
En utflykt i vagn.

 

ö. Goier 0. slottet Montorgueil.
7. Bland klipporna vid Lee.
8. Corbieres fyrtorn.

4. En modern Villa.
ö. Växter, särskildt odlade
för käpptillverkning.

.cl-"NF

 

 

 LO iro " r Aifrirhi
 ang ran nga. ang ran iar a.
Färglagdi . Komedi af Herr Daniel Riche. Färglagd!
, UrrTRÄnANDE z
Herr :Paul Capellani . . Löjtnant de Halperthuis.
Herr Andre Hall. . . . Baron de Frangeado.

Frk. (eloldstein. . . . . Rosa-line de Garmignol.
Frk. Betty Daussmoiid . Yvoline de Olermont.

j . .Rosaline de (Alarmignol, trolofvad med löjtnant Halporthuis, begrater den al- . I,

U i skade, som kallats att infinna sig vid sitt regemente. Men Tiden, som ar en stor ff. .
l mästare, torkar hennes sköna ögon, och den öfvergifna märker snart, attvhonnes
. kusin Frangeade älskar henne af allt hjärta H- och att hon börjat älska honom. Å
" f Löjtnanth sin sida, införd i det lysande pariserlifvet, går nya karleksödon till 
l mötes. m rllills en ny permission sammanför de båda trolofvade, hvilka komma
 underfund med att vinden ändrat sig och fördt deras tankar ooh hjärtan iiii
i andra banor. llo erkänna detta öppet för hvarandra och finna sin lycka, tack
vare otroheten, ty ett dubbelbröllop lie-seglar deras nya kärlek.

  

Si "Lundströms karleksafventyr".

.- Komiskt. -

Herr Lundström har just emottagit morgonposten. Bland öfriga bref finner han till sin
friirtjusiiini;l ett liref fran sin väninna. Men hans glädje försvinner hastigt da han finner bref-
vet vara af följande ordalydelse:

LLMin v än. Du har lofvat mig 500 francs till min nya klädning.
Jag vantar dig. . Din väninna Antoinette.a

fl sin villradighet vet herr Lundström ingen annan "utvägq an att taga penningarne nr Isin
hustrns" hyralada, men blifver7 da han ar i fard med det, öfverraskad af, henne. Han maste
da.I tänka 2ut nagot. annat. Han tager sin hatt och gar att träffa sin väninna. De under
lit-ligt samsprak upp till. ett hotell. Där får herr Lundström en idé. Han låter en af hotell-
V.leietjaningen klada ut sig till ruskigI vagabond och. sänder honom till sin hustru med ett bref
som lyder sålunda: ifMin kara hustru. .lan har rakat ut för linuditffr. liiinnm iii 7.!!11friun-s,
savida du oj vill att det skall hiiinla min; nagot." llan far pengar-no, nn-n ila Inn.
far hon syn pailiotellets" iirärrlären-(föll-11"iiärlrlåloröllvi  i" fi -i M-QÄ i?
f klader.

n-flri

    

    

alltsammans och W -e e- nu vill nog ingen vara i herr liiindströms

54- 1 DJURSTUDIER.

 

 

 
 
 

 

 
 

 En mumios roman. 

I

E

ä

Efter Théopiiilo Gautiors berömda roman. isoensättning af Theo Beroorat. i
i i

I

l

I

.I Miss flalifornia . . . . . . . Mnmien.
llllellltÅHANDE: Hr llanl Franck . . . . . . . liord Eveudale.
Illr .loubé . . . . . . . . . Faran.

.Handlingen iir denna: En rik engelsman, lord Evendale, som bland staden
yllhebes ruiner patraffat en underbart val bibehållen kvinnlig inuinio, fördjupar sig
till. den grad i betraktandetfaf densamma, att han liksom i en dröm tycker se
den sköna egyptiskan lifslefvande framför sig. tycker han vara skalden
Poöri. Huru som hållst förälskar han vansinnigt i den af hans hjärna skapade
spökbilden. Den sköna egyptiskan, hette i lifstichzn rllahoser. Hon har på. grund
af sin skönhet blifvit kallar-l till Faraos hof. Tjusad af hennes behag, vill fursten
kvarhiilla henne i sitt palats. v " i

Men den sköna Tahoser llyr för att söka återfinna Poöri, utan hvars kärlek
hon ej kan let-va. lilmellertid förrador Moses, Israeliternas lagstiftare. för Farao
don skönas tillllyktsort,y och erhåller harför löfte om lsraels befrielse ur traldoinen.

Den stackars rllahoser är nära att på1 nytt falla i Faraos vald7 då denne. som
angrat sitt till Moses gifna löfte, och som satt efter Tsraels barn, dukar under för
ansträngningarne under detta fälttåg. f

Vllahoser.y som före Faraos afresa fått emottaga den gyllene lotusbloniman,
som ett ter-ken pa kunglig; rann; och värdighet, blir nu drottning öfver Egypten.
Mon hon kan ej glömma skalden Pin-ri och dör i förtviflan öfver skilsmässan.

l detta ögrmblii-k upphör lord Evendales dröm. och han tänker göra slut på
en tillvaro7 som liiidani-ifter .förefaller honom odriiglig, da lord Glover med sin dot-

ter Ellen, som iir en lefvande afbild af egyptiskan yllahoser, kommer in . . . ::=:
Ofrerraskad och intagen af Ellens skönhet7 lglömmer lord Evendale sin dröm 

och gifter sig med den unga engelskan. ...I

l l ...I
.III-...IIIIIIIII-I.I.III-IIIII-.IIII-...IIIIIIIIlI--IIII ...II-.III

I ...III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-I.II.II.IIIIIIIIIIIIII.I.III- ...I-lå...
HI I.I.I.IIdl...--I-.II...I-I..I..II-IIIIIIIII-III-.IIIINIII-...IEI NI.
I. I.I..II.m-...III-III...III-...II-I.....I-.lIII...IIIIII.IIIEIIIII..I

i mi . I --
 i fl i j i ly xx.. j " f jr Uf llln vacker dag gar herr-skapet l.)ette-rstranils kaminror
i . . , 1 - H i -. V .

l j fal ;  j "1, l r i, UI j. sönder ooh den undergilne herr Petter-strand sku-.kas

 H i l J il; PJ vi J af sin bättre hälft att anskaffa ett nytt. Med röret

pil, ryggen. :inträder han henifåirden. som blir nagotbesvärlig, dan-örat öfverallt sig pa

tvären. Slutligen hoppar han upp i en droska och lagger röret pa krnnna, iii-ed pi-itoljd att allt

i deras- vgio- ryckas med. och ursinnigu rusa inannislwrna efter. k id en vagkrok ia de latt
drosknn or-.h prvgla Igrundligt upp Petterstrand ooh kiiskeii.

Kid hemkomsten vantar honom iinnii värre saker: hans stranga maka tar emot honom med

en kvm-r, men öfver det7 som sedan följer, drages en diskret slöja.

   

 äldre lzsta pl. öl) öre, Qui-:i pl. 35 öre, ilzdje pl. 25 öre.
" barn- lzsta pl. 35 öre. 21ilra pl. 25 öre, linje pl. lö öre.

i Tiii forsta fiirovisningen oga barn Åtillträde mot 10 öre.

 

 

Klippan 1911. Tullhergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain