#7004: Klippans Biografteater

Söndagen den lll September kl. 4,30 oeh 5,30 e. m.

Da Folkets Hus numera (i motsatts till förra säsongen, dä biografen var bortarren-

 

 

derad) själf öfvertagit ledningen af biografen samt uttagningen af lilms, utlofvas
under denna säsong endast förstklassiga program och komma vi icke att spara kostna-
der för att kunna förevisa de mest sevärda nyheterna inom kinomatografiens område.

 

PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

ensam
 Lifvet i Alperna.

- Vacker naturhild. -

 

 

 Pettergvist går vilse.
Stormande skrattsueees.

Petterqvist är ater ute pa kärleksäfventyr, sjunger serenader
utanför sin älskades hus. Efter att ha erhållit port- och dörrnyckel
kommer han  upp. men går tyvärr fcl och går in i en hel-res sof-
rum. Denne vaknar och börjar skjuta. Husets innevånare köra ut
Petterqvist. Hans älskade, som viintat honom, skyndar också ut och
de lly tillsammans. lingenstädes kunna de fä härbärge förrän pa
poliskontoret, och man kan lätt tänka sig Petterljvists förtvitlan.

 

3. Amerikansk scenisk konst.

 

 

entnnntsnnnner.

Sgännande amerikansk komedi.

Mazie lanado bort sitt halsbaan till Nellie, hennes gast,
Nellie sofvcr i en hänglnatia da Sam, hennes fastman, anländer
i sin automobil och väcker henne med on kyss. Da hon stiger
upp tappar hon halsbandet i gräset och alla deras bemijidanden
att finna det iiro fafänga. Sam lofvar att köpa henne ett hals-
band i stället för det förlorade. da han tror det vara hennes
eget, och han far henne ögmiblickligen glad igen. Under tiden.
tiden har hiirskarinnan funnit halsbandet och gifvit det tillbaka
till sin .rätta ägarinna, Mazio, hvilken icke är bekant med-Sam.
Denne ser det om Mazies hals och vill köpa det. Mazie tror

honom vansinnig men villfar hans önskan samt, begär ett bra
pris för detsamma. Da Nellie mottagit halsbandet äterlämnar
hon det till Mazie. Sam möter anyo Mazie och ser halsbandet
ater om hennes hals. Han trrn hon har stulit det och ilar för
att omtala det för Nellie. Men hennes kammarjungfru tager
ett mycket afgörandc steg och atervinner halsbandet genom att
I taga det. Mazic marker det först, hämtar polis och öfver-raskar
Sam i lag med att lämna halsbandet till Nellie, hvilken ocksa
ar öfver-raskad. Ifieltagarna i denna episod äro nn församlade
och efter att detta iifvcntyr slutat bringa förklaringarna fred.

 

4- Mannen som ville lära sig
hägdhopp.

Kemiskt och skrattretande.

Några unga män öfva sig i höjdlmpp. En yngling kommer
vägen förbi, finner det intressant och. önskar själf försöka. Käppen,
med hvilken han skall göra de första försöken, visar sig dock vara
alldeles olämplig, men den unge malmen är upplinningsrik. l när-
heten styär en lykttåindare fördjupad i samtal med en bekant och
märker därför icke, hur var hjälte tillegnar sig hans verktyg, en
läng och massiv stang. Denna tyckes passa sportsmannen bättre och
snart se vi honom i mäktiga sprang förpassa sig genomgatan. Han
skyr ej för något som kommer i hans väg, och att han därför åstad-
kommer flera missöden är förklarligt. Han fiyger t.o.m. genom fön-
ster, öfverallt spridande förskräckelse.

Anförda af lykttändaren rusar folkmassan efter, men kunna ej
hinna honom. rllill slut vill han göra ett språng ut i fria luften, men
blir hängande pà ett torn och uppnås här af sina förföljare ---.

6- Batfard

 

 

5. i
Gripande drama ur en rarite-
I stjärnas lif.

Hon gjorde lycka denna varité-stjärnz-i. och alltid tog hon alla
kärleksförklaringar för smicker tills hon träffade honom, då vaknade
alla tillbakahallna känslor och hela hennes tankevärld rörde sig nu
endast om honom, och därför skulle hon afskedas.

Ofta hade de sett hvarandra och sa blefvo de bekanta. Hvilka
lyckliga dagar tills allt brast. En väninna sade: LLDin vän är gifta.
Omöjligt, hon maste fråga honom och han förnekar det inte. Svart-
sjukan drifver henne till den nppgifna adressen och en enda blick
på. barnet, som hon möter, säger henne att det är hans. Allt är nu
brustet, hon har fattat sitt beslut, han skall icke fa veta att den

kenda gång hon älskat blef hon bedragen.

genom Ardeehes dalsanka.

(Sydfrankrike). Storslagna, härliga naturseenerier.

Små källor med sitt silfverklara vatten sipprar fram mellan bargvaggarna, Däribland är den  k. Kärlekskällan, som vi äfven
göra ett besök. Hvarken. penseln eller pennan förmår beskrifva den vilda romantik och Öfverväldigande intryck som detta präktiga
landskap återger. Denna bilds härlighet. förhöjes genom att den är kolorerad, och som en förstklassig naturbild måste den anses.

7.

H Gripande drama ur en fånges-lif.

.- Vi känna väl alla till berättelsen om lifstidsfången som i sin
:= cell dresserat en liten råtta, det enda .lif som hyllade sig till honom
II och som han kunde kalla sin egendom. Hur grymt var det icke af
.I den nye fängknekten att taga djuret och med ett hanskratt ihjäl-
:: trampa det. Icke förvånas vi öfver att fången kastar sig öfver den
ll hardhjärtade fångknekten för att strypa honom, men för detta blir
:: han tilltalad. Guvernörens fru och dotter bli rörda af fångens enkla

:: ord, och på deras bön fär han ett mildt straff.

 En fånges hjärta ena Den hvita råttan.

lilla dotter är instängd i det brinnande huset. Han skyndar in, upp-
söker rummet hvarest flickan ligger halfkväfd af rök, tager henne i
sina starka armar, rusar åter in i eldhafvet, kommer ut i fria luften,
där han mottages med höga bravorop, nedlägger sin börda pä mar-
ken och segnar till jorden.

skador, under det den lilla Hickan lägger sin lilla runda arm om
hans hals.

Från Singfsing-fängelset i Amerika.

Nästa scen visar oss lifstidsfàngen ligga döende af sina bränn-

. , . . .. . . . u . I.
Il Nu får han arbeta 1 guvernörens trädgård och en dag får han En bild at ett maktrgt gripande innehall, som talar till hvar
:: se att elden är lös i guvernörens hus. Han får veta att guvernörens och ens hjärta sitt stumma, men dock valtaliga språk. I
.I I
...III-...IIIIII III-IIIIIIIIIIIIII-IIII ...I
III.III...I...II:::::::::::=::::=::= I...I-...IIIIIII-IIIIII...I-...ll-... I...

Musik utföres å piano, samt

 

å fiol af en 11-årig virtuos.

Inträde:

 

55 öre för äldre, 15 öre för barn.

 

Klippan 1911.

Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Klippans Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain