#7003: Klippans Biografteater

Fredagen den 15 kl. 8,15 an Söndagen den 17 Sept. kill nell 5,30 em.

 

 

 

 

PROGRAM

 Lustslnttet i
Seänhrnn.

Byggdt till minne af kejsarinnan .Maria Theresia.

 

1- Den vilda, hanen..
Kemisk och skraitretande bild.

Herr W ernitz har blifvit sjuk ooh doktorn ordinerar honom att
ligga till sängs samt hvarje dag förtära en kopp svagt the och. två
friskay iigg. Sa blir den sjuke lagd i bädd, utan att men märkt
äggen, som frn VVernitz för en stund seden lagt ner där.

En vacker dag kommer till den sjnkes förskräckelse två präk-
tigaJ tnppar fram Och börja på sänglmnten. Den ene llyr ut i
köket, sätter sig på bordet och börjar äta, men störes af köksan.

Den andre tuppen slår herr "Wernitz på, llykten,,hvarefter han . l. Parken. I
flyger nt genom fönstret, och här kommer han i kollision med poli" 2. Teres-sen LLGrloriottel".
sen, som honom öfver åkrar och fällt, trappa upp och trappa 33. Den stora Neptunhron.
ner tills han söker skydd i en restaurant. Men äfven här finna polis- yl. Lustslottet.
männen honom ooh vidare jakten. Till slut flyger han hem ooh 5. Pnlmhuset.

 

 

placerar på frn. "Wernitz nyaste hatt och w utstötersitt knkeliku. 6. De Romerska Triumfportarne.

  

 
 
 

  
  
 
 
 
 
  
 

 

i onstiilv

Knl

ringens I  

i Stort spännande dramai iler

lvl-"WW Wii WWW

 

   
   
  
  
  
 
  

mmàåéä WH "bikinin"-

- . ...11253, eele,liinl,.lzlinit .. . -
Marguerite till sin son Jacques. .Targuerite tyoker ej om denne,
enär. han iir on oliörlniittorlig spelen-e, men samtycker clock.
I Jacques spolar oi-h fin-lurar, (isch i. sin förtvi-l-lan :litt fil-:ellen
pengar beslutar han1 att göra. inbrott hos fadern. v
En viin, Philippe, i hvilken. Mnrg-uorite iir fiiiriilskad, fattar
misstankar ovh öfverrasknr Ålieioqm-.s vid faderns kassaskåp.
.il-i-n-ijiins har f-.niellortkl rak-.it vidroin allnrmklookan och. då
de höra signalen skynda de bort. Dörren är stängd, de äro fångar.

  
 
 

 
 

 
 
 

revolver i h en den.

Det hon. till sin häfpnnd iippiiiivcker hvilkaY de äro, gör hon ett
lim-hon till dom ett fiirhzilla. sin" thvstnl och narrnr fader bort. För
sitt skornn Jacques nät-alger sig ll)hilippe skulden. Dagen därpå1 :Ii-.i-
Jacques nödsaknd att hedje fadern om penningar för ett betänka
spelskulden. Han får dem också, men fadern drifver bort ho-
nom. - Innan han går, erkänner han dock för fostersystern och
gifver henne sitt ordl tillbaka..

l,,,,

  
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

     

ntlml

"lä

4.

in;

 

.Hein l

Konung Ninin al Babylon iir trött af de
nöan som bjuden honom, ooh han söker nya
forströelsor. På. en spetsertur får han syn. på
den vackra Ester, or-h han hofnller sine skilda-ter
att föra. henne till sig. lilsters käraste, Josef,
blir slagen till marken, ol-h niidtlför hans ögon
.bortföra soldaterna. hinns Ester. lflon Aföres till
konungen. som gör allt :för ett blidka, henne,
han bjuder henne alla. sine skatter, hlott hon

vill blifva hans, men hon är ståndnktig.

visar henne från en balkong sin make-mh or-
bjuder henne att dela allt dett-n med sig. men

inter får han nej. Detta endast ökar hans klir-
lek. Emot sin viljn iföree hon drottningkrona,,
öfverhöljes med juveler och får plats på tronen
vid konungens sida. -
Ester frigör sig "trim konung Ninizie famn-
tzig och kastar krm-.ie och juveler för hans fötter.

kas

under. l
lejonen sig sinekeanit upp till henne.

sitt raseri befaller kmiungen att hon skall
kastas for lojonen.

Soldaterna gripa henne och
ta henne i lejongralfvon, men der sker ett
stället för att. angripa Ester strylm
Folket,

som har stroniniat till, ser detta och tager det
som ett ter-kon från himmelen, .fordrar junglfrnns

li-ioifvnnlile.

.ha

Detta sker ooh sedan vill folket

döda konungen :non jungfrnn beskyddar honom.

III.I.ISINIEIHIHIIIIIIIIBIIEEEHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII-NHIIIII-IIHIHIIHEEW.DIGI-II DIM En i W fl i
.IIIll.IIINHIIINIIIIIIIIIIWII.III..IIIBIIBIHUIIlIIIII-IIIIIll-III..IHIIEIIBEINIIllllgnlugBN::g ...I-.nlm-IIIIIII

   

 Lustspel i. 25 afdelningar. Film de Americana. 
ene-:seem:Häxdansen2:enandrum::::e=::::==::se:se:s s
6- Petnes Venkorew. e

Nytt från alla land.

London, Hertigen zei Uonnaoiiight inspekterade" Urvldstream-garn.th
som återvänder lir-Lin liln-lypten. W Nice. Karnevaldnlttningon irnn
Paris anod svit hnsiiknr elin-dm). w Flmlshlllig. lön valltisk, Iniitande
20 mot-er har kusin-ts jul knän-n."- - Wayhfialge lllnglalndj. .fin-tomma
hihi-lillan. "- VKiel. Kid-isen" Wilhelm ombord jnl "Ilhurllisriilninl" :ism-

  

EIIEHIIIIIIES

Skraiiretande liild, sam visar ess damernas fåfänga

dela dess keklanliija fonder.

åIIII!
EE!!EEE-.IISQUEIHEEEEEEBEIBSIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiK-ajsgrnu gående af stapeln. M- an. Kmmngajim-gt niin-am vid 50.. = Som nllii, endret dinner iii-.into ill-Even fin kommer-seriedet Lustig:
årsljuljilwt. maj-[Inomh- Pl-jmm-j aj" Wahl,- a,-f1-et,-ai M Parisermodgf- I si-ä-dsc följe, med modet ol-h nlod efhidt hjärta. hon stiidse beredd
Halden- .lirzin (lol-ninin-n. Pall. :Luftslic-.Dpet b"Jille-do-PanL; .Illgstal = att med ml, ny, klädlllnfl lll-513115531 Slim Vilnimml! ha att de llÖUl-Yl lm1
iiippstigning. M Peggjgn i manggghjjrjm. Smjtmdp jmj-nmw, js,,je,.,lj,. g :ett spricka ai ulund. För ath in min den -liif-rsta1 som har det iiyznrlxo
De döda. och deras hus infann-(is. illlglhumfng. .l(:.li,-iloxfii.1 jue vittnet. I lll-Olle? fölll-l" lll-m lill-6171, alla chledälsklile v
.al-mmm",-mlumllllullmmlmmmmmmmmmmmimulmnmmnmiun-.IE Just nu han: .Paris .kommit med. elit. nytt mod, den snåilwi kjolen
lllulmmélEmilmllllulllllllllmlIIIlll!muuisimlwumlIlmllimnmlmlllllll ä ooh knappt har iru kolinnorsorfidet inn-:lig hol-i lrulzis om denna- nyhet
gå, före-fin hon skyndar Till sin :-=öiiiilif-rslizi,. för :1in ln vara den. föl-sin
" - "Hi f " u 0 0 " Mr . i mm som billI detta mod.
 i u a  I :ä .liommersonnlot i-ir alldelesy utom nåtr hun fdr sin frn gelniiis
o o .r I o c 1 gig inodernkningar, .mona hvad in" att A Lleznl kvinnen vill --- 4 -Illl
a    älg .hmm-ligthaneste frinkoniinorserndet genes-i nlprolva klädnin-
-.-. i En Son for att hi. starta, 1. den lör sunt väninnor. llvnrl do skola bli för-
a: erg-ade! 1-- Sit kommer den nya. inodegnh-ilsknpon inlinkando till
 r d Q . konnnerseråidot. I" -- -w (li-h nu börja. slirl;lustigheternzil H -V- -ff
I . f I.
v .o :E g Morgonen dill-pil njiptl-i-idor ilju lins-tig i vanlig kjol. Dol- sist-u.
p .. .. .. ,. .. mi penseln-.nnulf-t har hon lugnt hängt in i :sl .ip-1; .si-tvål till eget som lsin
05    ä Omg-ritnian bilist-a. lrlorr korn:nerseriidel iir också nöjd cli-linioll.
WW
x i
:seeeeeseeeeenee:sesseseee:sesseeeaessseeseeeesseeeeneseeseseeeeeseses:seen-:enseeneeeesssieenseeeeeesee

l Folkets lins Söndagen den 17 från kl. 7-42. Å.llanlln entré.
l..angvads

Klippan 1911.

    

 

Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Klippans Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain