#7002: Biorama

KARLSHAMN.

 

 

Fr.o.m. Torsdagen den 7 t.o.ni. Söndagen den lt) Sept.
Söekenllagar kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m. Söndagar kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 91,10 e. nl.

 

 

 

PROGRAM .

1- GREKISKA BILDER.

Kanalen vid Korint. Intressant. Hamnen vid Korfu.

Mellan Korintiska ooh Saroniska Vikarne har genom konst astadkommits ett storartadt
kanalloygge tvärs genom Korintiska näset. Redan i forntiden försökte man att anlägga en
kanal genom naset, men dess bergiga beskaffenhet lade oöfverstigliga hinder i Vägen. Ilsept.
1881 erhöll general Tiirr koncession att bygga en kanal genom näset och i maj 1882 började
arbetet på samma plats, där fördjupningen och uppkastade jordvallar utvisade Neros påbörjade
kanalanlaggning. Kanalen har en längd af 6,342 meter ooh har i öfrigt samma dimensioner
som Suezkanalen, nämligen 8 meter djup och 22 meter bred.

Korfu är hufvudstad på ön med samma namn. Den ligger på östra kusten samt äger

en bekväm och saker hamn, som står i direkt ångbàtsförbindelse med London samt de större
Medelliatshamnarne.

 

5 II
ii. 

 

 

  

 Amerikansk sensationshild.
-
Inspeladt af American Biograf.

Hör hvad jag säger! Vi ha jagat honom sasom ett dödsdömdt vilddjur, och
han skall ej iinolga oss. Hör du. akta dig, för Vid afgruiiden lefvande eller död,
skall jag tinna honoin. Jag har hatat honom allt från. första ögonblicket jag 
hononi. Syster, ma du älska honom aldrig mycket7 mitt hat är större än din
kar-lok. ooh lför denna min hand skall han falla. min och landets iiende. - - g

Älskade, hur Vägar du, de söka dig. Fort, göin dig, de äro här. - h - Svar,
syster, svar vid korset att han är dold hiir. m en -s Jag svar. g - - Ha, ha,
min kara syster har svurit falskt. Jag ser pa hennes blick var han är gömd. se
fr e 7- Mina herrar, lat oss protva dessa revolvrar. Se hiir sätter detta papper.
liiitoin oss se, oin de ga råitt. - hä - Broder, Vid var inoders minne, skjut ej har.
.lea ut i triidgarden. i i f - e .X nej, just här, ooh just där skola vi pröfva dessa
vapen. f- - v .Jag tryser! Fifi, min sjal. - s- M Bryt upp goltluokan. 1,001)
francs om. du råiddar honom, fort. ea Min Gud, de skjuta redan. Jag orkar
 draga honom upp. jag för svag. fa fr- s (fl, nu skjuta de igen. -H vi 4- llilina

herrar, jag tror det är nog ini. Min syster tider oj do starka siniilhirini. 
wlasa, kara slvstor. han var giiiiid lnir. llvi-iii till" da denne, känner du llOnOmdt --
- W Du har vetat det, med berådt .mod dödat en värnlös. Gå, jag hatar dig. -

Dä revolrarna profvades 

 

I
lilarviil syster, jag sade digl ju att mitt hat var starkare Ein din kärlek. 
i I.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::gg
i I; I I l ll 0 
I é .
.= Winona i Svarta Biornens va . E-
II I I
I. I ,ll I I I Il
1.:: llilllillltll En niarf befrielse iir indianliander. llllllällBPl .1
I. -I-II- v I I
:z XVinonu, en lager nyhyggaredotter i vilda västern. har tiillliiiigatagits at Sioux-

-I indianer oi-h hallos liingslad i on irigwani under bevakning aiI en gammal indian-
Il kvinna. Staininons liolliling, LtSv-aif-ta .låjöriienth har fattat tycke iför .det var-.lira
I! L"lilifkansiktoiti ooh beviljat henne on viss grad ai" frihet i hopp om att vinna hennes
.I gunst. Nog-ra ryinningsteiidenser har hon oj visat.

lll ,, ,, H H i i. I.,  U 1, i In
Il ha en dag. nar Winona ski-ill liziiiita vatten i on ninbolagiii bath, niotei hon =
:: sin llörri- åtlskaro, 1jåiigarii-in .lat-k Strong. orli denne iijirinar henne att tllxY med lioiioin, I
:: .lå-iflziiren tager tiil-kan pa sina starka armar oifh 1vadar oli-.er Hoden saint tor-syinnori I
ll skogen pa andra sidan. lir-t dröjer oj lange. innan iinthanern-(i upptar-lika XVinonas =
H llykt, ooh stainiiiens krigare sig undor buller oi-h guy ut lor att intangii henne. I
I. ltödskinnen lyölja de tlyendes spar oi-.li ölverraska doin, solvande i skogen. .lar-k =
:: tiingshis ooh man vänder ater till indianlagret. i :
:= Yiigen iir lang, oi-h nian rast-ar ute i Vildnnirki-Xn. y.lat-k iir såikort bunden, men I
.I Wrinona har lvrkats ställa sig sn hosl LLSvarta Björnen". att hon tar Vara lri. .Da :
g: indianerna fallit i söinn, befriar hon. den älskade, lrvarofter de (inyo Hy. iiioiii kort :I
:= Vlin-lföljrla ai rödskinnen, hvilka doi-k den ene efter don andre ta bita i gräset iör .-
ll jiiigari-ns oi-h liziiiis br-uds siikra lod. I 
g: I Sex nninader senare iiro Jai-k och VWinona viilbosiiillda ligare till ett bloi-khus 
.I

.I i vildmarken. LLSvarta låjöriienLL gör nu åiiiiiu ett försök att koiniiia den hatade ri- .-
.I valenv till lils, inon detta resulterar endast i att WVinona räddar den loinske hol-V .I

Ei dingi-n ljriiii en söker död. 
EE lllllltllitt! Spännande, afventyrsrikt drama. llllllaller! 

m.- - I
EE:ö:i:HH:HHHEHHHHHHgHHHH:::==H:E:::==::=:===:===:==:==

  

 

EnY modig lejontämjerska.

Ett spännande nummer. Forstklassig dressyr och prima ögonfagnail.

loko hvarje kvinna vaga-r unigas med tre vit-liiliga lejon pa samma ogenerade 
som den unga oi-h vackra dain Vi hifir se i lejonburen eller ratt-are Åi öknen, ty det ar
till svnes i ett ökenlaiidskap hon uppträder, nära ro berömda pyranndorna. Hon leker
med ile stora. bestarna som med kattungar, stoppar hånider oi-h hiiilvud i (läras gap, brottas
inr-d doin oi-h handskas ined dei-n. pa ett sätt, soni sätter askfidarons nerver pa ganska
harda prof. Mon djuren linna sig utan synnerliga protester i sällskapet med den unga
damen, oi-h synas till och ined för henne hysa mycket Vänliga känslor. I,

Slutligen inatar hon sina iii-iposanta viiinner. oi-h det Visar da att-hon mycket
I våt] förstår att satta i respekt hos dessa, nar de brista i den nödiga disoiphnen. I

 

 

 En sådan tupp! D:r Hönemans recept.

.l-lerr Lövendahl är usjiiekligt" ooh har af lakareii ordinerats en del L"mooklamenterLLnsamt
tva [läkarens ordination följes sä till vida, att .äggen anskattas, men de lagga-s i sangen
ooh glöminas bort, tills en Vaeker dag ett par präktiga tiippar krypa tram under taeket,I De
tokroliglieter som sedermera af dessa tydligen betydligt intelligenta tuppar arrangeras, bora ej
bestritt-vas -- de masa- "Skratta mina barn och vänner!!-

. . - Cs 1- . Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 2.5 öre.
 Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

 

Söndagens första förevisning
Billiglietsföreställn.: Alla platser äldre-1:25 öre, barn 10 öri.

 

 

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain