#7000: Folkets hus

Annandag Jnl kl. 4 nsh 5,30 em.

 

i Klippans Folkets Hus

 

 

PROGRAM

 

1- En nesnk i wamerma

i Italien.

Storslapen vacker, naturhild.

2. Den siste

Drama!

 

andelsaxaren.

 

3"BllllllHllLM..

Susande och brusande sjunger hafvet sin eviga visa mot
Bornholms sönderklufna klippor.
vågskummet, förargadt öfver att dess lopp hämmas genom de
många klipporna och bergsblocken.

Denna bild visar oss också fredligare bilder.
byar, väderkvarnar och kreatur pä bete, etc.

Östersjöns pärla.

Intressant och vacker natnrhild.

Högt upp sprutar det hvita

Hamnen,

5

New-York.

- eleinnen.

Storslaget amerikanskt skådespel i flera afd.

Herr Power har lämnat sitt vackra hem, sin unga hustru
och sitt lilla barn för att tillbringa ett par behagliga Whisky-

timmar hos sina vänner i en af de moderna klubbarna i

Under tiden inträffar en fruktansvärd katastrof ihemmet.

Barnets lekkamrat, katten, stöter i kull en brinnande lampa.

 

 

Strax uppstar en explosion oclidkort efter står hemmet ilägor.

 

 

Eldsvådan, som är mycket effektfnll och icke4 som på många
andra bilder af kinematografisk effekt, breder .sig med stor

hastighet, och fru Power och hennes lilla barn synas redan

Max Linder på. friare-
strat.

Äter uppträder pnhlikens gnnstling, Max Linder,
i sina kemiska situatinnsliilder.

4.

 
 
 
 

 

 

t Lehman

  

 

Krigsrättens dom

eller

Knngaharnets ädelmnd.

vara dödens byte.

dennes hjälp fär hon tillkallat sin man och brandkåren.

hemmet ett iiammande eldliaf.

 

Spännande verklighetshild från Frankrikes sterlietsdagar. i

Historien förmäler att Napoleon för sin lille son, konungen
af Rom, hyste en lidelsefull kärlek. J a, det var icke blott kär-
lek utan en formlig dyrkan han ägnade detta lilla väsen. Hans
födelse var mycket efterlängtad och kejsaren hoppades, att en
gång på hans hufvud få sätta världens största kejsarrikeslkrona.

En dag då Napoleon i sitt arbetsrum leker med sin lille
son, anmäler man en dam, som önskar öfverräoka en böneskrift
till kejsaren. Den lille konungens guvernant tager honom med
sig ut i ett förrum och damen införes till Napoleon. Det är
comtessan de Courville, hvilkens son genom sitt deltagande 1
saminansvärjningen mot generalerna Duchesne och Marty af
högsta krigsrätten blifvit dömd till döden. Kejsaren läste första
sidan af böneskriften, drog ihop sina ögonbryn och svarade
med afvisande ätloörder: LLlitättvisan skall ha sin gång. Lämna
mig madamea. I

Den olyckliga modern gär gråtande ut 1 förrummet, där
konungen af Rom leker med grenadiererna, som med största
beredvillighet efterkomma hans befallningar. Madame de Cour-
ville, som icke längre kan behärska sin smärta, sjunker ned pä
en stol. Konungen af Rom betraktar henne från alla sidor,
går fram till henne och frägar med mild stämma: uHvarför
gråter du?J Kan du inte säga mig det?LL Knappt har den o-
lyckliga förnummit hans stämma, då hennes förtviiiade belägen-

 

 

förbi ofiiceren som vill förhindra hans inträde och vänder sig
först till ministern sägande: LLDrag er tillbaka, min herre. Jag
har nägot att tala med min fader omm. Kejsaren skrattar och
anmärker, att han äfven har något att tala med denne herre
om, men konungen af Rom stampar med foten i golfvet och
säger, att han önskar, att hans befallningar åtlydas. Dä de
blifvit allena räcker den lille fram böneskriften. LLDet gifves
ting som du ingenting har att skaffa medu, säger kejsaren i
barsk ton, ulämna mig och lek". Barnet som för första gången
hör sin fader tilltala sig så strängt blir skrämd och förstummas
plötsligen, under det stora tårar strömma utför hans kinder.
utKom hit och omfamna migu, säger den rörde fadern. LLNeju,
säger barnet härdnackadt, ujag omfamnar dig icke, dä du ej
läser böneskriftenu. Kejsaren ger efter och öppnar omslaget.
Förvånad läser han följande: LLMajestät, min son är oskyldig.
Man har nämnt hans namn såsom en af de sammansvurne, men
han har aldrig velat deltaga i någon komplott. Aran förbjöd
honom dock att namngifva sina kamraterul Kejsaren läste bref-
Vet till slut, tog sin son i sina armar och befallde, att madame
Gourville skulle föras in. Full af smärta närmar hon sig skrif-
bordet, vid hvilket den lille konungen har intagit kejsarens
plats, och Napoleon säger uppmuntrande: LLMadame, frambär
Eder bön till konungen af Rom. Han skall hjälpa Edertt. Dä

Plötsligt får den olyckliga kvinnan se telefonen och 

Både moder och barn blifva räddade i sista ögonblicket.

Då brandsoldaten bär bort den medvetslösa kvinnan är hela

 

 

 

 

 

 

het ingifver henne en tanke. Hon frambär sin bön till den vänder hon sig bedjande till barnet, som öfverräcker till henne ...I
lille prinsen och besvär honom att ej släppa sin fader, förrän en skrifvelse af följande innehåll: LLHärmed. befaller jag att ::2:
han läst böneskriften. . kapten de Uourville genast skall försättas i frihetu. llll

Barnet tager skrifvelsen och går in i sin :faders arbetsrum, Konungen af Rom ::=:
där denne har en öfverläggning med sin minister. Prinsen går II Napo1eon- 

Hejdltist kemiskt nen skrattretande.

mellan två lrnar.

 

 

Tullbcrgs tryckeri, Klippan.

Allmän BA

Annandag Jul kl. 7,30.

Information

Title:
Folkets hus
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain