#6999: Bjufs Biografteater

nuts
Biograf-Teater.

Söndagen den 17 December

kl. 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 och 8,0 e. m.

 

 

 

O B S I Enligt lag eger harn under 15 år utan målsinans sällskap icke
- o tillträde tillK färeställning efter kl. 8 e. m. - 1 .

 

 

 

PROGRAM

 EN ARABISK ras-r.

(Standardfesten). Resehilil.

Standardfesten i Mekka erbjuder ett på samma gång glänsande ooh fantastiskt skådespel.
Den begynner med en defilering af de i solen guldskimrande standaren, hvarefter följa åt-
skilliga öfiiingar till häst af de församlade stammarnes höfdingar. , i

Efter åtskilliga förlustelser i samma stil afslutas festligheterna med en pittoresk seen,
den s. k. gevarsdansen. I

2- Akroliattruppen Wiktors.

Q). Fina prestationer. -

3- MAsKiNeEvÅanr

En gammal samlare, (itarbagniskeff, har fatt fatt i ett värdefullt föremal för sitt museum,
nämligen ett maskingevar, som han anbefaller i sin jungfru Ptosalies synnerliga åtanke.

Nar husbonden om en stund gått ut, kommer Rosalie för att förströ sig en smula panelen
idén att inrikta vapnet mot gatan, hvarp-Zi hon helt lugnt börjar ett Verkligt bombardemang
mot de förbipasserande, hvilka naturligen blifva högst förskrackta öfver det plötsliga kulregnet.

Sedan hon slutligen skoningslöst beskjutit en skara bröllopsgaster i ett narbeläget hus,
beslutar Rosalie, som hunnit tröttna på, leken, att andtligen lata mordvapnet hvila, efter att
dock först i grund ha förstört sin husbondes samlingar.

iedragaren.

Handlingen, som försiggår under Ludvig XIV2s tid, rör sig om en ljuf kärleks-
idyll mellan riddaren "Hiiigues de la Paniierie ooh hans vackra fästmö, Jehanne du
Cimier. i

En dag, då den unge adlingen Geoffrey diOi-lac företagit en promenad på sina
ägor, möter han Jelianne, som just "ar på vag till ett möte med sin älskade. Be-
tagen i hennes sköna drag, följer Geoffrey efter henne och dristar till och med
att förklara henne sin kärlek. Denna förklaring upptages emellertid högst onådigt.

Förödnijukad, men alltjämt bevarande en gnista af hopp, följer den kärleks-
druckne Geoffrey efter den unga flickan och upptas-ker på sa satt den hemliga
mötesplatsen mellan de båda älskande. .Dragande fördel. af ett ögoiiblioks oupp-
marksamhet fran sin rivals sida, lyckas Geoffroy bortföra hans fästmö, som han
hindrar fran att ropa på7 hjälp. Riddar Hugues störtar sig efter den djarfve kvinno-
röfvaren, som nödgas slappa sitt byte för att bjuda sin motståndare spetsen. Efter
en kort strid faller Geoffroy, allvarligt sårad.

Utom sig af vrede, svar den besegrade att hamnas pa den lycklige rivalen,
som han anklagar för ranmordsförsök. Förtalet segrar och har till följd, att Hugues
dömes att hängas. Men samvetskvalen börja vakna i bedragarens inre. Ett hjärt-
slitande bref fran Jehanne, dari hon anropar honom om nåd, fullbordar hans oin-
vandelse, or-h i det ögonblick, då rättvisan skall gå. i uppfyllelse, tager Geoffroy sin
beskyllning tillbaka, darmed raddande sitt offer från galgen.

 

 

 

 

C19.
(9.1

 

 

 

 

 

 

 

[613163

 

 

 

 

 

 

HH å

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

IIIIIIIIIIIIIII-llIII-IIIIIIIIIIIIIIIIlll-IIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIII
III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIll-IIII-IIIIIIIIIIEIIIIII
::::IIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIII.IEIIII-IIIII-IIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIII=:a:
.III lv 0 z .III
Ill. v - III.
I", e. Italiensk konsthlm. I".
VIIII -u-l lll.
y:::: i ::::
III- . I lll.
.Ill IIII
.III .III
Ill. III.
Illl .III
IIII III-
llll l llll
:::: i ::::
III. III.
I." Drama efter Selnller. I."
:::: I " M1] f S lill t " d t l" ltI V f l f d d ::=:
l .t 1 . c T . IL" U "V .kl f 1P I" I " " L
.ln lllrtl, l 61, ell 1 L l elS 11168 10112111 6 Galleri] lIl 101, ål 01 0 Vfl D16 ...I

llll Ferdinand, livilkens lar, grefve Olrich, vill gifta honom med en rik arftagerska, llll

 

==:= lady Clarence. Ferdinand vägrar, men hans far later arrestera Luisa, just som I...
 den unge mannen star i begrepp att fly med henne. ::::
llll Luisa tvingas af grefveii och ladyn att afstå från Ferdinand ocliilyckas llll
 skilja honom fran sig, med att hon ej langre "ar vard att bli hans hustru. 
...I Ferdinand later narra sig af hennes slalfförnekelse och samt cker till att I".
llll . . ., b . ,, llll
llll gifta sig med lady (Jlarence. Denna gripes af samvetskval och bekanner att Lu- llll
 isa ar oskyldig. Ferdinand. skyndar att återfinna henne, men försent! Hon har 
::=: tagit gift ooh dör i sin trolofvades armar. ::::
.i.IIII-I...-II....III-Il...III..-...III-.I-...Illll-.II-I.II-...III-II.
.II.....I-...IIIIIII--IIIII...I-I. ...III--.I...III-...II-IIIIIIIIII.
.I.I...I-.II.III-...IIIIIIIIIII-IIII .II-II.III-...I...II-IIIIIIIIII-II.
III-III .II...I....III-II......IH-IIIIII..III-...IIIIIIl-.I-.III

6- Kassörskans beundrare. 

Gustav, som varje dag äter pa Kafe Mul- pa Ghaumontkiillen i suckarnes alleLL
mjis har blivit kar i den vackra kassörskan. Beundraren ilar dit. Men dar - O fasa!

Idel eld och lågor skriver han ett glöd- f- den unga kassörskan kommer mot. honom
ande kärleksbrev till henne, vilket han för- såsom krympling i. en rullstol. (lust-av flyr
klarar att intet annat än döden återstår hon- i största hast. Men hon har endast velat
om, om hon visar grym och obeveklig. pröva hans kärlek springer skrattande ur sin

Svaret gör honom tokig av glädje. vagn, sedan hon nu sett vad hans känslor i
LLHerr Gustav! Lat bli att dö och möt mig verkligheten voro värda.

 

 äler lista P1- 50 ÖPG, szra pl. 35 öre, 3:dje pl2561-6,
. - barn lzsta pl. 35 Om, 231m 1,1. 25 Öm- 3,de pl, 15 Öre,

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain