#6998: Kjeflinge Biografteater

Fredagen den löoch Lördagen den. lö December
kl.. 7,10, .8,l0, 9,10 e. in.

.söndagen den ir Dean. 4,10, 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 em. -

 

O B S I Enligt lag eger harii under 15 år utan màlsmans sällskap icke
- o tillträde till föreställning efter kl. Ewa-in

 

 

 

PROGRAM 1 i

1Leiner n.. Trirulisfkfie-

Dessa hilder ära tagna på själfva krigsskådeplatsen och atergitrav
händelsernafullständigt verkligt, och hördarför ses af alla intresserade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

menn

 

 

 
  
    
  
  
   
  
    
 
  

Drama ai öhavigiiaiid.
illllPPflLll-tiliDANDE :

Herr Losnier 1, Fabrikören.

- Hei-r fllreville . . . , . Morfadern.
Herr Capellani. I . . . . Kassören.
lilröken Pascal ,. i . l. . . Maskinskrifverskaii.

En rik, men temligen tillika-ren kommen fabrikör, lVlichel Combert, förälskar 
iy sin maskinskrifverska, liaura Fontaine, en förtjusande blondin, samt öfvervakar
svai--tsjukt hvarje yttring af narmande mellan dennnga lliokan 4och kassören .litenc4
"Aindoux i i i I i r 1
vEn vaeker dag tror han sig upptäcka att det vanskapliga förhållandet mellan
. de båda unga utvecklat sig till en verklig böjelse, hvarför han, drifven af svartsjuka,
beslutar att göra den unga Hiekan sin kärleksförklaring. I
lillen denna stöter lioiioni tillbaka med r I f i
i afskedas, 1livarpa.thian .fört-inriktad)-  ffåi vr, I" W 
lön. Hon star nu utan plats, med en igamm fader att (försörja.V1
Förgafves söker hon en ny anställning; hennes små besparingar sin-älta allt.-
mera ihop, och hon har fortfarande ingenting funnit . , .
René säljer föriliennes lskull sin klockkedja till en. Vpantl.anare.
1 Emellertid har Combert, som misstänker, att de bada unga fortfarande inkas, i
följt efter sin kassör anda .fram till den unga flickans bostad. Efter att hafva blif-
" .vit vittne -till den nöd, hvari han genom sitt tarfliga liandlingssatt störtat henne och
hennes iinorfader, kommer fabrikören efter en häftig strid mellan sitt hjärta och sitt
samvete pa bättre tankar, samt" afstar från Laura, till förmån för sin kassliiif.

 
 

   
  
   
  
  
  
  
  
 

 

lammllnillalmllmllll!millmiiilnm.nuIlmllillliIllusilmillllillllllmilllll
I"Im-"m-"ii-rea:raserna-:eee-:eees:enes-.1:e:sea-:samerna:
Eä:g=gll=g:=:=:=:äggguuHI-HIIIIIIIIIIIIIB-HEJI..III9IIIIIIIIIIIIIIIII:=
lim q v i . i Il
i 4. " Expressnyliet! Kenstlilin! Expressnyliet! 
2: .II- A I. ,
 i :i
 o . - ul
II
 brOttQtS ban å ==
, . 9 ll i
ff - I e:
g Genem detta gripande och realistiska drama, sam ar en den mest energiska g;
I protest min alkahulmisshruket, få -vi följa en drinkares sarnliga lefiiadshaiia. 
= Arbetaren Gervais hemfaller drycken-1 djupare och djupare i fördarvet. En natt 
ä: ska-pslasten samt överger hustrun och dot- befinner han sig plötsligt ansikte mot an- :g
:g tern, vilka raka i den yttersta nöd De sikte med sin lilla dotter. Gervais blygs :lll
lill bli. utkörda från bostaden ooh i. saknad av .nu över sitt förfall samt flyr med föresats Il
=: det nödvändigaste irra de omkring isnön. att bittra sig. Men vedergällningens tiin- 
I En gammal man röres av deras elande och me arx slagen. Villans betjaning, somivak- I.
Illa . H . . II
I!!! tager dem med sig hem. nat av bullret, forfoljer den liyende, vil- ll
:g Under tiden har Gervais sjunkit 1 allt ken träffas av en kula och dör. i :=
nu , "f .I
I. I.

 

 på. bättringsvaeen-

Spelad af Max Linder i hans hem.

 

Publiken åter-ser säkerligen. med nöje sin valesoent, omgiven av sina föräldrars ooh sin
giinstling, Max Linder, vilken nyligen genom-- unga förtjusande systers tillgivenhet, sin trog-
gätt en långvarig sjukdom. Den sympatiske na hund, Kastor, men varjande sig mot. sin
och lysande skådespelaren har för att lugna lilla hast Kiss7 skälmaktiga förtroligheter. I
alla sina vänner låtit kinematografera sig i denna roande scen återfinna vi som vanligt
sin familj, dar vi nu honom såsom kon- vår meclarbetares fria ooh parisiska lynne.

 

 

 äldre 1:sta pl. 50 öre, 2.:dra pl. 35 öre, 3-:dje 131.25 öre,
. barn lzsta 131.135 öre, 2:dra 111,25 öre. SzdjeV pl. 15 öre,

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain