#6997: Folkets hus

rat-Teatern 

i Klippans Folkets Hus

ng

Söndagen den 17 Dee. kl. ll eeh 5,30 em.

 

 

 

PROGRAM

 

 Slafven från Kartbago.

  

2- I i nejaltst komiskt. Fabian har Heldlöàt komiskt-

Duet ar en farlig sak attq gora sig ovän med våra gatpojkar, de åro uppiinningsrika i sin hämnd och så hänsynslösa i hämdens utförande.
Det maste modehandlerskan fru I-lattssoii erkanna, hon bor strax bredvid fru Barneman, en omständighet som aldrig förr har generat henne. men
ack, just den dag, da en glad tilldragelse i herrskapet Hattssons hem kråfver fru Barnemans ögonblickliga närvaro, har fru Hattsson blifvit o-
ense med tva sma slynglar och den håmd de utföra. -v1d det ofrivilliga bistånd Fabian begår af frun, är nästan för grym.

 

 

 

 

EEE

 

 

 

 

 

 

 

, o u M I 1
4- Da Nauke hur musik.
vänner af ett godt skratt, höra ej försumma att se denna bild.

Han börjar tidigt med sin toi-
lett, dock kan han icke strax få kravatten att sitta ratt; med feber-
aktig oro knåpar han med kragen tills han andtligen "ar fårdig. Hans
tankar svafva han till hans lilla brud, hvilken om några timmar skall
tillhöta honom. Han beundrar sin vackra bild i spegeln, men leen-

Naukes högtidsdag är kommen.

det försvinner då ljudet af guitarrspel når hans öron. Nauke börjer
dansa och detta mot sin vilja, han lider af en sjukdom som gör att
när han hör musik måste han dansa. Dansen går fort och blir allt
häftigare tills han slutligen rusar genom rummet ryckande med sig
allt våggfast. Dansanfallet upphör först då musiken tystnat. Man
betänka huru mycket musik som dagligen utöfvas och öfverallt mot-
tages Nauke med musik. Han skyndar att komma till sin brud.
Regementsmusiken. tågar förbi, hoppla; en iiieka drager upp en feno-
graf, hoppla, hoppla; en pojke med en öO-örestrumpet jagas omkull.
I en blomsterbutik förstör han hela anordningen, och då han åndt-
ligen hamnar i sin svårfaders lugna hem, hoppas han blifva befriad
från sitt musikraseri. Dock anar svårfadern icke att han försätter
sin svårson i skräck då han beder den berömde pianovirtuosen Klim-
pernowsky att spela, och Ivid de första ackorden rycker det i benen
på Nauke. En blick på sin fåstmö och, hoppla, hviriiar han omkring
i en tarantella. Till slut faller han ned på garden, där en positiv-

halare spelar den sköna Visan LLVar icke ond", och lommarnedståmd
hem. Det blef slut med fåstmönl

  
 
 

Konstiilm !

 

 

Enastående artistnuminer. .-

Förrädaren.

 

 

 

 

 

EB] EEE] [Gäl

 

 

 

 

 

ETA. 

 

 

5- Taraseon i Södra Frankrike.
Hänfdrande vackra naturstenerler.q i

Om man från Avignon, i sydligaste Frankrike far utefter Rho-
nen kan man på. långt afstand iakttaga en bro mellan stränderna,
hvilken genom sina våldiga dimensioner vacker förvåning. Det år
bron öfver Rhonen mellan Beaucaire och Tarascon, med en långd af
460 meter. På Rhones högra sida se vi det gamla kungliga slottet
Rene med sina hotande tinnar och torn. Särskilt anmårkningsvård
är slottets ingång. l

Så vånda vi oss till sjålfva den lilla staden Tarascon. Vi kasta
en blick på Marktgatan och Rådhuset och tro oss fiera århundraden
tillbaka i tiden, så helt olika tilltalar oss denna lilla stad med sina
trånga gator, spårlöst tycks tiden hår gått fram.

Vi besöka Villa Taratin, dår den store Dandet låtfsina hjältar
bo, och den heliga Marthas staty. Denna, en dotter till Maria Mag-
dalena, skall enligt historien, som Kristi anhängare blifvit fördrifven
från Jerusalem och kommit till denna trakt, som just då hårjades
och försattes i skråck af ett odjur vid namn Tarasque. Den heliga
Martha befriade staden från denna plåga, hon bestånkte djuret med
vigt vatten och det angsliga folket kunde döda det. I triumf slå-
pade de det genomy stadens gator, som erhöll sitt namn efter odjuret,
och "annu i dag skall vid fest i staden en afbildning af detta fabel-
väsen dragas genom stadens gator.

l

Konstfilm l

 

 

 

 

  
   
    
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   
   
 
 
  

General Lodanoff har fått det årofulla men tillika ansvars-
fulla värfvet att utarbeta planen till ett förestående fälttåg.
Ifrigt diskutera-r han saken med sina två adjntanter, löjtnanterna
Orlof och Dobrinow, då han störes af en idyll som utspelas
mellan kammarjnngfrun och uppassaren lvan, men starkt upp-
tagen som han år, marker han det icke utan begynner strax
att dikter-a den färdiga planen, och är just färdig med detta då.
en del ofiicerare inträda, för hvilka planen visas hvarefter den
lågges in i kassaskåpet. Vid utgåendet möter generalen sin
dotter, hvilken år förlofvad med löjtnant Orlof, den ene af ad-
juntanterna, en vacker och tillitsfull ung man, i motsatfs till
Dobrinovv, hvilkens dystra yttre och listiga uppträdande icke
just inger någon tillit. snart Dobrinvv blifvit ensam visar
han hvilken lågsinnad själ han år. Smidigt som en katt når-
mar han sig kassaskåpet för att krigsplanen och sälja den
till fienden. .Då passerar kaminarjnngfrun genom rummet och
för att afleda misstankar börjar han på grofkornigt sätt 
henne sin kur. Hon skriker på hjälp och Ivan ilar till. Ett
handgemàlng mellan officern och den inenige synes onndviklig,

 
 
 

7OÅlltld-Fllltlllll.E

lntressant naturH eeh lndnstrlhlld.

Spännande drama, spelat af kända danska deh tyska skådespelare.

 

- dyrar sin oskuld, men förgåfves.

 

då Orlof inträder och. gör ett slut på detta skandalösa upp-
trädande, Dobrinoow höjer hotande sin hand når han gar, och.
lofvar hämnd. Åter år han allena och nu tager han planen,
hvarvid han stoppar ett af papperen iOrlofs kappa, som hänger
i rummet. .

Nu är håmden hans. Förnöjd går han sin våg, ikläder sig
civila kläder "och gar ut i skogen att lemna planen till fienden.
Han hinner hem. blir omklådd, och utan att generalen märkt
hans frånvaro inträder hos denne på samma gång som en högt-
stående officer skall göra sig bekant med planen, men hvarfin-
nes denna? Då finna de planen i Orlofs kappiicka. Orlof be-
Han dömes till döden.

Natten innan Orlof skall skjutas smyger Dobrinovv civil-
kladd till fienden. [van som drar sina misstankar, alarinerar
vakten och meddelar honom ntiiykten. lVled lvan som förarel
följer han efter Dobrinovv och når till mötesplatsen just som .-
förrädaren mottager sin lön. Det kommer till handgemåtng och ll
förrådaren genomborras af generalen, de andra tagas tillfanga. .:
Och (llrlof blir fri i sista ögonblicket.

 

Entré 55 och., 15 öre.v

Allmän BAL

 

flfullbergis tryckeri, Klippan.

Söndag kl. 7.30.

Information

Title:
Folkets hus
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain