#6996: Göta

Söndagen" den-117 t. 0. m. Onsdagen den 24 Dec.
1 Söndag1 kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10P e. m; Sänktlndaqar kl. 7,30 och 8,30 B. m.-
Billigltetsföreställning Söndag kl. 4,10:1Barn 10 öre.

 

 

  

PROGRAM

,, w V en dr ing s Im. i n n  ff 
l från PaleI-ulnnn.I.1 " 

Flirtjnsanrle vackra scenarier fràngtlan"Ehn-stsmyckann staden.

 

 

 

2- Lehmann motståndare till de nte-derna."
i Ä uppiinningarna. i
En juhelrolig 1Isltäntthiltl.

 
 

   

 
   
    
  
   

En tumme.

Spännande drama från svnnnen tid.

Albert och Harry lla- ärft sin fadersernfattande affärsrörelse, men medan Al-
bert eköter affärerna ägnar .sig- ät dyrbara nöjen. lilöljden blir ntteförmögen?
heten Lernållter eannnnn, och en vacker dag; käro de unge männen och deras mer
rnlnerzade. i I , i I 1 l I - i

Albert .sätter nu. upp en anspråkslös landtliialndel, som han .genem .llit och olna 1
tänksamhet lyckas arbetay upp, attv han rkan bereda Isin mor .och sig samt llflary,
hans blifvande brudn en god bärgning. Harry beger .sig nt för att bryt-el en bana,

1 .men han duger ingenting till, voch vi återse honom som en lieniläieI tinein; wwftlwnrl
Genom en tillfällighet lillir .lillan-ju Åi till-Fäll- ll- li? -" W f lÅ i" -ll Å

tzleknaniliet 14 - i
Amerikansk titlsliilll.

 

  
  
 
 

 
  

   
 

   
 
  

  

.i den" Sletnämndes ställe.

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

.1 ul I), i,  1, V I
h l l H. - - ,--.- -
u  11 q .in
1 ja , nu
I , 1 . 1 ::::
.vi -. H; i f i I få; . I I...
 lv i :ff .L v " 1. I I...
1 1 l i i i .II-I
V " . 1 III.
.  . 1,1 x. 1 i".
ill: i l"l ff - - 1=1 ::::
m: ; , .lnsnellterar tia svenska hoyscnntarna. gm
1 till! Dagspresisen har i .epaltlängn artiklar .skildrat den världsberömda engelsle IIII
" :22: gen.ei"ale11 1Badeni-lflowelle 5basilk "iLStoc-.khglmpà resa världen rnndt för att-t 
:gg inspektera den storartade b-oysleentrö-relee, liv-ars energieke oelrvltteeende upp- 
lat! liofenian han är. 1 1 i 1 lg.. ,
=:=: . Vi se genernlene ankomst till lmfvndstaden, där han bl. a., hälsa-e Vällmnl- 1
:25: men af vår berömde npptäektsresande Sven Hedin, hvars gäst gener-alert var 
III under sitt svenska besök. llilan trappen-as VElf lilligheten och lnirtigheten i den .III- I
:2: àldrige krigar-ens rörelser mycket :nere anmärkningeyärdat 4sem jiilgeneralen 
:Egg ntstått manga, lälttåigs stretpatser e] minst under beer-kriget, då, han t. ö. under 
1III-II BJlÄafeldnge belägring organiserade pojkar till spejetre, htrilket lille-f npprinneleen HM
 till den star-a. rörörtlleen. f 1 l I , :2:a
:gå-l P - Vår .tilm visar vidare den stora boyseQntuppvieningen n ldrottsplateen i ...I . I
III Stoc-.kliolnn l(låt hundratale riddargosear i uniformer :visa sina, färdigheter i,.1,.sjz:;,1inal-1 , H
:2: sving, rapportltfiämning, åffmalfrstch Ipå alla fgfllalff echlefickfning etc.. och. elntliglni 1 f j
:=.. stor förbimarsch hvarvid löftet L:alltid redo" anläggas inför generalen .Genom tre- !11 I
.I . w 7 . L , 1 I)
:=:: Hngrnre helande mot hattbattet.
ägg i . I veckans aktuellaste, intressantaste nummer!
.II 1

 

:EEE Alla ritltlangnssar, dras llekanta och vänner nell alla nngtlnmavänner

 

:mg hära] ej1 försumma se 1tlllnna ltilti.
:EEE l 1 l l 1

 

 

 

 

 

l).- Hnrn. ma fotograferar en president.
1 " Ilråplina reporterltrantlnr. l -
President Fallian har fint-enligt främmande, och då Paris tidningar fil veta att presidenten
med. gäster .en viss tid hummer till Bonlogneskogen, sändeV de Ånt sina. mest energiska reperters
.för att ftitugraffera och referera.. Och nn blir det ett lit och en täillan, lik-et halsbrytande .som
dråplig. Madon annekterae, hus helneökas, bostäderStormare., plank och hnstal; rasa ned ete,
Modern journalistik i högsta nutans!

 

 

1 Barn ega tillträde. 1
l 1 I 0 B I Enligt lan eller hann-undan 15 år utan målsmans Sällskap mm
.I 1 ".. tillträde till Alllmställning efter kl;- 3ÅVg, m, . -. .

I Vi    . 

 I--Sel-i Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 äre, 3:e plats 25 öre.
 Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 ore, 3:e plats 15 öre.

  

 

 

" Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.-

Information

Title:
Göta
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain