#6994: Biografkonsert

Söndagen den 29 Oktober kl. 3,30, 5 ooh 6,30 e. m.

.- Familje Bosson konsrterar.

 

l

-.-..i.Parasollet.=-

Kemisk seen af Frederiee Mausens. Spelad af Prince.

Döljande sig för obehöriga blickar bakom sin kärastes parasoll, ser
Petter plötsligt icke utan oro sin hustru och svärmor nalkas, medan han
som bäst drömmer om ett litet kärleksäfventyr . . .

Hans följeslagerska gör sig hastigt och lustigt osynlig, lämnande i
sticket den lättfärdige äkta mannen med parasollet i handen. Med en
snabb rörelse stoppar Petter den förargliga tingesten bakom sin väst, hvar-
på han tager vägen hemåt, med hustrun och svärmodern på var sin sida,
alltjämt bemödande sig att för de båda damerna dölja parasollet, som
emellertid glidit ner i ena byxbenet, förlänande åt hans gång en Viss lik-
het med en ankas otympliga sätt att röra sig.

ligt. Svärmodern är ej sen att ge honom en välförtjänt näpst.. Under
tiden igenkännes parasollet af egarinnans man . . . och Petter utmanas.
pä duell. Det bestämmes att växla 12 kulor pä 4 meters afstånd och pä
det försynen må fälla utslaget, skiljas de af ett förr-hänge. Duellen eger
rum i den förorättade partens salong.

Darrandle af fruktan döljer sig Petter bakom en möbel, under det
att motparten, som trots allt tviflar på den rättvisa för-synen, kryper in
i ett skåp.- De 12 kulorna växlas sålunda utan resultat.

Till sist infinna sig; de båda motståndarnes hustrur. Petter upptäckes
i en garderob och öfverantvardas skamiilat och darrande ät sin svärmors

 

 

EIEEEEEEEEEIE EEEEEEEEEJ

 Från Hamburg
 till Blaukeuesee.

En., Vi företaga nu en ångbätsfärd på den vackra Elbe från
Fort Hamburg inåt Tyskland. Den storartade effekt och in-

Ejzll trycket af en dylik resa med sina otaligt växlande by- och
skogslandskap göra resan särdeles angenäm och målerisk.

   

fl

Ll-l

 

Till råga pa olyckan faller Petter omkull, hvarvid parasollet blir syn-

 

   

 

 

 

vrede af .sin ueröfringtf, som fått nog af detta äfventyr.

 

Helföreställnings- Skådespele

 é  

lzsta afdeluinpen.

..::  familjen Shelbyes farm lefver den gamle negern Onkel Tom
Ill med sin hustru och deras små barn. Pä farmen härskar glädje och
.:== lycka, ty Shelbye är en god herre.
::== Negeriiickan Elisa är fru Shelbyes kammarjungfru och hennes
lll. lille son Harry  allas älskling.
::=: Shelbye rakar i ekonomiska svårigheter, och då slafhandlaren
:::= Haley kommer på besök hos honom erbjuder han sig köpa Onkel
llll Tom och den lille Harry, men Shelbye afslär anbudet och förklarar
:::: att han för intet pris vill sälja dem.
:=== Haley ökar köpesumman, och till sist gifver Shelbye efter, dä
IIII han frestas af den stora penningsumman, som han sä härdt behöfver.
:::: Harrys moder Elisa har hört handeln. Hon griper sin lille son
 och flyr med honom till Onkel Tom, som hon berättar allt.
IIII Hon föreslår Onkel Torn att de skola fly tillsammans, men denne
:=:: nekar, då det strider mot hans religion. Han vill ej beröfva sin
I: herre dennes egendom,
Illl Elisa flyr med sin lille gosse. Slafhandlaren förföljer henne.
 Blodhundarna släppas lösa, och förtviflad ilar hon åstad med sitt
:::: barn. Hennes flykt hejdas af Ohiofloden, hvilken det är omöjligt att
.III komma öfver. Det är en våldsam snöstorm och isstyckena drifva
 med rasande fart med de forsande vattenmassorna. Hon hör blod-
 hundarnas skall och skymtar i fjerran förföljarna. Det är intet val.
llll Hon anblefaller sig i Guds beskydd och med sin lille gosse tryckt
 till sitt bröst springer hon ut på de sviktande isstyckena. Hon hop-
 par frän stycke till stycke och som om ett högre väsen vakade öfver
lll. hennes lif, lyckas det henne komma öfver floden till andra stranden,
 hvarest en kväkare anträffar henne och gifver henne och barnet en
=: tryggad fristad hos sig.
II Rasande öfver den lyckade flykten återvänder slafhandlaren till
::.- Shelbyes farm. Han4 låter slå Onkel Tom i järn. Hela farmen är
 försänkt i sorg öfver skiljsmässan frän den gamle negern och Shelbye
llll lofvar att så fort hans förhållande tillåta det skall han äterköpa Tom,
 hvarefter Haley drager bort med sin nye slaf.
...I
I..

I

l. Stallarna.. Argentinska Lincoln-får framför prisbedömningskommittén. -- 2. Argentinska Merinos-
får. i  Argentinskb hornboskap, Herford, Polled Angus, Flandrisk och Holländsk boskap. - Ål. Kort-
hornsraser och Durkhamnboskap. - 5. Prisbelönade argentinska hästraser. - 6. Pä utstälhlingens kapp-

 

Djuruppvisuiup i Buenos-Aires I

Intressant djurbild i olika grupper.

löpningsbana: Framföring af argentinska kapplöpningshästar med ofhcerare.

 

 

Mycket komisk.

     

 

   

. Efter Harriet BeeeherfStowers världsberömda roman

i  och ett 50-tal scener.

Iseensatt i levade hidr a Vitagraph Bo. i Newyork.
Storslaget drama.
m

2:dra afdelningeu.

För att komma- till slafmarknaden måste han resa med ångbät
uppför Missisippiiloden. Ombord pä ångbåten träffar Onkel Tom en
liten Hicka i Ewa - hvilken tillsammans med sin guvernant miss
Ophelia och sin fader Szt Clair, en rik plantageägare, skall resa till
dennes praktfulla gods.

En dag råkar lilla Ewa under lek falla öfver bord. Onkel Tom
som ser detta, störtar sig i nöden och räddar henne. Detta blir or-
saken till en närmare bekantskap mellan lilla Ewa och den gamle
godhjärtade negern, till hvilken hon fattar så stor kärlek, att hon
lyckas öfvertala sin fader att köpa honom. Onkel Tom har nu fått
en ny herre och de tvåJ år han tillbringar hos S:t Clair äro nästan
de lyckligaste i hans lif. Han är heirrskapets betrodde privattjänare
och lilla Ewas bäste lekkamrat, men alltför fort äro de lyckliga da-
garna förbi. Lilla Ewa blir sjuk och dör, kort efter följer Szt Clair
sitt barn i grafven. Hans egendom säljes och stackars Tom sändes

 

med öfriga slafvarna till en slafauktion.

 

 

Klippan 191I 1.

 

 

Tullbergs Tryckeri.

 

Lördagen den 28 Okt.
kl. 8 e. m.

Klippans Musikkår.

EEEäiIEäEEääEEL-fä 

 

3zdje afdeluinpeu.

 

 slafauktionen säljes Onkel Tom jämte en mulattkvinna vid 
namn Emeline till farmaren Legris. Legris transporterar sina slafvar .lll
till sin farm, hvarest han lefver tillsamman med en LLhvitLL negress ::::
Oassie, som förestär hans hus. Hon besitter en hemlighetsfull makt 
öfver den råe och försupne plantageägaren, som till gengäld när han lll-
hetsat upp sig med starka drycker hämnas genom att sända henne ::::
pä härdt arbete i bomullsplantagerna. Under arbetet i dessa göra 
Onkel Tom och Cassie hvarandras bekantskap, och blifva goda vänner. llll
En dag se de huru en ung, sjuk negerflicka dignar under det 0- ::::
mänskliga arbetet. De hjälpas ät att fylla bomull i hennes korg för 
att hon ej skall få pisk när slafvarnas dagliga arbete kontrolleras. lll.
Vid inspektionen visar det sig dock att korgens innehåll är Otillräck- 
ligt och hon dömes till pisk, och Onkel Tom blir befalld att verk- I...
ställa bestraffningen. Han nekar därtill och Legris befaller därför 
de omänskliga slaffogarne att piska Onkel Tom. ::::

Cassie och Emeline besluta att Hy och därtill begagnar Cassie 
en list. Hon vet att Legris mördat en kvinna pä vinden och inbillar Ill.
honom , nu att dennas vålnad brukar visa sig. En kväll Legris är 
drucken V visar sig den som spöke utklädda Emeline och Legris blir 
utom sig af skräck och tror på Oassies historia. Nu försvinna de lll!
och dölja sig i spökkammaren och Legris anställer skalljakt efter 
dem, men måste uppgifva det lönlösa sökandet. Nu är tiden inne :=::
för kvinnorna att fly, och de vidtala Onkel Tom att följa med, men lll-
denne vill inte. Hanvälsignar dem bäda och de lyckas undkomma. 
Dä Legris misstänker Tom att hafva hjälpt kvinnorna och inte vill ::::
bekänna, blir han piskad till döds. Illl

Just som detta försiggått anländer Shelbys son för att friköpa 
Tom. Men han kommerlför sent och träffar Tom liggande i döds- 
kampen, men innan han dör igenkänner han dock sin fordne herres llll
son och. erfar att denne kommit för att äterköpa honom. Ett sista 
lyckligt leende förklarar den gamle mannens ansikte vid tanken på 
att hans kära som ihågkommit honom och med en hälsning och väl- llll
signelse utandas han sin sista suck i den unge mannens armar. 

 

 Å . EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagen den 29 Okt.
kl. 8 e. m.

sosusikkapell.

Information

Title:
Biografkonsert
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain