#6992: Bjufs Biografteater

BJU FS t
  i Blog-ner.

Måndagen den 5 Februari

kl. 7,0 och 8,15 e. m.
llhsl De förändrade tiderna.

 

 

 

 

PROGRAM

1- PnovENen

Vacker naturhild.

 

 
 

Drama af Maitre.

De kringirrande landsstrykarne, som vandra dagar i ända utan att veta hvad
morgondagen bär i sitt sköte, ha att kämpa en härd och rastlös kamp för tillvaron.

Barnen, hvilka redan frän sina spädaste är vänjas vid arbete, ätfölja dem de-
lade i grupper, för att på. detta sätt fä flera slantar. "Vi se här nägra helt 7små.
som sköta en marionetteater, andra sjunga och dansa. " 7

De lidande de fätt utstå. ha utvecklat deras barmhärtighetskänsla. De ha upp-
täckt en fattig djupt nödställd kvinna, hvilken tillika med sitt lilla barn häller på
att dö af hunger. För att bistå henne ge de en storartad föreställning. Behäll-
nlngen häraf blir riklig. Innan de goda barnen, hvilka äro alldeles förbi af trötthet.
förtära sin torftiga mältid, framsäga de med barnslig gudsfruktan: LLFader var som
är i himlen, vårt dagliga bröd gif oss i daga. 7

  
   
 
 
 
 
   
 
  

e en frnnstnuninnnn nr i svenne.

 

I pittoreska tailor upprullas för oss de olika skedena i träkolstillverkningen, hvilken är
mycket intressant och lärorik, samt för-siggär i en af Frankrikes mest karaktäristiska trakter.
Vi fä först äse byggandet af kolmilan, som sedan täckes med jord för att underlätta vedens
långsamma förbränning. .

I tuppen af milan anbringas ett hall för att kunna underhålla elden. Sedan förbränningen
är fullbordad, sorteras kölen och läggas i säckar, afsedda för försäljning.

 
   

H . .

S-terslaeen akrehatnppvisning.

 

 

WW 

 

 

     

IB III.
II III.
II IIIB
.I MKII
.I INHD
Il INNE
II .UNI
II HIB-
II .III
IH ...I
UI III-
II III-
Il .III
II
II
II
Ill
ll
Il

 

lll- Mary, dottern till en gammal skeppsredare, är älskad af en af sin fars.
.5.: befälhafvare. Men denna kärlek oroar skeppsredaren, och hans missnöje förmär
I." honom att vägra den unge befälhafvaren sin tillåtelse att företaga en del tvung- 
IIII na reparationer ä det fartyg han för. III-
:::: Fartyget afseglar, medförande Mary, hvilken sin fästman, George, ovetande ...I
I." gått ombord för att förena sig med honom. Fartyget råkar ut för storm, blir :==:
.lll skadat och fylles med vatten. En del af besättningen flyr och George ooh Mary .lll
ga sin undergång till mötes pä vraket. .

Efter att ha tillbragt en ängestfull natt, observeras de skeppsbrutna af 
ett skepp, som tager dem ombord oeh för dem till hamnen, där den gamle llll

skeppsredaren gär af och an i förtviiian. När han äterser sin för död ansedda 
dotter, glömmer han sin ovilja och later de unga få. hvarandra. 
- llll

Fr

 

Barn ega tillträde.

 

 i äldre lista P1- 50 Öre, 2zdra pl. 35 Öre, 3zdje pl.25 öre,
. barn lzsta pl. 35 ÖYG, 21dra pl. 25 Öre. 3zdje pl. lö öre.,

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain